INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“ nebo „ my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na našich webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr.

 • 1.   Jakého zpracování osobních údajů se tato Informace týká?

  Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů:

  • Našich smluvních partnerů, jako jsou dodavatelé, prodejci a zákazníci (dále jen „Obchodní partneři“),
  • Návštěvníků či uživatelů našich webových stránek1 (dále jen „Uživatelé Webových stránek“ nebo „ Zákazníci“) dle typu využívané služby,
  • Uživatelů našich mobilních aplikací2 (dále jen „ Uživatelé Mobilních aplikací“),
  • Účastníků našich her, soutěží a jiných soutěžních či PR projektů (dále jen „Soutěžící“).
  • Pokud nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií, kontaktujte nás na adrese GDPR.general@nova.cz a my vám poskytneme verzi Informace o zpracování osobních údajů, která se na vás vztahuje.

  1Společnost je provozovatelem webových stránek (dále jen „Webové stránky“) dostupných na následujících adresách (URL):
  - https://nova.cz;
  - veškeré internetové stránky na doménách odvozených od výše uvedených stránek (např.: https://tn.nova.cz, https://voyo.nova.cz, aj.);
  - a případně další webové stránky provozované Společností.


  2Společnost je provozovatelem následujících mobilních aplikací (dále jen „Mobilní aplikace“):
  - tn.cz;
  - hbbtv;
  - voyo.cz;

 • 2.   Jaké údaje o vás shromažďujeme

  Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu naší vzájemné interakce (například informace, které nám poskytujete při vyplňování formulářů na našich Webových stránkách nebo při telefonické, elektronické či jiné komunikaci). To zahrnuje i informace, které nám poskytnete, když se registrujete jako uživatel našich Webových stránek, objednáváte naše služby, vyhledáváte program, zadáváte objednávku našich služeb, telefonicky nás kontaktujete na jednu z námi zřízených linek, účastníte se diskusí nebo jiných funkcí sociálních médií na našich Webových stránkách, účastníte se soutěže, promoakce nebo průzkumu, vyplňujete přihláškový či jiný formulář, například v rámci castingu (konkurzu) pro vyráběné pořady nebo jiné mediální produkce či když nám hlásíte problémy s našimi Webovými stránkami. Informace, které nám poskytujete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, ID zákazníka, finanční a platební údaje, osobní popis a fotografii, věk a datum narození.

  Nebudeme shromažďovat ani zpracovávat vaše citlivé osobní údaje (například informace o vašem zdravotním stavu, sexualitě, rase či etnické příslušnosti), leda že

  • takové citlivé osobní údaje souvisí s konkrétním účelem, za nímž zpracováváme osobní údaje,
  • pokud to vyžadují právní předpisy, a/nebo
  • pokud nám k tomu dáte speciální výslovné svolení.

  Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně citlivých osobních údajů) v průběhu naší interakce (například tak, že nám dobrovolně sdělíte citlivé osobní údaje v komentářích na Webových stránkách) z vlastní vůle a nikoli na naši žádost, smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování těchto dat jako nezbytné z oprávněného důvodu, ledaže takové údaje veřejně zpřístupníte (například na veřejně přístupných internetových nástěnkách) - v takovém případě tyto údaje smažeme z našich Webových stránek pouze pokud k tomu budeme povinni ze zákona, nebo pokud si nebudeme přát je nadále uchovávat.

  Pokaždé, když navštívíte naše Webové stránky, automaticky shromažďujeme následující osobní údaje:

  • technické údaje, které mohou zahrnovat například druh a verzi prohlížeče, IP adresy a jiné online identifikátory uživatele či použitého zařízení, nastavení časového pásma, druhy a verze pluginů v prohlížeči, operační systém a platformu, druh zařízení a značku mobilního telefonu, popř. záznamy o (ne)udělených souhlasech s používáním cookies, s tím, že tyto údaje pro nás mohou shromažďovat a zpracovávat externí soubory cookies, o čemž naleznete více informací na adrese https://tv.nova.cz/gdpr/cookies.
  • údaje o vaší návštěvě, které mohou například zahrnovat tzv. Uniform Resource Locators (URL), údaje o navigaci na našich Webových stránkách, odkud jste na ně přistoupili a kam jste z nich odešli (včetně data a času), informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo které jste vyhledávali (včetně nejčtenějších článků, nejnavštěvovanějších kategorií, reakční doby stránek, chyb při stahování, trvání návštěvy určitých stránek (včetně průměrné doby strávené na určitých stránkách, prohlížení určitého obsahu či videí), průměrné doby strávené v aplikaci a počtu zhlédnutí z těchto aplikací, průměrného počtu článků zhlédnutých na našich Webových stránkách, informací o interakci se stránkami (jako údaje o scrollování, klikání a umístění kurzoru), způsobů odchodu ze stránky, údajů o chování uživatelů a telefonní čísla či emailové adresy, z nichž byly kontaktováni zástupci našich zákaznických služeb; bližší informace naleznete na adrese https://tv.nova.cz/gdpr/cookies.

  Může se stát, že obdržíme vaše osobní údaje od spřízněných společností v rámci skupiny CME Media Enterprises B.V., (Nizozemsko) (tj. společností, které CME Media Enterprises B.V. vlastní nebo ovládá, včetně jeho dceřiných společností ve Střední a Východní Evropě) (dále jen „Spřízněné společnosti“) nebo od třetích osob, jako například od našich obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb a poskytovatelů informací o vyhledávání. Například můžeme při hledání účastníků pro naše televizní pořady obdržet vaše osobní údaje od externí castingové agentury. Když navštívíte některou z našich online platforem a zaregistrujete se, můžeme obdržet vaše osobní údaje z externích sociálních médií, pokud se dobrovolně rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím externí platformy sociálních médií.

  Pokud obdržíme vaše osobní údaje od našich Spřízněných společností nebo třetích osob, poskytneme vám veškeré podstatné informace o zpracování při nejbližší příležitosti, ale každopádně nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po obdržení vašich osobních údajů, včetně informací o druzích zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování a jeho právním základu.

 • 3.   Jak a na jakém právním základě využíváme vaše osobní údaje

  Obecně

  Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, pokud je to potřeba za účelem plnění naší vzájemné smlouvy, pokud to bude potřeba ke splnění našich povinností vyplývajících ze zákona (například z předpisů o účetnictví, auditech a kontrole rovných příležitostí), pokud to bude nezbytné pro potřeby našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí osoby), pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše základní práva, dále pokud je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů někoho jiného) a/nebo pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo úřední účely.

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé technické, administrativní a provozní účely, například abychom zajistili, že vám je obsah našich Webových stránek předkládán způsobem, který je nejefektivnější pro vás i váš počítač, abychom mohli vylepšovat naše Webové stránky a jejich funkčnost, pro potřeby správy našeho smluvního vztahu, interní procesy včetně odstraňování poruch, analýzy údajů, testování, výzkumu, statistik a průzkumů, pro potřeby propagace včetně cíleného marketingu, abychom vám mohli předkládat obsah, který by vás mohl zajímat, a také v rámci naší snahy udržet naše Webové stránky bezpečné.

  V některých případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. V takových případech vás zvlášť požádáme o jednoznačný souhlas při poskytnutí osobních údajů. Tento souhlas budete moci kdykoliv odvolat prostřednictvím GDPR.online@nova.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování, které proběhlo před jeho odvoláním. Ve vztahu k používání cookies (vyjma nezbytně nutných cookies) můžete svůj souhlas udělit ve vyskakovacím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Změna nastavení souborů cookies“ na adrese https://tv.nova.cz/gdpr. Stejným způsobem lze i již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).

  Tam, kde požadujeme osobní údaje z důvodu plnění zákonných nebo smluvních povinností, je poskytování takových osobních údajů povinné. To znamená, že pokud by takové osobní údaje nebyly poskytnuty, nebyli bychom schopni spravovat náš smluvní vztah nebo splnit povinnosti, které jsou nám uloženy. V případě, že od vás požadujeme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné a vy nemáte povinnost je poskytnout.

  Vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a adresu bydliště, můžeme také zpracovávat pro potřeby případného budoucího uplatnění našich práv a nároků vůči vám. Toto zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu uplatňovat naše práva v případných soudních sporech.

  Nejčastěji budeme vaše osobní údaje využívat v následujících situacích:

  • (a) Obchodní partneři

   Pro potřeby poskytování služeb, doručování zboží a provedení plateb na základě příslušných smluv můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako například identifikační údaje včetně IČO, obchodní kontaktní údaje, bankovní spojení a DIČ.

   Toto zpracování se zakládá na

   • plnění smlouvy, jíž jste jako náš Obchodní partner smluvní stranou,
   • povinnosti, kterou nám ukládá zákon a
   • našem oprávněném zájmu.

   V některých případech zpracováváme osobní údaje, jako například jméno a kontaktní údaje zaměstnanců nebo dodavatelů našich Obchodních partnerů, pro potřeby komunikace v souvislosti s plněním určité smlouvy uzavřené s Obchodním partnerem.

   Toto zpracování se zakládá na

   • plnění smlouvy, jíž jsou naši Obchodní partneři smluvní stranou,
   • povinnosti, kterou nám ukládá zákon a
   • našem oprávněném zájmu.

   Jelikož jste naším Obchodním partnerem, můžeme vám zasílat obchodní sdělení dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, o produktech a službách týkající se naší předchozí smluvní spolupráce. Pokud si nepřejete, aby vám byla tato sdělení dále zasílána, můžete se odhlásit na adrese GDPR.online@nova.cz.

  • (b) Uživatelé Webových stránek a Zákazníci

   Pro potřeby poskytování služeb (placených nebo neplacených) a provedení plateb na základě příslušných smluv (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako například identifikační a kontaktní údaje a bankovní spojení, dle typu služby. Toto zpracování se zakládá na plnění smlouvy, jíž jsou Uživatelé Webových stránek smluvní stranou (obzvláště Uživatelé Webových stránek přihlášení k odběru našich služeb) nebo na základě povinnosti, kterou nám ukládá zákon.

   V souvislosti s tím, že užíváte naše Webové stránky a služby s nimi související, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje:

   • když se registrujete na našich Webových stránkách (včetně bezplatné zkušební doby) a v této souvislosti nám poskytujete své osobní údaje,
   • když na našich Webových stránkách připojujete komentář, hodnocení nebo jiný druh reakce,
   • když na naše Webové stránky vkládáte své příspěvky, až již v textové, obrazové či audiovizuální podobě,
   • když s námi komunikujete prostřednictvím našich Webových stránek,
   • když s námi komunikujete jakýmkoliv jiným způsobem, například telefonicky, faxem, prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních médií nebo komentářů v souvislosti s užíváním Webových stránek.

   V případě, že nás kontaktujete s žádostí o zákaznickou podporu týkající se poskytovaných služeb, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, obsah žádosti a v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím zákaznické linky a v nezbytném rozsahu rovněž záznam telefonické komunikace.

  • (c) Uživatelé Mobilních aplikací

   V souvislosti s tím, že užíváte naše Mobilní aplikace, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsou identifikační a kontaktní údaje, údaje o debetních nebo kreditních kartách a údaje o zeměpisné poloze:

   • když se přihlašujete do našich Mobilních aplikací (včetně bezplatné zkušební doby) a v této souvislosti nám poskytujete své osobní údaje,
   • když k našim Mobilním aplikacím připojujete komentář, hodnocení nebo jiný druh reakce,
   • když s námi komunikujete prostřednictvím užívání našich Mobilních aplikací,
   • když s námi komunikujete jakýmkoliv jiným způsobem, například telefonicky, faxem, prostřednictvím SMS, e-mailu, sociálních médií nebo komentářů v souvislosti s užíváním Mobilní aplikací.

   Toto zpracování osobních údajů se zakládá na

   • plnění naší vzájemné smlouvy, jíž jste jako Uživatel aplikace smluvní stranou na základě přihlášení do těchto Mobilních aplikací,
   • našem oprávněném zájmu ověřovat uživatelské přístupové údaje ke službám poskytovaným na území, kde pobýváte, a odhalit podvodné jednání a takovému jednání předcházet, a/nebo
   • povinnosti, kterou nám ukládá zákon.
  • (d) Soutěžící

   V souvislosti s Vaší účastí v námi pořádané (organizované) hře, soutěži nebo jiném soutěžním či PR projektu (dále společně jen „Soutěž“) můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení nebo uživatelské jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, a příp. jiné údaje podle typu Soutěže, např. věk, fotografie apod.

   V případě, že nám v souvislosti s Vaší účastí v Soutěži poskytnete osobní údaje třetích osob, zejména jejich fotografie, odpovídáte za to, že nebude zasaženo do jejich práv, a jste povinni získat jejich písemný souhlas.

   Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány po dobu realizace Soutěže pro účely vedení databáze Soutěžících a následného vyhodnocení Soutěže a dále pro zabezpečení komunikace se Soutěžícími během Soutěže, zejména zpráv týkajících se Soutěže, obsahující informace o Soutěži, jejím průběhu, příp. informování o výhře v Soutěži.

   Vedle výše uvedených osobních údajů mohou být zpracovávány další informace související s účastí na Soutěži, např. odpovědi na soutěžní otázky, splnění soutěžních úkolů, soutěžní příspěvky zaslané Soutěžícími, ať již v textové, obrazové či audiovizuální podobě, apod.

   Společnost dále u výherců zpracovává a shromažďuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresa, a to za účelem zveřejnění výsledků Soutěže a distribuce cen (výher). Údaje o výhercích jsou zveřejňovány na webových stránkách, případně v televizním vysílání, a to standardně v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, město, odkud výherce pochází, a cena (výhra). Kontaktní údaje výherců mohou být předány osobě/společnosti, která příslušnou cenu (výhru) do Soutěže poskytla, a to výhradně pro účely distribuce ceny (výhry).

  • (e) Odběratelé novinek o službách a produktech Společnosti

   Pokud již jste naším Zákazníkem, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo SMS zpráv s informacemi o produktech a službách TV Nova podobných těm, které užíváte nebo jste si dříve zakoupili, pokud s tím nevyjádříte svůj nesouhlas při poskytnutí vašich kontaktních údajů nebo způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení. Pokud jste udělili souhlas s komunikováním obchodních sdělení naší společnosti nebo našich obchodních partnerů, vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem informování o našich produktech nebo službách, příp. o produktech a službách našich obchodních partnerů, a to zejména prostřednictvím emailu, SMS zpráv, sociálních sítí, popř. telefonicky. Svůj souhlas s komunikací obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat e-mailovou zprávou na adresu: GDPR.online@nova.cz nebo způsobem uvedeným v každém příslušném obchodním sdělení.

   V případě oslovení prostřednictvím sociálních sítí a obdobných nástrojů, příp. prostřednictvím telefonního čísla, může dojít k předání Vašich osobních údajů partnerům TV Nova, a to za účelem personalizace výše uvedených obchodních sdělení, pokud s tím udělíte souhlas.

   Obchodní sdělení můžeme šířit i prostřednictvím tzv. push notifikací. Push notifikace jsou krátké zprávy, které se Vám budou zobrazovat na Vašem koncovém zařízení, a to i v případě, že si aktuálně neprohlížíte naše stránky nebo naší mobilní aplikaci. Tyto notifikace se Vám budou zobrazovat pouze v případě, že je na svém koncovém zařízení povolíte. Push notifikace můžete vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče nebo v nastavení Vašeho telefonu.

   Vaše osobní údaje nebudeme bez vašeho výslovného předchozího souhlasu sdílet se třetími osobami pro účely marketingu třetích osob.

 • 4.   Jak a komu můžeme sdělovat vaše osobní údaje

  K vašim osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet pracovníků Společnosti dle účelu zpracování, jako např. sekce obchodu, právní sekce, sekce výroby, sekce zpravodajství a sekce IT, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito pracovníci jsou v souvislosti s vašimi osobními údaji vázáni povinností mlčenlivosti. K zabezpečení vašich osobních údajů byla přijata vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Pracovníci Společnosti mohou nakládat s osobními údaji pouze na pokyn Společnosti, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, včetně našich podmínek užívání, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje mohou být také sděleny třetím osobám, včetně:

  • poskytovatelů služeb, kteří Společnosti poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT, administrativy, zákaznické podpory, bezpečnosti a obchodních zdrojů,
  • obchodním partnerům, dodavatelům a subdodavatelům, pokud je to potřeba k plnění jakékoli naší smlouvy s vámi (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb),
  • poskytovatelům analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají vylepšovat a optimalizovat naše Webové stránky.

  Pokud je to nezbytné, je Společnost oprávněna sdílet osobní údaje i s externími poradci (například právními poradci, účetními a auditory).

  V některých případech můžeme sdělit osobní údaje našim Spřízněným společnostem (včetně dceřiných společností a naší mateřské holdingové společnosti a jejích dceřiných společností), jejichž seznam je k dispozici zde: https://www.cetv-net.com, pokud je nezbytně potřebují znát. S našimi Spřízněnými společnostmi jsme přijali vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili každé takové sdělení osobních údajů.

  S našimi Spřízněnými společnostmi a s třetími osobami můžeme sdílet Osobní údaje v kontextu určitých druhů transakcí, včetně transakcí, které zahrnují změnu ovládání Společnosti, prodej podstatné části jejího majetku nebo restrukturalizaci podniku.

  Společnost vynakládá úsilí k tomu, aby byla při výběru externích poskytovatelů služeb provedena vhodná prověrka due diligence, a vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a aby zpracovávali tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Společnosti. Poskytovatelé služeb budou moci využít k poskytování služeb Společnosti subdodavatele, pod podmínkou, že se subdodavatel zaváže k plnění stejných povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, jako poskytovatelé služeb.

 • 5.   Uchovávání vašich osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „ EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „ EHP“). Informace shromážděné třetími osobami prostřednictvím souborů Cookies mohou být zpracovávány na serverech umístěných v EHP a přeneseny mimo území EHP. Více informací najdete v našich Zásadách používání souborů cookies, viz https://tv.nova.cz/gdpr/cookies, ve vztahu ke cookies třetích stran pak přímo v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů uvedených v Zásadách používání souborů cookies. Používání cookies třetích stran je však vždy možné jen s vaším souhlasem uděleným ve vyskakujícím okně, které se zobrazí při první návštěvě našich stránek, popř. může být vyvoláno kliknutím na odkaz „Změna nastavení souborů cookies“ na adrese https://tv.nova.cz/gdpr. Tam lze také již udělený souhlas odvolat (a další používání cookies tak zablokovat).

  Vaše osobní údaje mohou být dále přenášeny a ukládány mimo území EU a EHP. Při přenosu vašich osobních údajů z vaší země do jiné je možné, že zákony a předpisy, které chrání vaše osobní údaje v zemi, kam jsou vaše osobní údaje předávány, mohou být jiné (nebo poskytovat slabší ochranu) než zákony a předpisy platné v zemi, kde bydlíte.

  Naším cílem je nepřenášet vaše osobní údaje mimo území EHP, nebude-li zajištěna dostatečná ochrana, zejména:

  • rozhodnutím Evropské komise o přijatelné ochraně v zemi či zemích přijímajících osobní údaje,
  • vhodnými závaznými vnitřními předpisy,
  • schváleným etickým kodexem spolu se závaznými a vynutitelnými závazky správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP,
  • schváleným mechanismem osvědčování spolu se závazným a vynutitelným závazkem správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP uplatnit vhodná ochranná opatření, nebo
  • standardními smluvními doložkami v souladu s normami EU schválenými Evropskou komisí.

  Chcete-li vědět více o takovém přenosu a vhodných ochranných opatřeních, které přijímáme při každém přenosu, můžete se obrátit na Privacy Managera nebo pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny CME prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • 6.   Vaše práva

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 • 7.   Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

  Máme v úmyslu uchovávat vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak bude potřeba v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů, ne déle, než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Rozsah zpracovávaných osobních údajů pravidelně kontrolujeme a v případě, že účel jejich zpracování byl dosažen bez existence dalšího důvodu zpracování, dochází k jejich výmazu. Například, pokud jste naším Obchodním partnerem, budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu a příp. po dobu vyžadovanou místními právními předpisy (zejména daňovými a účetními). Máme-li s vámi jako Obchodním partnerem déletrvající obchodní vztah (například pokud ve smlouvách s vámi opakovaně používáme tytéž osobní údaje), budeme uchovávat vaše osobní údaje, dokud náš obchodní vztah neskončí, po zákonem stanovenou minimální dobu uchovávání osobních údajů a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů. Jste-li Uživatelem aplikací, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy budete mít Mobilní aplikaci staženou, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů. V případě poptávání zákaznické podpory budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu vyřizování Vaší žádosti.

  V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete před uplynutím jeho trvání kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, s výhradou případné zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a/nebo použití pro potřeby uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob).

  Pro další informace o tom, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 12 níže. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.

 • 8.   Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů. Jakékoli platební transakce budou zašifrovány (například pomocí TLS protokolu). Vy odpovídáte za utajení svých přístupových údajů (např. hesel), které vám umožňují přístup k určitým částem našich Webových stránek.

  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich Webových stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

 • 9.   Ochrana soukromí dítěte

  Některé Webové stránky Společnosti a webové stránky související se Spolupracujícími Společnostmi (naší mateřské holdingové společnosti a jejích dceřiných společností) shromažďují a zpracovávají omezený okruh osobních údajů nezletilých (jak je definují příslušné právní předpisy) pro potřeby služeb zaměřených na děti (údaje, jako například jméno, věk a e-mailová adresa, mohou být shromážděny za účelem vyhodnocení způsobilosti k účasti v soutěži v souvislosti s programem pro děti). V souvislosti s těmito Webovými stránkami prosíme děti, aby požádaly své rodiče či opatrovníky o svolení, a Společnost učiní patřičné kroky k tomu, aby taková svolení ověřila. Rodiče a opatrovníci mohou kdykoliv změnit nastavení těchto Webových stránek na https://voyo.nova.cz/faq. Změny nastavení mohou ovlivnit použitelnost webových stránek a rozsah poskytovaného obsahu a služeb.

 • 10.   Obchodní sdělení

  Jste-li naším Zákazníkem a odběr obchodních sdělení jste již dříve neodhlásili, můžeme vám elektronicky zasílat obchodní sdělení nebo vás kontaktovat s informacemi o zboží a službách podobných těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení týkající se jakýchkoliv jiných služeb TV Nova, i těch, které nesouvisejí se zbožím a službami podobnými těm, které jste si dříve zakoupili nebo o jejichž zakoupení jste s námi jednali, jakož i nabídky našich obchodních partnerů, případně nabídky našich Spřízněných společností, vám můžeme zasílat elektronicky, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas.

  Pokud nejste náš Zákazník nebo Obchodní partner komunikující prostřednictvím neosobní emailové adresy, můžeme vám zasílat obchodní sdělení pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

  Souhlas s elektronickým zasíláním obchodních sdělení se uděluje dle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dle vaší preference může zahrnovat jenom nabídky výrobků a služeb TV Nova nebo i nabídky našich obchodních partnerů, případně nabídky našich Spřízněných společností.

 • 11.   Soubory Cookies a podprogramy sociálních médií

  Naše Webové stránky používají soubory Cookies k tomu, aby vás odlišily od ostatních uživatelů. Tyto soubory nám pomohou vám poskytnout dobré uživatelské podmínky při procházení Webových stránek a umožní nám zlepšovat kvalitu Webových stránek. Toto zpracovávání probíhá na základě vašeho souhlasu vyjádřeného ve vyskakujícím okně na našich Webových stránkách nebo prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Podrobné informace o tom, jaké soubory cookies používáme a k jakým účelům, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies, viz https://tv.nova.cz/gdpr/cookies.

 • 12.   Odkazy na jiné webové stránky

  Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Po kliknutí na externí odkaz budete odkázáni na webové stránky třetích osob. Navštívíte-li tyto odkazované webové stránky, měli byste se seznámit s jejich informací o ochraně osobních údajů. Neodpovídáme za zásady a postupy jiných společností. Naše Společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí a zásadami či postupy stránek či služeb třetích osob a neodpovídá za ně.

 • 13.   Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika. Můžete se také obrátit na našeho Privacy Managera na GDPR.general@nova.cz nebo pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny CME na e-mailové adrese DPO@cme.net či dopisem adresovaným pověřenci pro ochranu osobních údajů, CME Services s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5a, 15200, Praha 5, Česká republika. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

  Budete-li nás kontaktovat, prosíme, nesdělujte nám žádné citlivé osobní údaje (např. informace o vašem etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiném přesvědčení, zdravotním stavu nebo členství v odborech), číslo sociálního zabezpečení nebo informace o záznamech v trestním rejstříku.

Poslední aktualizace: 9. září 2022

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a dovolili nám vás kontaktovat, upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.