HERNÍ ŘÁD internetových soutěží Nova Sport o sázenky

Přečtěte si celý herní řád internetových soutěží Nova Sport o sázenky.

1) Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o sázenky (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“), které budou vyhlašovány na instagramovém profilu Nova Sport (https://www.instagram.com/novasport_tv) (dále jen „IG Nova Sport“) nebo na facebookovém profilu Nova Sport (https://www.facebook.com/novasport) (dále jen „FB Nova Sport“). . Kde se v tomto herním řádu uvádí Soutěž v jednotném čísle, rozumí se tím každá ze Soutěží.

2) Vyhlašovatelem Soutěží je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je sázková kancelář, která poskytuje ceny pro výherce příslušné Soutěže.

3) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a jejich rodinných příslušníků, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. TV Nova si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže; tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny na IG Nova Sport/FB Nova Sport.

4) Soutěž bude vyhlášena na IG Nova Sport/FB Nova Sport zveřejněním soutěžního příspěvku, ve kterém bude uvedena (i) soutěžní tipovací otázka, (ii) lhůta pro zaslání tipu, (iii) specifikace cen a případné další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem.

5) Úkolem soutěžících bude ve stanovené lhůtě napsat svůj tip formou komentáře pod soutěžní příspěvek na IG Nova Sport/FB Nova Sport. Každý soutěžící může do Soutěže napsat pouze jeden tip, který následně nesmí měnit. Upravené komentáře budou ze Soutěže automaticky vyloučené.

6) Po uplynutí stanovené lhůty budou ze všech soutěžících, kteří zaslali správný tip, vylosováni tři (3) výherci, kteří získají vyhlášené ceny. Pokud nebude do Soutěže zaslán potřebný počet správných tipů, budou výherci vylosováni ze všech soutěžících, kteří ve stanovené lhůtě zaslali nejbližší správný tip.

7) Výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich instagramového/facebookového profilu a budou vyzváni k doplnění kontaktních údajů pro účely ověření splnění podmínek Soutěže, a to zejména věku výherce, a pro účely dohodnutí podmínek zaslání/předání ceny. Pokud se výherce na výzvu neozve do 10 dnů od ukončení Soutěže, nebo nebude-li výherce splňovat podmínky účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok a cenu získá náhradní výherce určený podle pravidel uvedených v odst. 6) tohoto herního řádu.

8) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli příslušné Soutěže za účelem zaslání/předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

9) Výsledky Soutěže, včetně výherců Soutěže, budou vyhlášeny na IG Nova Sport/FB Nova Sport. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10) Ceny budou výhercům zaslány/předány dohodnutým způsobem. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady ve prospěch TV Nova, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

11) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. V případě nepředvídaných okolností si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výherci/výhercům místo vyhlášené ceny náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

12) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

13) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

14) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti jednotlivou Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova. Tím není dotčeno právo TV Nova stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

15) Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Soutěže nejsou sponzorované, podporované, spravované ani jiným způsobem spojené se službou Instagram nebo Faceboook.

16) Tento herní řád bude uveřejněn na webovém portálu Nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa

TOP články

Nejnovější