VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

upravující užívání služeb poskytovaných společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 45800456, DIČ: CZ45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581 (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL): (všechny výše uvedené internetové stránky dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

  a mobilních aplikací

  • tn.cz;
  • hbbtv;
  • příp. další mobilní aplikace provozované Provozovatelem.

  (všechny výše uvedené mobilní aplikace dále společně i jednotlivě jen „Mobilní aplikace“).

 • 1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravující užívání služeb poskytovaných společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Mobilních aplikací a Internetových stránek, jakož i s poskytováním dalších služeb Provozovatele uživatelům prostřednictvím sítě internet (např. aplikace pro Smart TV) nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků (dále jen „Služby“).
 • 1.3 Provozovatel poskytuje na Internetových stránkách nebo prostřednictvím Mobilních aplikací zejména a mimo jiné následující Služby:
  • (a) zpřístupnění obsahu zábavného, vzdělávacího a informativního charakteru, apod. (např. URL https://dobyvatel.nova.cz, https://doma.nova.cz);
  • (b) poskytování zpravodajských služeb a publicistiky na URL https://tn.nova.cz;
  • (c) provozování videoportálu, resp. archivu pořadů a internetové elektronické videopůjčovny Voyo, pro registrované uživatele na URL https://voyo.nova.cz/ (dále jen „Voyo“);
  • (d) provozování videoportálu, resp. archivu pořadů, na URL https://novaplus.nova.cz/;
  • (e) (e) provozování portálu pro umístění fotografií registrovaných uživatelů na URL http://galerie.cz (dále jen „Galerie“);
  • (f) provozování blogovacího systému pro registrované uživatele na URL http://blog.cz (dále jen „Blog“).
 • 1.4 Osoby užívající Mobilní aplikace, Internetové stránky a Služby (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“) jsou povinny dodržovat ujednání uvedená v těchto Podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Jakýmkoli užitím Mobilních aplikací, Internetových stránek či jiných příslušných elektronických prostředků nebo kliknutím na jakýkoli odkaz v nich Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. V případě, že s nimi jakýkoli Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Služby resp. Internetové stránky či Mobilní aplikace užívat.
 • 1.5 Uživatelé berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že v Mobilních aplikacích, na Internetových stránkách, popř. prostřednictvím dalších elektronických prostředků, jsou poskytovány Uživatelům rovněž služby třetích stran, kde poskytování takových služeb a související práva, povinnosti a odpovědnost Uživatelů a takové třetí strany se řídí příslušnými podmínkami stanovenými danou třetí stranou a Provozovatel není účastníkem vztahu vzniklého při poskytování takových služeb.
 • 1.6 Některé Služby, zejména Služby placené, jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registračního formuláře na Internetových stránkách nebo jiným způsobem registrace umožněným Provozovatelem (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“). Registrovaným uživatelům Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele. Způsob a formu registrace upravují Podmínky registrace uživatelů služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Podmínky registrace“).
 • 2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB

 • 2.1 Nabídka audiovizuálních děl
  • 2.1.1 Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci videoportálu Voyo, videoportálu novaplus.cz nebo prostřednictvím jiných Mobilních aplikací nebo Internetových stránek audiovizuální díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie je Provozovatelem poskytována elektronickými prostředky Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.
  • 2.1.2 Tituly jsou nabízeny buď ve formě živého vysílání (tzv. simulcasting), streamingu nebo prostřednictvím internetové elektronické videopůjčovny. Provozovatel může k Titulům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
  • 2.1.3 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě Uživatelů a pro území České republiky, není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 • 2.2 Voyo
  • 2.2.1 V rámci videoportálu Voyo Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům shlédnutí Titulů za úhradu, jedná se tedy o placenou Službu.
  • 2.2.2 Placenou Službu Voyo hradí Registrovaní uživatelé způsobem platby aktuálně umožněným a podporovaným Provozovatelem, zejména pak hotovostní platbou (např. za vouchery či stírací karty), prostřednictvím Premium SMS, platební kartou či dalšími aktuálně podporovanými způsoby (např., PayPal) (společně dále jen „Platební kanál/y“).
  • 2.2.3 Pouze Registrovaní uživatelé jsou oprávněni využívat Provozovatelem vymezenou Službu Voyo hrazenou prostřednictvím předplatného (dále jen „Předplatné“). Registrovaný uživatel platící za Službu Voyo prostřednictvím Předplatného (dále jen „Předplatitel“) hradí Předplatné opakovanými (i rekurentními) platbami prostřednictvím Platebních kanálů umožňujících realizaci takových plateb, a to předem na Provozovatelem vymezené období. Podmínky užívání Služby Voyo mohou být stanoveny pro Předplatitele odlišně podle toho, jaký Platební kanál k úhradě Předplatného využijí. Předplatitel je oprávněn poskytování Služby Voyo placené prostřednictvím Předplatného kdykoli ukončit za podmínek odpovídajících používání příslušných jednotlivých Platebních kanálů způsobem, o němž bude Předplatitel v rámci používání příslušného Platebního kanálu informován (např. v případě Premium SMS bude poskytování Služby hrazené Předplatným ukončeno odesláním SMS v Provozovatelem stanoveném formátu.). Již zaplacené Předplatné na příslušné období se však nevrací. Provozovatel je oprávněn poskytování Služby Voyo placené prostřednictvím Předplatného ve vztahu k příslušnému Předplatiteli rovněž ukončit, a to zejména v případě, že v důsledku nedostatku prostředků k úhradě Předplatného nedojde k realizaci platby v rámci příslušného Platebního kanálu ve stanovenou dobu nebo po určitou dobu následující po takové době (např. z důvodu neaktivní SIM karty v době, kdy má být provedena úhrada Předplatného prostřednictvím Premium SMS). Provozovatel si vyhrazuje právo změny způsobu úhrady Předplatného dle technických a provozních potřeb či možností Provozovatele. Dotčení Registrovaní uživatelé budou o takové změně informováni.
  • 2.2.4 Veškeré potřebné informace k způsobu úhrady Titulů v rámci Předplatného na Voyo jsou k dispozici na https://voyo.nova.cz/faq nebo v odkazu „Pomoc“ na Voyo (dále jen „FAQ“). Registrovaný uživatel provedením úhrady Předplatného stvrzuje, že se seznámil s informacemi a instrukcemi poskytovanými Provozovatelem na FAQ a souhlasí s nimi.
  • 2.2.5 Před provedením úhrady Předplatného Provozovatel doporučuje Registrovanému uživateli spustit na počítači test kompatibility systému a přehrát si testovací video umístěné na Voyo nebo spustit si upoutávku (trailer), na němž si může Registrovaný uživatel ověřit, zdali jeho technické a softwarové vybavení a rychlost připojení k internetu dostačují k bezvadnému přehrání takového Titulu. V případě, že testovací video/trailer nebude možné přehrát bezvadně, je pravděpodobné, že ani zhlédnutí Titulu nebude bezvadné a Provozovatel v takovém případě nedoporučuje Registrovanému uživateli provedení úhrady Předplatného. Provozovatel v takovém případě není odpovědný za vadný průběh přehrávání Titulu. Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že v takovém případě zároveň Provozovatel nemůže uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu. U ostatních elektronických zařízení Provozovatel doporučuje ověřit na internetové stránce Provozovatele https://voyo.nova.cz seznam podporovaných zařízení. Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že pokud jeho zařízení nebude uvedeno v seznamu podporovaných zařízení, nemůže Provozovatel uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.
  • 2.2.6 Předplatitelé mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré Tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků Titulů určených pro Předplatitele za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné stanovené pro vymezené období a konkrétní nabídku/balíček Titulů.
  • 2.2.7 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailové zprávy na adrese voyo@nova.cz.
  • 2.2.8 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel uvedl datum a čas platby Předplatného. K zahájení reklamačního řízení musí Předplatitel prokázat, že bylo Předplatné na příslušné období řádně uhrazeno. Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím Titulu přehrál testovací video. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace (i) Registrovanému uživateli vydán náhradní kód k opakovanému bezvadnému zhlédnutí Titulu, nebo mu bude umožněno náhradní zhlédnutí Titulu ve stejném rozsahu jinými technickými prostředky, a (ii) Předplatiteli vydán náhradní kód, na jehož základě mu bude po skončení jeho účasti v systému Předplatného umožněno sledovat Tituly v rozsahu stejném, jako kdyby byl Předplatitelem, a to po dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly řádně sledovat.
  • 2.2.9 Uhrazením Předplatného Registrovaný uživatel výslovně souhlasí se zpřístupněním obsahu a Titulů umístěných na videoportálu Voyo. Provozovatel tímto výslovně upozorňuje, že Registrovaný uživatel, jakožto spotřebitel, není po zahájení přehrávání Titulů oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Předplatného.
 • 2.3 Galerie
  • 2.3.1 Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům možnost umístit fotografie, obrázky, texty či jiný obsah v Galerii (společně dále jen „Obsah“), a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Provozovatelem. Obsah umístěný v Galerii je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém Registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému ve své galerii resp. na svém profilu. Registrovaný uživatel je oprávněn umístěný Obsah upravovat nebo zcela smazat, a to dle vlastního uvážení.
  • 2.3.2 Registrovaný uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude Galerii využívat pro podnikatelskou činnost.
  • 2.3.3 Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 3. týkající se Příspěvků.
  • 2.3.3 Uživatelé Galerie jsou oprávněni nahlásit Obsah, který je v rozporu s čl. 3.3 až 3.5 a 3.12 těchto Podmínek (dále jen „Závadný Obsah“), a to zasláním emailu na report@galerie.cz. V případě, že Provozovatel po nahlášení Závadného Obsahu zjistí, že je v rozporu s článkem 3.3 až 3.5 a 3.12 těchto Podmínek, je Provozovatel oprávněn Závadný Obsah filtrovat nebo odstranit dle článku 3.6 těchto Podmínek. Provozovatel o takovém postupu informuje Registrovaného uživatele, který Závadný Obsah zveřejnil, případně ho vyzve k vymazání nebo úpravě Závadného Obsahu.
 • 2.4 Blog
  • 2.4.1 Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům možnost zřídit si svůj blog a umístit na Blog (resp. na blog příslušného Registrovaného uživatele) Obsah, jímž mohou v případě této Služby být i audiovizuální díla, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného Provozovatelem. Obsah umístěný na Blogu je pak přístupný Uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém Registrovaní uživatelé umožní ostatním Uživatelům přístup k Obsahu uloženému na svém blogu. Registrovaný uživatel je oprávněn umístěný Obsah upravovat nebo zcela smazat, a to dle vlastního uvážení.
  • 2.4.2 Registrovaný uživatel se zavazuje nezpřístupnit jakýkoli Obsah zahrnující erotické prvky osobám, které nepotvrdí, že dosáhly věku 18 let, nebo nemají o takový Obsah z jakéhokoli důvodu zájem, tím, že pod záložkou „Nastavení“ v sekci „Přihlašovací údaje“ označí skutečnost, že jeho blog obsahuje erotický obsah.
  • 2.4.3 Registrovaný uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že nebude Blog využívat pro podnikatelskou činnost.
  • 2.4.4 Na Obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 3. těchto Podmínek týkající se Příspěvků.
  • 2.4.5 Uživatelé Blogu jsou oprávněni nahlásit Závadný Obsah prostřednictvím formuláře uvedeného na http://blog.cz/report. V případě, že Provozovatel po nahlášení Závadného Obsahu zjistí, že je v rozporu s článkem 3.3 až 3.5 a 3.12 těchto Podmínek, je Provozovatel oprávněn Závadný Obsah filtrovat nebo odstranit dle článku 3.6 těchto Podmínek. Provozovatel o takovém postupu informuje Registrovaného uživatele, který Závadný Obsah zveřejnil, případně ho vyzve k vymazání nebo úpravě Závadného Obsahu.
 • 2.5 Společná ustanovení ke službě Galerie a Blog
  • 2.5.1 Jsou-li předmětem Obsahu uloženého Registrovaným uživatelem osobní údaje třetích osob, Registrovaný uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že tyto osobní údaje byly shromážděny a uloženy plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a jejich případným zpracováním Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami nebudou porušeny žádné smluvní nebo jiné závazky vůči subjektům těchto osobních údajů ani žádné příslušné právní předpisy (včetně Nařízení). Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, Registrovaný uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli veškerou škodu i jakoukoli jinou újmu způsobenou Provozovateli v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.
  • 2.5.2 V případě, že jakákoliv činnost Provozovatele ve vztahu k Obsahu Registrovaného uživatele služby Galerie a Blog naplňuje definici zpracování osobních údajů dle čl. 4 bod 2) Nařízení, považuje se Provozovatel v daném případě za zpracovatele osobních údajů dle čl. 4 bod 8) Nařízení.
  • 2.5.3 Provozovatel se pro případ dle čl. 2.5.2 Podmínek zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Registrovaného uživatele, nejsou-li v rozporu s těmito Podmínkami, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají příslušné právní předpisy; v takovém případě Provozovatel registrovaného uživatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Provozovatel přijal veškerá nezbytná opatření dle čl. 32 Nařízení.
  • 2.5.4 Registrovaný uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel využil ke zpracování osobních údajů dle čl. 2.5.2 Podmínek dalšího zpracovatele. Provozovatel se v této souvislosti zavazuje dodržet své povinnosti dle čl. 28 odst. 2 a 4 Nařízení. Při své činnosti se Provozovatel zavazuje zohledňovat povahu zpracování, být Registrovanému uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. Nařízení a při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Provozovatel k dispozici.
  • 2.5.5 Pro případ dle čl. 2.5.2 Podmínek se Provozovatel zavazuje v souladu s rozhodnutím Registrovaného uživatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo Obsah s osobními údaji vrátit Registrovanému uživateli po zrušení jeho účtu ve službě Galerie nebo Blog a vymazat všechny jejich existující kopie, pokud příslušné právní předpisy nepožadují uložení tohoto Obsahu.
  • 2.5.6 Pro případ dle čl. 2.5.2 se Provozovatel zavazuje poskytnout Registrovanému uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti ohledně ochrany osobních údajů stanovené v tomto článku i v příslušných právních předpisech.
 • 3. PŘÍSPĚVKY A LICENCE

 • 3.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, jejichž šíření Uživateli je v rámci poskytování Služeb umožněno Provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Příspěvek“).
 • 3.2 Provozovatel tím, že umožní Uživateli uložení, zpracování a provozování Příspěvku, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOSIS“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení ZOSIS odpovědný za činnost Uživatelů. Provozovatel umožňuje vkládání Příspěvků pouze na Internetové stránky.
 • 3.3 Jakýkoli Příspěvek nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Uživatelé nesmí vkládat jakýkoli Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
 • 3.4 Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Internetové stránky nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci.
 • 3.5 Uživatel odpovídá za to, že jeho Příspěvek je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel za podmínek stanovených v ZOSIS neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) šířením Příspěvku elektronickými prostředky.
 • 3.6 Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že sám zjistí, nebo se jinak věrohodně dozví resp. je mu prokazatelně doloženo, že umístěním takového Příspěvku na Internetových stránkách nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS dochází k porušování právních předpisů. Provozovatel tak učiní zejména v případě, že buď prokazatelně, nebo dle názoru Provozovatele došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 • 3.7 Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 • 3.8 Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů.
 • 3.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.
 • 3.10 Uživatel umístěním Příspěvku na Internetové stránky nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS poskytuje Provozovateli či osobám pověřeným Provozovatelem nevýhradní, časově ani místně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do audiovizuálního nebo jiného díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo společností z koncernu, jehož je Provozovatel součástí, a to i v hmotné podobě, práva k jeho libovolnému zpracování, včetně práva odstranit hudební složku Příspěvku, včetně nahrazení textu jinou hudební složkou s textem dle volby Provozovatele, včetně práva podlicence.
 • 3.11 Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití. Poskytnutím Příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel získal veškerá potřebná práva třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.
 • 3.12 V případě, že Příspěvek bude obsahovat originální nahrávku obsahující hudební dílo s textem, či bez textu, Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním a tudíž licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s takovou osobou, popřípadě že tento Uživatel užil snímku vydaného k obchodním účelům, k jehož užití lze licenci získat prostřednictvím Intergram. V případě, že takový Uživatel nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě hudební nahrávky.
 • 3.13 Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Internetových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku, poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními článku 3. těchto Podmínek bez dalšího Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.
 • 4. OSOBNÍ ÚDAJE A DALŠÍ PODMÍNKY

 • 4.1 Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Provozovatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr.
 • 4.2 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.
 • 5. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 5.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  • (a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
  • (b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách Internetových stránek, Mobilních aplikací nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
  • (c) obsah Internetových stránek a Mobilních aplikací, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
  • (d) to, že Internetové stránky, Mobilní aplikace nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 • 5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje Uživatelům 99% dostupnost Služeb s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 • 5.3 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah poskytovávaný Uživatelům v rámci Služeb je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
 • 5.4 Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
 • 5.5 Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek.
 • 5.6 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb a provozu Mobilních aplikací a Internetových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.
 • 5.7 Informace, materiály, další obsah (zejména a mimo jiné Tituly, Obsah a Příspěvky) a funkce poskytovávané Uživatelům v rámci Služeb jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo Uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.
 • 5.8 Internetové stránky a jednotlivé aplikace mohou být měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky z nich stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití bez výslovného souhlasu Provozovatele (popř. jiného oprávněného držitele příslušných práv) je zakázáno.
 • 5.9 Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého opatření, jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou Provozovatele, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak ZOSIS.
 • 5.10 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, a dále v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2010 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Provozovatel tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (v případě Internetových stránek a Mobilních aplikací, na něž se příslušný předpis vztahuje) a provozovatelem televizního vysílání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce „kontakty a dohled“ umístěné na Internetových stránkách, popř. v příslušné aplikaci.
 • 5.11 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.
 • 5.12 Provozovatel si v případě rozumné potřeby vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, a to, vzhledem k povaze a formě Podmínek, i bez předchozího upozornění Uživatelů. Provozovatel nicméně vynaloží nezbytné úsilí k tomu, aby o změnách Podmínek přiměřeně informoval. Uživatel, jenž zároveň není Registrovaným uživatelem, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek, ukončí smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek tím, že přestane užívat Služby. Registrovaný uživatel, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek a/nebo aktuálním zněním Podmínek registrace, ukončí smluvní vztahy vyplývající z Podmínek registrace (a ve vztahu ke Službám, které využívá, příslušných ustanovení Podmínek) zrušením svého Profilu za podmínek stanovených v uvedených Podmínkách registrace.
 • 5.13 Tyto Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. srpna 2019. Tyto Podmínky nahrazují Podmínky ve znění ze dne 24. května 2018, jejichž účinnost zaniká dnem účinnosti těchto Podmínek.

Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.