HERNÍ ŘÁD soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Víkend

HERNÍ ŘÁD soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Víkend
Zdroj: TV Nova

Přečtěte si celý herní řád soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Víkend.

1) Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“), které budou vyhlašovány v pořadu Víkend vysílaném na televizním programu NOVA (dále jen „Pořad“). Kde se v tomto herním řádu uvádí Soutěž v jednotném čísle, rozumí se tím každá ze Soutěží.

2) Vyhlašovatelem Soutěže je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže jsou osoby/společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěže.

3) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. TV Nova si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny v Pořadu, případně na stránkách http://nova.cz.

4) Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku vyhlášenou v Pořadu, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected] nejpozději do konce Pořadu, ve kterém byla otázka vyhlášena. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt, případně věk (bude-li se jednat o Soutěž s omezením věku). E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

5) V rámci jedné Soutěže může soutěžící zaslat pouze jeden e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli příslušné Soutěže za účelem zaslání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

7) Specifikace cen a počet výherců a případné další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny v Pořadu, případně na stránkách http://nova.cz.

8) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován stanovený počet výherců, kteří získají cenu/ceny dle podmínek příslušné Soutěže. V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení TV Nova.

9) Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce/výherců Soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Ceny, které nebudou výherci převzaty, propadají bez náhrady ve prospěch TV Nova, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

11) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. V případě nepředvídaných okolností si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výhercům místo vyhlášené ceny náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

12) Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká vždy jen premiérového vysílání Pořadu, v němž byla vyhlášena, na televizním programu NOVA. Tzn. že v případě reprízy Pořadu nebo jeho části a/nebo v případě vysílání Pořadu nebo jeho části na jiných televizních programech nebude možné se do Soutěže zapojit.

13) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit emailem na adresu [email protected] nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na stránkách http://nova.cz. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

14) Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

15) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

16) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti jednotlivou Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže. Tím není dotčeno právo TV Nova stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

17) Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa

TOP články

Nejnovější