INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“ nebo „ my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na našich webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr.

 • 1.   JAKÉHO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TATO INFORMACE TÝKÁ?

  Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů:

  • Sledujících našeho videoobsahu, registrovaných uživatelů našich služeb (včetně platících zákazníků) a registrovaných uživatelů našich Webových stránek nebo odběratelů obchodních sdělení („Zákazníci“),
  • Ostatních návštěvníků či uživatelů našich webových stránek1 (dále jen „Uživatelé Webových stránek“) dle typu využívané služby,
  • Uživatelů našich mobilních a televizních aplikací1 (dále jen „Uživatelé Aplikací“),
  • Účastníků našich her, soutěží a jiných soutěžních či PR projektů (dále jen „Soutěžící“);
  • Našich smluvních partnerů, jako jsou dodavatelé, prodejci a byznysoví zákazníci (dále jen „Obchodní partneři“).
  • Pokud nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my vám poskytneme verzi Informace o zpracování osobních údajů, která se na vás vztahuje.

  1Společnost je provozovatelem webových stránek (dále jen „Webové stránky“) dostupných na následujících adresách (URL):
  - https://nova.cz;
  - veškeré internetové stránky na doménách odvozených od výše uvedených stránek (např.: https://tn.nova.cz, https://voyo.nova.cz, aj.);
  - a případně další webové stránky provozované Společností.


  2Společnost je provozovatelem následujících mobilních a televizních aplikací (dále jen „Aplikace“):
  - tn.cz;
  - hbbtv;
  - voyo.cz;
  - příp. další aplikace provozované Společností.

 • 2.   JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME

  Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu naší vzájemné interakce (například identifikační a kontaktní údaje a technická data a informace, které od vás získáváme při vašem využívání našich Webových stránek a Aplikací nebo při naší telefonické, elektronické či jiné komunikaci).

  To zahrnuje i informace, které nám poskytnete, když se registrujete jako uživatel našich Webových stránek, objednáváte naše služby, vyhledáváte program, zadáváte objednávku našich služeb, využíváte naše Webové stránky či služby (např. Voyo), telefonicky nás kontaktujete na jednu z námi zřízených linek, účastníte se diskusí nebo jiných funkcí sociálních médií na našich Webových stránkách, účastníte se soutěže, promoakce nebo průzkumu, vyplňujete přihláškový či jiný formulář, například v rámci castingu (konkurzu) pro vyráběné pořady nebo jiné mediální produkce či když nám hlásíte problémy s našimi Webovými stránkami nebo Aplikacemi. Informace, které nám poskytujete, mohou obsahovat např. vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, ID zákazníka, finanční a platební údaje, osobní popis a fotografii, věk a datum narození, ale také technické údaje o vaší IP adrese, přibližné poloze dle této IP adresy, o vašem zařízení, ze kterého k našim službám přistupujete, o vašem pohybu v prostředí Webových stránek nebo Aplikací.

  Nebudeme shromažďovat ani zpracovávat vaše citlivé osobní údaje (například informace o vašem zdravotním stavu, sexualitě, rase či etnické příslušnosti), leda že

  • takové citlivé osobní údaje souvisí s konkrétním účelem, za nímž zpracováváme osobní údaje,
  • pokud to vyžadují právní předpisy, a/nebo
  • pokud nám k tomu dáte speciální výslovné svolení. Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně citlivých osobních údajů) v průběhu naší interakce (například tak, že nám dobrovolně sdělíte citlivé osobní údaje v komentářích na Webových stránkách) z vlastní vůle a nikoli na naši žádost, smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování těchto dat jako nezbytné z oprávněného důvodu, ledaže takové údaje veřejně zpřístupníte (například na veřejně přístupných internetových nástěnkách) - v takovém případě tyto údaje smažeme z našich Webových stránek pouze pokud k tomu budeme povinni ze zákona, nebo pokud si nebudeme přát je nadále uchovávat.

  Může se stát, že obdržíme vaše osobní údaje od spřízněných společností v rámci skupiny CME Media Enterprises B.V., (Nizozemsko) (tj. společností, které CME Media Enterprises B.V. vlastní nebo ovládá, včetně jeho dceřiných společností ve Střední a Východní Evropě) (dále jen „Spřízněné společnosti“) nebo od třetích osob, jako například od našich Obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů informací o vyhledávání. Například můžeme při hledání účastníků pro naše televizní pořady obdržet vaše osobní údaje od externí castingové agentury.

  Pokud si zpřístupníte sledování našeho videoobsahu dostupného po přihlášení prostřednictvím jiných Obchodních partnerů, od těchto našich Obchodních partnerů získáváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jedinečný identifikátor přidělený danému zákazníkovi Obchodního partnera, jakožto uživateli Voyo v rámci jeho tarifu; e-mail zákazníka; identifikátor sloužící k určení země vstupu; ID zákazníka (jedinečný identifikátor přiřazený uživateli v systémech Obchodního partnera); informaci o aktivované variantě Služby Voyo (Voyo start nebo Voyo plná verze); údaj o udělení souhlasu s podmínkami poskytování Služby Voyo; údaj o udělení marketingového souhlasu TV NOVA (uchování logu o uděleném/neuděleném marketingovém souhlasu). Informace o zpracování těchto údajů jsou k dispozici v části 3 písm. (a) „Zákazníci“.

  Pokud obdržíme vaše osobní údaje od našich Spřízněných společností nebo třetích osob, poskytneme vám veškeré podstatné informace o zpracování při nejbližší příležitosti, ale každopádně nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po obdržení vašich osobních údajů, včetně informací o druzích zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování a jeho právním základu.

 • 3.   JAK A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Obecně

  Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, pokud je to potřeba za účelem plnění naší vzájemné smlouvy, pokud to bude potřeba ke splnění našich povinností vyplývajících ze zákona (například z předpisů o účetnictví, auditech a kontrole rovných příležitostí), pokud to bude nezbytné pro potřeby našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí osoby), pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše základní práva, dále pokud je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů někoho jiného) a/nebo pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo úřední účely.

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé technické, administrativní a provozní účely, například abychom zajistili, že vám je obsah našich Webových stránek předkládán způsobem, který je nejefektivnější pro vás i váš počítač, abychom mohli vylepšovat naše Webové stránky a jejich funkčnost, pro potřeby správy našeho smluvního vztahu, interní procesy včetně odstraňování poruch, analýzy údajů, testování, výzkumu, statistik a průzkumů, pro potřeby propagace včetně cíleného marketingu, abychom vám mohli předkládat obsah, který by vás mohl zajímat, a také v rámci naší snahy udržet naše Webové stránky bezpečné.

  V některých případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V takových případech vás zvlášť požádáme o jednoznačný souhlas při poskytnutí osobních údajů. Tento souhlas budete moci kdykoliv odvolat prostřednictvím [email protected]. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním. Ve vztahu k používání cookies (vyjma nezbytně nutných cookies) můžete svůj souhlas udělit ve vyskakovacím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Změna nastavení souborů cookies“ na adrese https://tv.nova.cz/gdpr. Stejným způsobem lze i již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).

  Tam, kde požadujeme osobní údaje z důvodu plnění zákonných nebo smluvních povinností, je poskytování takových osobních údajů povinné. To znamená, že pokud by takové osobní údaje nebyly poskytnuty, nebyli bychom schopni spravovat náš smluvní vztah nebo splnit povinnosti, které jsou nám uloženy. V případě, že od vás požadujeme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné a vy nemáte povinnost je poskytnout.

  Vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a adresu bydliště, můžeme také zpracovávat pro potřeby případného budoucího uplatnění našich práv a nároků vůči vám. Toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu uplatňovat naše práva v případných soudních sporech.

  Nejčastěji budeme vaše osobní údaje využívat v následujících situacích:

  • (a) Zákazníci

   V souvislosti s tím, že sledujete náš videoobsah nebo jste registrovanými uživateli našich služeb, našich Webových stránek nebo odebíráte naše obchodní sdělení, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje:

   • když se registrujete na našich Webových stránkách nebo v Aplikaci (včetně bezplatné zkušební doby), popřípadě prostřednictvím našeho Obchodního partnera, a v této souvislosti nám nebo našim Obchodním partnerům poskytujete své osobní údaje,
   • když sledujete videoobsah, který Vám poskytujeme, zpracováváme informace o tom, jaký obsah sledujete, jak dlouho, kdy přestáváte obsah sledovat atp.;
   • při využívání služby Voyo zpracováváme informace o Vašem uživatelském chování a Vašich preferencích, abychom Vám mohli poskytnout optimální nabídku pořadů ke sledování (tzv. recommendation engine);
   • když nás kontaktujete s žádostí o zákaznickou podporu týkající se poskytovaných služeb, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, obsah žádosti a v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím zákaznické linky, v nezbytném rozsahu rovněž záznam telefonické komunikace.
   • když s námi komunikujete jakýmkoliv jiným způsobem, například telefonicky, faxem, prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních médií nebo komentářů;
   • pro potřeby poskytování služeb (placených, včetně bezplatného zkušebního období), provedení plateb na základě příslušných smluv (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb) a plnění právních povinností (zejm. daňové a archivační povinnosti) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a platební údaje, dle typu služby.

    V takovém případě máme přístup jen k nejnutnějšímu rozsahu platebních údajů. Při elektronické platbě uchováváme údaj o ceně, jméno a příjmení, e-mail, ID platby, podle kterého ověříme provedení platby, metodu platby (kartou, Google Pay nebo Apple Pay), značku a druh karty, jméno banky, země vydání karty, prvních 6 a poslední 4 číslice z čísla vaší platební karty, při nedokončených transakcích důvody selhání transakce a doprovodné technické platební údaje; zbylými údaji pro provedení platby kartou disponuje výhradně zabezpečená platební brána jako GoPay či Adyen a příslušná bankovní instituce.

    S platební bránou GoPay jsme při realizaci platby za objednané služby společnými správci údajů uváděných do formuláře platby a přidružených údajů s tím souvisejících, avšak většinu zpracovávaných platebních informací má k dispozici striktně příslušná platební brána. V případě GoPay jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, jméno majitele účtu, číslo platební karty, IP adresa, referenční číslo platby a další osobní údaje uvedené v kapitole 3 Zásad zpracování osobních údajů GoPay (https://help.gopay.com/en/s/dk2). Adyen zpracovává jako správce tyto údaje: jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresa, e-mail a platební údaje.

   Pro účely správy uživatelů, správy předplatných, komunikace s platebními bránami, dokumentace udělených souhlasů, popř. vyjádření nesouhlasu atp. a správné personalizace a provádění obchodních analýz využíváme zejm. vaše registrační a dobrovolně vyplněné či jinak poskytnuté údaje, včetně výše uvedených platebních údajů, údaje o Vašem uživatelském chování při sledování videoobsahu (délka přehrání, doba shlédnutí atp.), údaje o historii předplatného a údaje získané z cookies. Pro tyto účely používáme moderní informační systémy, které zajišťují maximální bezpečnost Vašich údajů. Aby Vaše osobní údaje byly chráněny v maximální možné míře a pro každý účel byly využity pouze nezbytné údaje, dochází ke kombinování osobních údajů prostřednictvím technického identifikátoru.

   Toto zpracování osobních údajů se zakládá na

   • plnění naší vzájemné smlouvy,
   • plnění právní povinnosti archivace dokumentů,
   • našem oprávněném zájmu.
   • pro odběr novinek o službách a produktech Společnosti nebo našich Obchodních partnerů

    Pokud již jste naším Zákazníkem, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo SMS zpráv s informacemi o produktech a službách TV Nova podobných těm, které užíváte nebo jste si dříve zakoupili, pokud s tím nevyjádříte svůj nesouhlas při poskytnutí vašich kontaktních údajů nebo způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení. Pokud jste udělili souhlas s komunikováním obchodních sdělení naší společnosti nebo našich Obchodních partnerů, vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem informování o našich produktech nebo službách, příp. o produktech a službách našich Obchodních partnerů, a to zejména prostřednictvím emailu, SMS zpráv, sociálních sítí, popř. telefonicky. Svůj souhlas s komunikací obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat e-mailovou zprávou na adresu: [email protected] nebo způsobem uvedeným v každém příslušném obchodním sdělení.

    V případě oslovení prostřednictvím sociálních sítí a obdobných nástrojů, příp. prostřednictvím telefonního čísla, může dojít k předání Vašich osobních údajů partnerům TV Nova, a to za účelem personalizace výše uvedených obchodních sdělení, pokud s tím udělíte souhlas.

    Obchodní sdělení můžeme šířit i prostřednictvím tzv. push notifikací (bannerů). Push notifikace jsou krátké zprávy, které se Vám budou zobrazovat na Vašem koncovém zařízení, a to i v případě, že si aktuálně neprohlížíte naše Webové stránky nebo naší mobilní aplikaci. Tyto notifikace se Vám budou zobrazovat pouze v případě, že je na svém koncovém zařízení povolíte. Push notifikace můžete vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče nebo v nastavení Vašeho mobilního zařízení.

    Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho výslovného předchozího souhlasu sdílet se třetími osobami pro účely marketingu třetích osob.

    Pro účely správné personalizace a cílení obchodních sdělení využíváme kromě Vašeho e-mailu také osobní údaje, které máme k dispozici z jiných důvodů: zejm. Vaše registrační a dobrovolně vyplněné či jinak poskytnuté údaje, údaje o Vašem uživatelském chování při sledování videoobsahu, údaje o tom, jakým způsobem reagujete na naše obchodní sdělení, údaje. Pro tyto účely používáme moderní informační systémy, které zajišťují maximální bezpečnost Vašich údajů. Aby Vaše osobní údaje byly chráněny v maximální možné míře a pro každý účel byly využity pouze nezbytné údaje, dochází ke kombinování osobních údajů prostřednictvím technického identifikátoru.

    Toto zpracování osobních údajů pro odběr novinek o službách a produktech Společnosti nebo našich Obchodních partnerů se zakládá na

    • plnění naší vzájemné smlouvy,
    • našem oprávněném zájmu zasílat zákazníkům obchodní sdělení, popř. na vašem souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
  • (b) Uživatelé Webových stránek

   V souvislosti s tím, že užíváte naše Webové stránky a služby s nimi související, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje:

   • když vstoupíte na naše Webové stránky a pohybujete se na nich;
   • když na naše Webové stránky vkládáte své příspěvky, až již v textové, obrazové či audiovizuální podobě, včetně komentáře, hodnocení nebo jiného druhu reakce,
   • když s námi komunikujete prostřednictvím našich Webových stránek,
   • když s námi komunikujete jakýmkoliv jiným způsobem, například telefonicky, faxem, prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních médií nebo komentářů.

   Naše Webové stránky používají soubory Cookies k tomu, aby vás odlišily od ostatních uživatelů. Tyto soubory nám pomohou vám poskytnout dobré uživatelské podmínky při procházení Webových stránek a umožní nám zlepšovat kvalitu Webových stránek.

   Když navštívíte naše Webové stránky, požádáme Vás ve vyskakovacím okně o souhlas se zpracováním osobních údajů získaných z cookies. Tyto osobní údaje pak zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Kromě osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu zpracováváme další osobní údaje získané z cookies, a to ty, které jsou získané z nezbytně nutných cookies. Toto zpracování se zakládá na našem oprávněném zájmu na provozuschopnosti Webových stránek. Pokud s námi komunikujete, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu na vaší příjemné uživatelské zkušenosti.

   Takto zpracovávanými údaji mohou být například:

   • technické údaje, které mohou zahrnovat například druh a verzi prohlížeče, IP adresy a jiné online identifikátory uživatele či použitého zařízení, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení a značku mobilního telefonu, popř. záznamy o (ne)udělených souhlasech s používáním cookies;
   • údaje o vaší návštěvě, které mohou například zahrnovat tzv. Uniform Resource Locators (URL), údaje o navigaci na našich Webových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli (včetně data a času), informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali (včetně nejčtenějších článků, nejnavštěvovanějších kategorií, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek (včetně průměrné doby strávené na určitých stránkách, prohlížení určitého obsahu či videí), průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Webových stránkách, informací o interakci se stránkami (jako údaje o scrollování, klikání a umístění kurzoru), způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a telefonní čísla či emailové adresy, z nichž byli kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb; bližší informace naleznete na adrese https://tv.nova.cz/gdpr/cookies;
   • vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah žádosti, když nás kontaktujete s žádostí o zákaznickou podporu týkající se poskytovaných služeb; pokud nás kontaktujete prostřednictvím zákaznické linky, pak v nezbytném rozsahu rovněž záznam telefonické komunikace.

   Toto zpracování osobních údajů se zakládá na

   • vašem souhlasu,
   • našem oprávněném zájmu na provozuschopnosti Webových stránek a vaší příjemné uživatelské zkušenosti.
  • (c) Uživatelé Aplikací

   V souvislosti s tím, že užíváte naše Aplikace, společně se zpracováním podle písm. (a)1 můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše údaje o zeměpisné poloze stanovené na úrovni konkrétního města/obce dle IP adresy mobilního či jiného zařízení, a:

   • když se přihlašujete do našich Aplikací (včetně bezplatné zkušební doby) a v této souvislosti nám poskytujete své osobní údaje,
   • když k našim Aplikacím připojujete komentář, hodnocení nebo jiný druh reakce,
   • když používáte naše Aplikace;
   • když s námi komunikujete prostřednictvím užívání našich Aplikací,

   Toto zpracování osobních údajů se zakládá na

   • plnění naší vzájemné smlouvy, jíž jste jako Uživatel aplikace smluvní stranou na základě přihlášení do těchto Aplikací,
   • našem oprávněném zájmu ověřovat uživatelské přístupové údaje ke službám poskytovaným na území, kde pobýváte, a odhalit podvodné jednání a takovému jednání předcházet,
   • našem oprávněném zájmu na provádění obchodních analýz, a/nebo
   • povinnosti, kterou nám ukládá zákon.
  • (d) Soutěžící

   V souvislosti s Vaší účastí v námi pořádané (organizované) hře, soutěži nebo jiném soutěžním či PR projektu (dále společně jen „Soutěž“) můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení nebo uživatelské jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, a příp. jiné údaje podle typu Soutěže, např. věk, fotografie apod.

   V případě, že nám v souvislosti s Vaší účastí v Soutěži poskytnete osobní údaje třetích osob, zejména jejich fotografie, odpovídáte za to, že nebude zasaženo do jejich práv, a jste povinni získat jejich písemný souhlas.

   Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány po dobu realizace Soutěže pro účely vedení databáze Soutěžících a následného vyhodnocení Soutěže a dále pro zabezpečení komunikace se Soutěžícími během Soutěže, zejména zpráv týkajících se Soutěže, obsahující informace o Soutěži, jejím průběhu, příp. informování o výhře v Soutěži.

   Vedle výše uvedených osobních údajů mohou být zpracovávány další informace související s účastí na Soutěži, např. odpovědi na soutěžní otázky, splnění soutěžních úkolů, soutěžní příspěvky zaslané Soutěžícími, ať již v textové, obrazové či audiovizuální podobě, apod.

   Společnost dále u výherců zpracovává a shromažďuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresa, a to za účelem zveřejnění výsledků Soutěže a distribuce cen (výher). Údaje o výhercích jsou zveřejňovány na webových stránkách, případně v televizním vysílání, a to standardně v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, město, odkud výherce pochází, a cena (výhra). Kontaktní údaje výherců mohou být předány osobě/společnosti, která příslušnou cenu (výhru) do Soutěže poskytla, a to výhradně pro účely distribuce ceny (výhry).


   3 V případě, že  platby za služby provádíte prostřednictvím Apple ID, nezpracovává TV Nova žádné Vaše platební údaje.

  • (e) Obchodní partneři

   Pro potřeby poskytování služeb, doručování zboží a provedení plateb na základě příslušných smluv můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako například identifikační údaje včetně IČO, obchodní kontaktní údaje, bankovní spojení a DIČ.

   Toto zpracování se zakládá na

   • plnění smlouvy, jíž jste jako náš Obchodní partner smluvní stranou,
   • povinnosti, kterou nám ukládá zákon a
   • našem oprávněném zájmu.

   V některých případech zpracováváme osobní údaje, jako například jméno a kontaktní údaje zaměstnanců nebo dodavatelů našich Obchodních partnerů, pro potřeby komunikace v souvislosti s plněním určité smlouvy uzavřené s Obchodním partnerem.

   Jelikož jste naším Obchodním partnerem, můžeme vám zasílat obchodní sdělení dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, o produktech a službách týkající se naší předchozí smluvní spolupráce. Pokud si nepřejete, aby vám byla tato sdělení dále zasílána, můžete se odhlásit na adrese [email protected].

   Pro účely správného cílení obchodních sdělení využíváme kromě vašeho e-mailu také osobní údaje, které máme k dispozici z jiných důvodů: zejm. Vaše smluvní identifikační údaje, údaje poskytnuté v rámci naší obchodní spolupráce, informace Vámi dobrovolně poskytnuté a údaje o tom, jakým způsobem reagujete na e-maily s našimi obchodními sděleními. Pro tyto účely používáme moderní informační systémy, které zajišťují maximální bezpečnost Vašich údajů tak, aby Vaše osobní údaje byly chráněny v maximální možné míře a pro každý účel byly využity pouze nezbytné údaje.

 • 4.   JAK A KOMU MŮŽEMEME SDĚLOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  4.1   K vašim osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet pracovníků Společnosti dle účelu zpracování, jako např. sekce obchodu, právní sekce, sekce výroby, sekce zpravodajství a sekce IT, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito pracovníci jsou v souvislosti s vašimi osobními údaji vázáni povinností mlčenlivosti. K zabezpečení vašich osobních údajů byla přijata vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Pracovníci Společnosti mohou nakládat s osobními údaji pouze na pokyn Společnosti, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi.

  4.2   Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, včetně našich podmínek užívání, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  4.3   Vaše osobní údaje mohou být také sděleny třetím osobám, včetně:

  • poskytovatelů služeb, kteří Společnosti poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT, administrativy, zákaznické podpory, bezpečnosti a obchodních zdrojů,
  • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, včetně poskytovatelů platebních brán a platebních služeb, pokud je to potřeba k plnění jakékoli naší smlouvy s vámi (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb),
  • partnerů, na základě Vámi poskytnutého souhlasu, za účelem personalizace obchodních sdělení,
  • poskytovatelů analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají vylepšovat a optimalizovat naše Webové stránky.

  4.4   Pokud je to nezbytné, je Společnost oprávněna sdílet osobní údaje i s externími poradci (například právními poradci, účetními a auditory).

  4.5   V některých případech můžeme sdělit osobní údaje našim Spřízněným společnostem (včetně dceřiných společností a naší mateřské holdingové společnosti a jejích dceřiných společností), jejichž seznam je k dispozici zde: https://www.cetv-net.com, pokud je nezbytně potřebují znát. S našimi Spřízněnými společnostmi jsme přijali vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili každé takové sdělení osobních údajů.

  4.6   S našimi Spřízněnými společnostmi a s třetími osobami můžeme sdílet Osobní údaje v kontextu určitých druhů transakcí, včetně transakcí, které zahrnují změnu ovládání Společnosti, prodej podstatné části jejího majetku nebo restrukturalizaci podniku.

  Společnost vynakládá úsilí k tomu, aby byla při výběru externích poskytovatelů služeb provedena vhodná prověrka due diligence, a vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a aby zpracovávali tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Společnosti. Poskytovatelé služeb budou moci využít k poskytování služeb Společnosti subdodavatele, pod podmínkou, že se subdodavatel zaváže k plnění stejných povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, jako poskytovatelé služeb.

 • 5.   UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Informace shromážděné třetími osobami prostřednictvím souborů Cookies mohou být zpracovávány na serverech umístěných v EHP a přeneseny mimo území EHP. Více informací najdete v našich Zásadách používání souborů cookies, viz https://tv.nova.cz/gdpr/cookies, ve vztahu ke cookies třetích stran pak přímo v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů uvedených v Zásadách používání souborů cookies. Používání cookies třetích stran je však vždy možné jen s vaším souhlasem uděleným ve vyskakujícím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Změna nastavení souborů cookies“ na adrese https://tv.nova.cz/gdpr. Tam lze také již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).

  Vaše osobní údaje mohou být dále přenášeny a ukládány mimo území EU a EHP. Při přenosu vašich osobních údajů z vaší země do jiné je možné, že zákony a předpisy, které chrání vaše osobní údaje v zemi, kam jsou vaše osobní údaje předávány, mohou být jiné (nebo poskytovat slabší ochranu) než zákony a předpisy platné v zemi, kde bydlíte.

  Naším cílem je nepřenášet vaše osobní údaje mimo území EHP, nebude-li zajištěna dostatečná ochrana, zejména:

  • rozhodnutím Evropské komise o přijatelné ochraně v zemi či zemích přijímajících osobní údaje,
  • vhodnými závaznými vnitřními předpisy,
  • schváleným etickým kodexem spolu se závaznými a vynutitelnými závazky správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP,
  • schváleným mechanismem osvědčování spolu se závazným a vynutitelným závazkem správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP uplatnit vhodná ochranná opatření, nebo
  • standardními smluvními doložkami v souladu s normami EU schválenými Evropskou komisí.

  Chcete-li vědět více o takovém přenosu a vhodných ochranných opatřeních, které přijímáme při každém přenosu, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) TV Nova prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • 6.   VAŠE PRÁVA

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 • 7.   JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

  Máme v úmyslu uchovávat vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak bude potřeba v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů, ne déle, než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Rozsah zpracovávaných osobních údajů pravidelně kontrolujeme a v případě, že účel jejich zpracování byl dosažen bez existence dalšího důvodu zpracování, dochází k jejich výmazu. Například, pokud jste naším Obchodním partnerem, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a příp. po dobu vyžadovanou místními právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Máme-li s vámi jako Obchodním partnerem déletrvající obchodní vztah (například pokud ve smlouvách s vámi opakovaně používáme tytéž osobní údaje), budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud náš obchodní vztah neskončí, po zákonem stanovenou minimální dobu uchovávání osobních údajů a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů. Jste-li Uživatelem Aplikací, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete mít Aplikaci staženou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů. V případě poptávání zákaznické podpory budeme vaše údaje zpracovávat po dobu vyřizování vaší žádosti.

  V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete před uplynutím jeho trvání kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, s výhradou případné zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a/nebo použití pro potřeby uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob).

  Pro další informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 12 níže. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.

 • 8.   ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů. Jakékoli platební transakce budou zašifrovány (například pomocí TLS protokolu). Vy odpovídáte za utajení svých přístupových údajů (např. hesel), které vám umožňují přístup k určitým částem našich Webových stránek.

  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich Webových stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

 • 9.   OCHRANA SOUKROMÍ DÍTĚTE

  Některé Webové stránky Společnosti a webové stránky související se Spolupracujícími Společnostmi (naší mateřské holdingové společnosti a jejích dceřiných společností) shromažďují a zpracovávají omezený okruh osobních údajů nezletilých (jak je definují příslušné právní předpisy) pro potřeby služeb zaměřených na děti (údaje, jako například jméno, věk a e-mailová adresa, mohou být shromážděny za účelem vyhodnocení způsobilosti k účasti v soutěži v souvislosti s programem pro děti). V souvislosti s těmito Webovými stránkami prosíme děti, aby požádaly své rodiče či opatrovníky o svolení, a Společnost učiní patřičné kroky k tomu, aby taková svolení ověřila. Rodiče a opatrovníci mohou kdykoliv změnit nastavení těchto Webových stránek na https://voyo.nova.cz/faq. Změny nastavení mohou ovlivnit použitelnost webových stránek a rozsah poskytovaného obsahu a služeb.

 • 10.   OBCHODNÍ SDĚLENÍ

  Jste-li naším Zákazníkem a odběr obchodních sdělení jste již dříve neodhlásili, můžeme vám elektronicky zasílat obchodní sdělení nebo vás kontaktovat s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení týkající se jakýchkoliv jiných služeb TV Nova, i těch, které nesouvisejí se zbožím a službami podobnými těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, jakož i nabídky našich obchodních partnerů, případně nabídky našich Spřízněných společností, vám můžeme zasílat elektronicky, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas.

  Pokud nejste náš Zákazník nebo Obchodní partner komunikující prostřednictvím neosobní emailové adresy, můžeme vám zasílat obchodní sdělení pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

  Souhlas s elektronickým zasíláním obchodních sdělení se uděluje dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dle vaší preference může zahrnovat jenom nabídky výrobků a služeb TV Nova nebo i nabídky našich obchodních partnerů, případně nabídky našich Spřízněných společností.

 • 11.   ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Po kliknutí na externí odkaz budete odkázáni na webové stránky třetích osob. Navštívíte-li tyto odkazované webové stránky, měli byste se seznámit s jejich informací o ochraně osobních údajů. Neodpovídáme za zásady a postupy jiných společností. Naše Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí a zásadami či postupy stránek či služeb třetích osob a neodpovídá za ně.

 • 12.   KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika a na e-mailové adrese [email protected]. Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) TV Nova na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5a, 15200, Praha 5, Česká republika a na e-mailové adrese [email protected]. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected], https://www.uoou.cz.

  Budete-li nás kontaktovat, prosíme, nesdělujte nám žádné citlivé osobní údaje (např. informace o vašem etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiném přesvědčení, zdravotním stavu nebo členství v odborech), číslo sociálního zabezpečení nebo informace o záznamech v trestním rejstříku.

***

Poslední aktualizace: 1.4.2023

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a dovolili nám vás kontaktovat, upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.