HERNÍ ŘÁD soutěží vyhlašovaných v pořadu Tescoma s chutí

1. Tento herní řád upravuje způsobem pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) vyhlašovaných společností TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“) v pořadu Tescoma s chutí vysílaném na programu NOVA (dále jen „Pořad“). Spolupořadatelem Soutěží je společnost Ferrero Česká s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěží.

2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěží, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěžemi.

3. Soutěže budou vyhlašovány pouze v TV Nova určených dílech Pořadu vysílaných na programu NOVA. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět vědomostní soutěžní otázku, která bude vyhlášena v Pořadu, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez.tescoma@nova.cz nejpozději do půlnoci čtvrtého (4.) dne následujícího po vyhlášení soutěžní otázky v Pořadu. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící může do každé Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. V rámci každé Soutěže budou ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá balíček produktů Nutella.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců jednotlivých Soutěží v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na stránkách http://tescoma.nova.cz/. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že zaslání ceny je možné pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Ceny ze Soutěží není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání ceny.

9. Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěže se týkají jen premiérového vysílání určených dílů Pořadu na televizním programu NOVA.

10.
Na regulérní průběh Soutěží bude dohlížet Šárka Kubačková, vedoucí oddělení PP. Případné stížnosti na průběh Soutěží je možné uplatnit e-mailem na adresu sarka.kubackova@nova.cz. do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na stránkách http://tescoma.nova.cz/. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.

11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěžích, dodržování pravidel Soutěží a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12.
TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěží. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku zveřejnění změněného či nového herního řádu na stránkách http://tescoma.nova.cz/.

13. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr.

14. Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěžích budou uveřejněny na internetových stránkách http://tescoma.nova.cz/


 

Sdílet

Nejnovější videa