PRAVIDLA ANKETY ČESKÝ SLAVÍK


(dále jen „Pravidla“)

Společnost TV Nova s.r.o., IČO: 45 800 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 152 00 je vyhlašovatelem a pořadatelem (dále jen „TV Nova“ nebo „Pořadatel“) ankety popularity českých interpretů populární hudby s názvem „Český slavík“ (dále jen „Anketa“).

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek hlasování pro jednotlivé hudební interprety v rámci Ankety. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla hlasování v Anketě. Pravidla nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Společnost TV Nova si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel, a to i bez předchozího upozornění.


Hlasování a udělované ceny

V Anketě je možné hlasovat od čtvrtka 15.9.2022 od 14:00 hodin do pondělí 31.10.2022 do 24.00 hod. Výsledky Ankety budou vyhlášeny v sobotu 12.11.2022 večer ve Fórum Karlín na adrese Pernerova 51, 186 00 Praha 8, Karlín a vyhlášení bude odvysíláno v rámci přímého přenosu na televizním programu TV Nova. Oceněným interpretům budou předáni zlatí, stříbrní a bronzoví slavíci v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip hop a Rap. Dále budou oceněni vítězové kategorií Absolutní slavík a Objev roku.

Předána bude rovněž cena Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls a nově bude předána cena Síň slávy.

Kompletní výsledky Ankety budou zveřejněny následující den, tj. 13.11.2022 v 10.00 hod. na webových stránkách Ankety, přičemž do celkového přehledu výsledků budou zařazeni všichni interpreti, kteří v hlasováním v Anketě získali minimálně 100 bodů.

Hlasování je možné pouze prostřednictvím internetu na webových stránkách ceskyslavik.cz. Po přihlášení na ceskyslavik.cz a kliknutí na ikonu „start hlasování“ může hlasující rovnou hlasovat, pro potvrzení hlasování stiskne tlačítko „získat ověřovací kód“. Zobrazený kód hlasující zašle prostřednictvím SMS na telefonní číslo 736 37 37 37. Hlasování se tímto stává platným a bude zahrnuto do konečného sčítání. Zároveň hlasující obdrží potvrzení o registraci svého hlasování formou SMS. Cena za odeslanou SMS odpovídá běžnému tarifu hlasujícího a není nikterak navýšena. Smyslem je zamezit opakovanému hlasování a hlasovat pouze jednou z každého telefonního čísla.


Hlasování v hlavních kategoriích

Hlasovat může každý v kategorii Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop a Rap vždy pro šest interpretů v každé kategorii. Každému z nich může hlasující udělit jeden bod do sčítání hlasování.
Je možné hlasovat pro jednoho, dva, tři, čtyři, pět nebo šest interpretů. Není možné dát jednomu interpretovi více než jeden bod. Je možné hlasovat ve všech kategoriích, stejně tak jako některé kategorie přeskočit a nehlasovat v nich vůbec. Hlasující při hlasování vybírá ze seznamu interpretů, pokud svého oblíbeného interpreta v seznamu nenajde, může dopsat jméno interpreta v kolonce „vlastní tip“ a to ve tvaru „příjmení jméno“ a dát mu vždy jeden bod. Maximálně může dopsat pouze 6 různých interpretů v každé kategorii. Dopsané jméno interpreta se nepřiřadí na existující seznam. Započítává se pouze bod do celkového sčítání hlasování.


Platnost či neplatnost hlasu

  • a) Hlasující může v každé hlavní kategorii hlasovat pro maximálně šest interpretů. Každému z nich tak do sčítání udělí pouze jeden hlas. Hlasující ale není povinen hlasovat pro šest interpretů. Hlasující nemá povinnost hlasovat ve všech kategoriích. Některé kategorie může přeskočit.
  • b) V případě uvedení jména interpreta z jedné kategorie v jiné kategorii (v kolonce vlastní tip) např. jméno Zpěváka v kategorii Zpěvaček, se toto jméno vyřadí a nebude zařazeno do sčítání.
  • c) Pokud hlasující dopíše (kolonka vlastní tip) v jakékoliv kategorii stejné jméno interpreta více než jedenkrát, do sčítání bude zařazeno pouze jednou.
  • d) Při chybě ve jméně interpreta nebo názvu hudební skupiny v kolonce „vlastní tip“ bude při zpracování bod vyřazen, respektive bude přiřazen uvedenému chybnému jménu.

POZOR! Generální partner Českého slavíka Trinity Bank věnuje jednomu vylosovanému výherci nový luxusní automobil Mercedes Benz GLC. Do slosování o automobil budou zařazeni všichni hlasující, kteří se během stanovené lhůty zúčastnili hlasování. Po skončení hlasování bude ze všech hlasujících vylosováno jedno výherní telefonní číslo a 2 náhradní čísla.

Výherce bude kontaktován telefonicky (hovorem na vylosované telefonní číslo). Pokud se Pořadateli s vylosovaným výhercem nepodaří telefonicky spojit do dvou dnů od vylosování a pokus o spojení proběhne nejméně 5x každý den (první den lhůty počíná dnem losování), propadá výhra ve prospěch dalšího vylosovaného. Obdobné pravidlo platí pro tohoto i dalšího vylosovaného. Pokud se nepodaří kontaktovat ani náhradní výherce, TV Nova má právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě nejasností či sporů ohledně vlastnictví nebo oprávnění k užívání výherního telefonního čísla. Pořadatel považuje za výherce vždy tu osobu, která přijme hovor na výherním telefonním čísle. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na předání výhry osobě splňující požadavky stanovené v těchto Pravidlech.

Jméno výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště bude vyhlášeno v rámci přímého přenosu Ankety odvysílaného na TV Nova a následně uveřejněno i na webových stránkách ceskyslavik.cz.

Předání výhry se uskuteční na základě vzájemné dohody mezi TV Nova a výhercem. Výhercem přebírajícím výhru může být jen fyzická osoba starší 18-ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Osoby mladší 18-ti let mohou výhru převzít pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem. Hlasující berou na vědomí, že výhra podléhá dani, přičemž zdaňování výher (cen) se řídí platnými právními předpisy České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru podle těchto pravidel nahradit jinou výhrou odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předání výhry. Výhru není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena.

S osobními údaji hlasujících a výherce bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr.


Hlasování Objev roku

Smyslem kategorie Objev roku je ocenit a zpopularizovat zpěváky, zpěvačky, hudební skupiny a hip-hopery nebo rapery, kteří se v uplynulém roce výrazněji prosadili na hudební scéně a jejichž působení reflektuje moderní trendy populárních hudby a znamená rovněž přínos z hlediska žánrů, interpretace apod. Podmínkou není, aby v minulosti byli prakticky neznámí.

Objev roku je jediná kategorie Ankety, ve které může kdokoli figurovat pouze na základě nominace. O nominaci rozhoduje porota složená z hudebních odborníků, která na základě výše uvedených kritérií vybere minimálně dva a nejvíce čtyři subjekty.

Hlasování probíhá přidělením jednoho bodu pouze jednomu interpretovi ze všech nominovaných. Vzhledem k tomu, že se jedná o začínající interprety, budou na webových stránkách ceskyslavik.cz umístěny odkazy na videoklipy jednotlivých interpretů, aby si mohl hlasující interpreta poslechnout a rozhodnout se, komu dát svůj bod.

Nominace probíhají tím způsobem, že každý z porotců může na nominaci navrhnout maximálně tři zpěváky, zpěvačky, hudební skupiny, hip-hopery nebo rapery. Subjekt, který uvede na prvním místě, získá do sčítání tři body, na druhém místě dva body a na třetím jeden bod. První tři subjekty s největším počtem bodů získají nominaci do hlasování posluchačů. V případě rovnosti bodů proběhne další hlasování porotců, do kterého budou zařazeni jen subjekty se stejným počtem bodů. Pokud by se rovnost bodů opakovala, postupuje ten, pro kterého hlasoval předseda poroty. Pokud by ani toto pravidlo nerozhodlo (například v případě nepřítomnosti předsedy poroty), určí postupujícího los. Nominovaní budou pro divácké hlasování uvedeni podle abecedy a jejich pořadí v hlasování porotců nebude zveřejněno, aby tato skutečnost další hlasování případně neovlivnila.

ČLENOVÉ POROTY
Josef Vlček (předseda), hudební publicista, RockZone
Alexandr Guha, programový ředitel TV Óčko
Jaroslav Špulák, hudební publicista Právo & Novinky
Jan Hanousek, Rádio Impuls
Martin Hrdinka, Český rozhlas


Kritéria udělení cen

Kritériem Zlatého slavíka v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap je nejvyšší počet hlasů v dané kategorii pro zvoleného interpreta.

Kritériem Stříbrného slavíka v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap je druhý nejvyšší počet hlasů v dané kategorii pro zvoleného interpreta.

Kritériem Bronzového slavíka v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap je třetí nejvyšší počet hlasů v dané kategorii pro zvoleného interpreta.

Kategorie Hip Hop & Rap je společná pro muže a ženy.

Kritérium pro ocenění v kategorii Objev roku je interpret s nejvyšším počtem bodů.

Kritériem pro ocenění Absolutního slavíka je nejvyšší počet bodů napříč všemi hlavními kategoriemi tedy Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina nebo Hip Hop & Rap. Absolutním slavíkem se stane interpret, který v hlasování získá celkově nejvíce bodů bez ohledu na kategorii.


Vymezení pojmů

Český zpěvák, zpěvačka, hip-hoper, raper – rozhodující je státní občanství a skutečnost, že interpret působí na české hudební scéně jako scéně mateřské. Česká hudební skupina – hudební skupina působí trvale na české hudební scéně jako scéně mateřské. Podmínkou není, že všichni její členové mají české občanství. Zapojením do hlasování hlasující potvrzuje, že s těmito Pravidly souhlasí.


Pravidla ankety v duchu FAIR PLAY

Cílem Ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěvaček, zpěváků, hip-hoperů, raperů a hudebních skupin v české populární hudbě. Základním pravidlem a kritériem hlasování je duch fair play. Každý hlasující by měl hlasovat pouze sám za sebe, svobodně, podle svého skutečného názoru a jen jednou.

Pořadatel a vyhlašovatel Ankety má v duchu uvedených zásad právo vyřadit hlasy, u nichž zjistí, že byly zaslány nad rámec fair play, v závažných případech má právo interpreta nebo skupinu diskvalifikovat.

Jde zejména o případy, kdy ve větším rozsahu:

  • a) Vyjde najevo, že například pomocí technických prostředků nebo zvláštního softwaru došlo k pokusu ovlivnit výsledky ankety porušením pravidla, že prostřednictvím internetu lze hlasovat pouze jednou.
  • b) Dojde k motivování hlasujících k zaslání hlasů určitému subjektu (finanční odměnou, dárkem nebo jinou výhodou).
  • c) Dojde k vyvíjení nátlaku na určité osoby (například na osoby v podřízeném postavení), aby hlasovaly pro určitý subjekt, nebo aby k hlasování poskytly svůj nebo služební mobilní telefon.
  • d) Dojde třeba s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu, a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel.
  • e) Dojde k organizované akci, jejímž cílem je třeba z důvodu recese ovlivnit pořadí v anketě, například masovým zasíláním hlasů zcela okrajovému nebo neexistujícímu subjektu.
  • f) Dojde k jakémukoliv jinému pokusu ovlivnit anketu, který pořadatel vyhodnotí jako schopný zkreslit výsledky, poškodit anketu nebo konkrétní subjekt.

K posouzení dodržení těchto zásad může být využito rovněž matematických, statistických a dalších metod, pokud mohou být v daném případě relevantní. Pořadatel má právo ověřit si (zasláním kontrolní SMS, telefonicky nebo i jiným způsobem), zda z telefonního čísla, které bylo využito při hlasování přes internet, hlasoval skutečně jeho vlastník a v souladu s Pravidly. Pokud zjistí nesrovnalosti, má právo postupovat v duchu zásad fair play. Pořadatel má právo nereagovat na výzvu k hlasování nebo jiné jednání, které by mohlo mít charakter pokusu ovlivnit Anketu, ale které může mít za cíl např. poškodit určitého interpreta nebo skupinu, pokud je vzhledem k jeho popularitě prakticky bezvýznamné. Pořadatel v těchto případech vždy posoudí, zda daná výzva nebo jednání mohlo významně ovlivnit hlasování a pořadí v Anketě.

Za jednání nad rámec fair play se nepovažuje, pokud interpret nebo členové hudební skupiny přiměřeným způsobem vyzvou například na koncertě, na svých internetových stránkách nebo ve sdělovacích prostředcích své příznivce, aby jim, pokud mají rádi jejich skladby, nezapomněli poslat hlas do Ankety nebo učiní jinou výzvu v podobném duchu. Stejně tak mohou učinit jejich fankluby, manažeři, hudební vydavatelé apod.

Při hodnocení, zda byla dodržena pravidla hlasování, vychází Pořadatel především z faktu, zda určité jednání může významným způsobem ovlivnit pořadí v Anketě. Podmínkou získání jakéhokoliv ocenění je, že jde o osobu nebo skupinu, která aktivně působí na poli české populární hudby (například pravidelně koncertuje, vydala CD u hudebního vydavatelství, vystupuje v televizi, rozhlase apod.).

Pro interprety, kteří již odešli do hudebního nebe, je možné hlasovat pouze v roce, ve kterém zemřeli. V následujících letech již nemohou být do ankety zařazeni. Pro hudební skupiny, které se rozpadly, nebo jakkoli jinak ukončily svou činnost, je možné hlasovat pouze v roce, ve kterém se tak stalo. V následujících letech již nemohou být do ankety zařazeny, s výjimkou případů, kdy opět obnoví svou činnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety zpěváka, zpěvačku nebo hudební skupinu, jejíž verbální nebo obrazové projevy mohou být v rozporu s právním řádem České republiky nebo porušují zásady dobrých mravů či zásady elementární lidské slušnosti. Jde například o projevy, které mohou podporovat myšlenky nebo hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod, podporovat rasovou nenávist, vybízet k násilí nebo páchání trestné činnosti, ohrožovat výchovu dětí nebo texty, které nad společensky akceptovatelnou mez obsahují hrubé, vulgární a urážlivé výrazy nebo formulace apod.

Dodržení těchto Pravidel a zásad posuzuje ve všech případech Pořadatel a jeho rozhodnutí je konečné. Jakýkoliv zásah do sčítání hlasů v duchu pravidel je Pořadatel povinen zveřejnit na těchto internetových stránkách. Hlasováním v Anketě hlasující potvrzuje, že s těmito Pravidly souhlasí.