HERNÍ ŘÁD soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Snídaně/Víkendová Snídaně

Přečtěte si celý herní řád soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Snídaně/Víkendová Snídaně.

1) Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“), které budou vyhlašovány v pořadu Snídaně/Víkendová Snídaně vysílaném na televizním programu NOVA (dále jen „Pořad“). Kde se v tomto herním řádu uvádí Soutěž v jednotném čísle, rozumí se tím každá ze Soutěží.

2) Vyhlašovatelem Soutěže je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže jsou osoby/společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěže.

3) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. TV Nova si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz.

4) Konkrétní podmínky Soutěže, zejména (i) soutěžní úkol, (ii) lhůtu pro splnění soutěžního úkolu, (iii) specifikaci a počet cen, (iv) počet výherců a další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz.

5) Řešení soutěžního úkolu je třeba ve stanovené lhůtě odeslat e-mailem na adresu snidane@nova.cz. V soutěžním e-mailu musí soutěžící kromě řešení soutěžního úkolu uvést rovněž své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo, případně věk (bude-li se jednat o Soutěž s omezením věku). E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

6) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání, případně na internetu, a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli příslušné Soutěže za účelem předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr.

7) Po uplynutí lhůty pro splnění soutěžního úkolu bude ze všech soutěžících, jejichž soutěžní e-mail obsahující správné řešení soutěžního úkolu a všechny požadované údaje byl doručen na uvedenou e-mailovou adresu, vylosován stanovený počet výherců (dle podmínek příslušné Soutěže). V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení TV Nova.

8) V rámci jedné Soutěže může soutěžící zaslat pouze jeden e-mail s řešením soutěžního úkolu. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

9) Správné řešení soutěžního úkolu a identita výherce/výherců Soutěže budou dle uvážení TV Nova vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nebo spolupořadatel Soutěže, nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Ceny, které nebudou výherci převzaty, propadají bez náhrady ve prospěch TV Nova, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

11) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. V případě nepředvídaných okolností si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výherci/výhercům místo vyhlášené ceny náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

12) Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká vždy jen premiérového vysílání Pořadu, v němž byla vyhlášena, na televizním programu NOVA. Tzn. že v případě reprízy Pořadu nebo jeho části a/nebo v případě vysílání Pořadu nebo jeho části na jiných televizních programech nebude možné se do Soutěže zapojit.

13) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků příslušné Soutěže. Ke stížnostem uplatněným po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

14) Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

15) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

16) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti jednotlivou Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova. Tím není dotčeno právo TV Nova stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

17) Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na webovém portálu Nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa