Všeobecné obchodní podmínky

upravující užívání služeb poskytovaných společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků

 • 1. Provozovatel a Služby

 • 1.1 Společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 458 00 456, DIČ: CZ45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581 (dále jen „Provozovatel“) je, mimo jiné, provozovatelem Webových stránek a Mobilních aplikací, kdy:
  • (a)Webové stránky“ znamenají, společně či jednotlivě, internetové servery dostupné na internetových adresách (URL) https://nova.cz, včetně veškerých internetových stránek na odvozených doménách, zejména https://tn.nova.cz, https://voyo.nova.cz, jakož i jakékoli další internetové stránky provozované Provozovatelem; a
  • (b)Mobilní aplikace“ znamenají, společně či jednotlivě, mobilní aplikace tn.cz; hbbtv; voyo.cz; příp. další mobilní aplikace provozované Provozovatelem;
 • 1.2 Provozovatel je dále, mimo jiné, poskytovatelem služeb Uživatelům, které jsou přístupné prostřednictvím Webových stránek, Mobilních aplikací, jakož i dalších služeb přístupných prostřednictvím sítě internet (např. aplikace pro Smart TV) nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků (dále jen „Služby“). Jedná se zejména o následující Služby:
  • (a) provozování zábavního portálu na URL https://nova.cz;
  • (b) provozování zpravodajského portálu na URL https://tn.nova.cz a v rámci Mobilní aplikace tn.cz;
  • (c) provozování videoportálu Voyo pro registrované uživatele, na URL https://voyo.nova.cz (dále jen „Voyo“) a v rámci Mobilní aplikace voyo.cz; a
 • 2. Uživatelé, Registrovaní uživatelé a Uživatelský účet

 • 2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob užívajících Mobilní aplikace, Webové stránky a Služby (dále jen „Uživatel“ či „Uživatelé“), jakož i práva a povinnosti Provozovatele vznikající v souvislosti s poskytováním Služeb.
 • 2.2 Webové stránky a Mobilní aplikace jsou v rozsahu určeném Provozovatelem, přístupné všem Uživatelům.
 • 2.3 Některé Služby, zejména Služby placené, či některé funkcionality Webových stránek a Mobilních aplikací, jsou poskytovány pouze Uživatelům, kteří se registrovali u Provozovatele prostřednictvím registračního formuláře na Webových stránkách nebo jiným způsobem registrace umožněným Provozovatelem (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ či „Registrovaní uživatelé“). Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která se týkají Uživatelů, se vztahují i na Registrované uživatele.
 • 2.4 Registrovaným uživatelům Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).
 • 3. Osobní údaje

 • 3.1 Pro užívání některých Služeb nebo jiných služeb poskytovaných Provozovatelem, popřípadě pro získání vedlejších výhod může být zapotřebí poskytnutí některých osobních údajů Uživatele. Provozovatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“).
 • 4. Obecná ustanovení

 • 4.1 Všichni Uživatelé jsou povinni dodržovat ujednání uvedená v těchto Podmínkách.
 • 4.2 Jakýmkoli užitím Webových stránek, Mobilních aplikací či jiných příslušných elektronických prostředků nebo kliknutím na jakýkoli odkaz v nich Uživatel bere na vědomí tyto Podmínky a Informaci o zpracování osobních údajů. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že poskytování některých Služeb může být kromě těchto Podmínek upraveno i dalšími speciálními nebo obecnými podmínkami pro takové Služby. Uživatel se zavazuje takovéto další podmínky dodržovat.
 • 4.3 V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.
 • 4.4 Uživatelé dále berou na vědomí a jsou srozuměni s tím, že na Webových stránkách a/nebo v Mobilních aplikacích, popř. prostřednictvím dalších elektronických prostředků, jsou poskytovány Uživatelům rovněž služby třetích stran, kde poskytování takových služeb a související práva, povinnosti a odpovědnost Uživatelů a takové třetí strany se řídí příslušnými podmínkami stanovenými danou třetí stranou a Provozovatel není účastníkem vztahu vzniklého při poskytování takových služeb.
 • 4.5 Uživatelé berou na vědomí, že na Webových stránkách a/nebo v Mobilních aplikacích, popř. při poskytování Služeb prostřednictvím dalších elektronických prostředků, budou umisťovány obchodní sdělení třetích stran, včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace. Provozovatel upozorňuje Uživatele, že nepodporuje žádnou takovou třetí stranu, její produkty nebo služby, ani nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za tuto třetí stranu, její produkty nebo služby. Jakékoli vztahy, ke kterým může dojít mezi Uživatelem a třetí stranou v důsledku interakce s obchodním sdělením umístěným na Webových stránkách a/nebo v Mobilních aplikacích vzniknou mezi Uživatelem a danou třetí stranou.
 • 5. Registrace

 • 5.1 Způsob a formu registrace upravují tyto Podmínky. Registrace je jednotná pro všechny Webové stránky a zaregistrováním se na jedné Webové stránce je Registrovaný uživatel oprávněn využívat všechny Služby umístěné na Webových stránkách a v rámci Mobilních aplikací Provozovatele bez nutnosti další registrace.
 • 5.2 Podmínky registrace
  • 5.2.1 Registrovaným uživatelem se stane Uživatel, který na Webových stránkách nebo v rámci Apple prostředí (v rámci iOS / tvOS aplikací Služeb Provozovatele) vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Registrovaným uživatelem se může stát pouze osoba starší 18 let.
  • 5.2.2 V registračním formuláři vyplní Uživatel následující údaje povinné pro registraci:
   • (a) e‑mail;
   • (b) heslo.
  • 5.2.3 Registrací či aktivací určité služby Uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a bere na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů. Tuto skutečnost Uživatel potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři, resp. jeho odesláním.
  • 5.2.4 Po vyplnění povinných údajů odešle Uživatel registrační formulář Provozovateli. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a případně též pokud nebudou splněny další podmínky registrace stanovené Provozovatelem.
  • 5.2.5 Uživatel odesláním registračního formuláře souhlasí s těmito Podmínkami a výslovně potvrzuje, že:
   • (a) se stane Registrovaným uživatelem a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky;
   • (b) při registraci poskytl aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustil porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že by uvedl údaje jiné osoby (včetně použití cizího e‑mailu či jiných informací);
   • (c) přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho Uživatelský účet, a k dalším údajům;
   • (d) Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
   • (e) Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to prostřednictvím konfirmačního e‑mailu;
   • (f) Provozovatel je rovněž oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
  • 5.2.6 Registrace, vedení Uživatelského účtu ani jeho správa není pro Uživatele nikterak zpoplatněna. To však nevylučuje možnost zpoplatnění Služby, kterou Registrovaný uživatel využívá.
 • 5.3 Uživatelský účet
  • 5.3.1 Provedením registrace se Registrovanému uživateli vytvoří a aktivuje Uživatelský účet, k němuž má přístup z Webových stránek, Mobilních aplikací či jiného rozhraní (po přihlášení v daném rozhraní). Zadáním zaregistrovaného e‑mailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Uživatelským účtem k užívání požadované Služby.
  • 5.3.2 Registrovaný uživatel je oprávněn ve svém Uživatelském účtu uvádět i další informace o své osobě, např. jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu apod. Sdělování těchto dalších údajů v rámci svého Uživatelského účtu nebo při nastavování Služeb poskytovaných Provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a Provozovatel se s nimi zavazuje nakládat v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů. Poskytnuté údaje, které nejsou údaji povinnými pro registraci, může Registrovaný uživatel také sám měnit nebo doplňovat.
  • 5.3.3 V případě, že se Registrovaný uživatel účastní soutěží nebo výzev Provozovatele, přispívá do diskusí nebo debat na Webových stránkách, či jinak aktivně vystupuje za použití svého Uživatelského účtu, vyhrazuje si Provozovatel právo identifikovat Registrovaného uživatele na Webových stránkách pod jménem a příjmením (v případě, že jej Registrovaný uživatel uvedl) a takové údaje o Registrovaném uživateli zveřejnit.
  • 5.3.4 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e‑mailovou adresu [email protected] nebo [email protected] nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem. Pro vyloučení pochybností Provozovatel upozorňuje, že zrušením Uživatelského účtu dojde i k okamžitému ukončení poskytování veškerých placených Služeb, neboť ty dle jejich povahy nemohou být poskytovány bez aktivního Uživatelského účtu. V takovém případě se však již uhrazené Předplatné nevrací.
 • 5.4 Výhrady Provozovatele
  • 5.4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze Registrovaných uživatelů, nikoliv však do obsahu a rozsahu poskytnutých údajů, bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům, bude-li užívání Služeb vyžadovat zavedení nové funkcionality.
  • 5.4.2 Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu poskytnutí i dalších údajů povinných pro registraci, budou-li to vyžadovat právní předpisy, a bez jejich sdělení dosavadní registraci, resp. příslušný Uživatelský účet, zrušit a/nebo neumožnit přístup ke Službám, Webovým stránkám či Mobilním aplikacím, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
  • 5.4.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského e‑mailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek ze strany Registrovaného uživatele.
  • 5.4.4 Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení odstranit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:
   • (a) Provozovatel má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s právními předpisy a/nebo obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
   • (b) Registrovaný uživatel užívá Služby, zejména Webové stránky a/nebo Mobilní aplikace, ke komerčním účelům, případně k jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele nebo třetí osoby;
   • (c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Webových stránek, Mobilních aplikací a/nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem;
   • (d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj Uživatelský účet po dobu delší než dvanáct (12) měsíců;
   • (e) Provozovatel má důvodné podezření, že uživatelem Služby je jiná osoba než Registrovaný uživatel;
   • (f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Služeb, Webových stránek, Mobilních aplikací či jiných elektronických prostředků Provozovatele nebo data na nich uložená;
   • (g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné Služby poskytované Provozovatelem.
 • 6. Tituly

 • 6.1 Provozovatel nabízí Uživatelům v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím Mobilních aplikací audiovizuální díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými držiteli práv (dále jen jednotlivě „Titul“ nebo společně „Tituly“). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie je Provozovatelem poskytována elektronickými prostředky Uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.
 • 6.2 Tituly jsou nabízeny Uživateli ke zhlédnutí buď ve formě sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě internet souběžně s vysíláním Titulu na televizních programech Provozovatele (tzv. simulcasting), ve formě tzv. streamingu, kdy má Uživatel sám k Titulu přístup v čase podle své vlastní volby, nebo ve formě dočasného stažení do technického zařízení Uživatele (download).
 • 6.3 Uživatelé berou na vědomí, že Tituly jsou nabízeny ke zhlédnutí způsobem, který je v souladu s příslušnou licencí či jinými podmínkami příslušného držitele práv. Provozovatel si vyhrazuje právo rozsah nabízených Titulů kdykoliv měnit, včetně možnosti nabízené Tituly dle svého uvážení z nabídky odebrat. Dostupnost konkrétních Titulů se může v čase lišit. Tituly omezené licenčními podmínkami mohou být zpřístupněny pouze po omezenou dobu, případně zpřístupněny být nemohou v návaznosti na ujednání licenčních podmínek (např. zhlédnutí Titulů je teritoriálně blokované). Tituly zahrnující živé vysílání (např. záznamy sportovních přenosů) mohou být k dispozici až s časovým odstupem z důvodu zpracovávání živého přenosu. U vybraných Titulů naopak Provozovatel nabízí dřívější přístup v rámci Služby Voyo. Tituly jsou nabízeny ke zhlédnutí v kvalitě vyrobené Provozovatelem nebo dodané Provozovateli držitelem práv (např. distributorem).
 • 6.4 Provozovatel je oprávněn k Titulům připojovat obchodní sdělení (včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace) Provozovatele anebo třetích stran.
 • 6.5 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatelů a pro území České republiky (zhlédnutí Titulů je teritoriálně blokované), není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu, je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, upravovat, nahrávat, sdílet či jinak užívat v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 • 7. Voyo

 • 7.1 Nabídka Voyo
  • 7.1.1 Videoportál Voyo je placenou Službou poskytovanou na základě smlouvy s Uživatelem. Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům za dále stanovených podmínek na videoportálu Voyo zhlédnutí Titulů za úhradu předplatného (dále jen „Předplatné“).
  • 7.1.2 V rámci placené Služby Voyo hrazené formou Předplatného mohou Registrovaní uživatelé hradící Předplatné (dále jen „Předplatitelé“) ve vymezeném období zhlédnout Tituly zařazené v některé z nabídek či balíčků Titulů (dále jen „Nabídka Titulů“) určených pro Předplatitele za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné stanovené pro vymezené období a pro konkrétní Nabídku Titulů. Součástí Služby Voyo je i doporučení dalších Titulů ke zhlédnutí dle Uživatelových preferencí, tzv. „recommendation engine“.
  • 7.1.3 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v přiměřeném rozsahu odebrat nebo přidat (v jakémkoliv rozsahu) Tituly do Nabídky Titulů, včetně televizních programů Provozovatele, a tím změnit rozsah Nabídky Titulů. Taková změna Nabídky Titulů se nepovažuje za změnu těchto Podmínek.
 • 7.2 Zkušební období
  • 7.2.1 Registrovaný uživatel, který v rámci registrace uvede platný Platební kanál, má možnost bezplatného vyzkoušení Služby Voyo po dobu stanovenou ve Službě Voyo (dále jen „Zkušební období“). Délka Zkušebního období bude specifikována při registraci anebo aktivaci Služby Voyo. Zkušební období je uvedeno ve dnech a současně v hodinách, neboť Zkušební období uplyne ve stejný čas posledního dne Zkušebního období, kdy došlo první den Zkušebního období k jeho aktivaci.
  • 7.2.2 Zkušební období je určeno jen pro nové uživatele Služby Voyo a Registrovaný uživatel jej může využít pouze jednou, a to v rámci registrace nebo aktivace Služby Voyo na Zkušební období u stávající registrace. Uživatel, který má zájem o Zkušební období, musí v době registrace nebo aktivace Služby Voyo na Zkušební období uvést Platební kanál, prostřednictvím kterého bude případně hradit Předplatné. Během Zkušebního období nedojde k provedení platby za Službu Voyo, Provozovatel však může po Uživateli požadovat blokaci nebo provedení platby určité minimální částky (př. 1 Kč) pro účely ověření platebních údajů dle zvoleného Platebního kanálu.
  • 7.2.3 Pokud si Registrovaný uživatel nejpozději do jedné (1) hodiny před uplynutím Zkušebního období nezruší Předplatné, bude mu na konci Zkušebního období automaticky aktivováno plné Předplatné dle aktuální výše na Předplacené období v délce uvedené v čl. 7.4.5 těchto Podmínek, tzn. po uplynutí Zkušebního období dojde automaticky k úhradě Předplatného prostřednictvím uvedeného Platebního kanálu. Na tuto skutečnost je Uživatel upozorněn již při aktivaci Zkušebního období. Platba Předplatného bude provedena nejdříve jednu (1) hodinu před uplynutím Zkušebního období a nejpozději 10. den po jeho uplynutí, a to v závislosti na zvoleném Platebním kanálu. Období, do kterého lze nejpozději účinně zrušit Předplatné se může lišit v závislosti na zvoleném Platebním kanálu a podmínkách třetích stran (např. Apple ID).
  • 7.2.4 Ve Zkušebním období je možné přehrávat vybrané Tituly ze Služby Voyo. Nabídka Titulů může být ve Zkušebním období omezena v porovnání s placenou verzí Služby Voyo, a to v rozsahu uvedeném při registraci nebo aktivaci Služby Voyo na Zkušební období, stejně tak může být omezen způsob zpřístupnění Titulů (např. nebude možný download Titulů).
  • 7.2.5 Další podrobnosti o Zkušebním období, včetně jeho délky aktuálně nabízené Provozovatelem, jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci „Často kladené otázky“ dostupné na následující adrese: https://voyo.nova.cz/faq (dále jen „FAQ“).
 • 7.3 Předplatné
  • 7.3.1 Uživatelé hradí Předplatné platbami prostřednictvím platebních kanálů podporovaných Provozovatelem, zejména pak platební kartou, prostřednictvím Apple ID či dalšími aktuálně podporovanými způsoby (dále společně „Platební kanály“ či jednotlivě jen „Platební kanál“), platbou u partnerských prodejců oproti předplatitelským či jiným kupónům vydaným partnerským prodejcem Provozovatele, případně Provozovatelem, zakoupením dárkových kupónů v rámci Služby Voyo a/nebo prostřednictvím Promo kupónů (dále společně „Kupóny“ či jednotlivě jen „Kupón“).
  • 7.3.2 Podmínky užívání Služby Voyo mohou být stanoveny pro Předplatitele odlišně podle toho, jaký Platební kanál nebo Kupón k úhradě Předplatného využijí, příp. zda využívají Službu Voyo v rámci speciálních akcí Provozovatele nebo jeho obchodních partnerů.
  • 7.3.3 Předplatné se hradí předem na Provozovatelem vymezené období (dále jen „Předplacené období“). Předplatné bude účtováno k okamžiku začátku Předplaceného období nebo k okamžiku uplynutí Zkušebního období. Délka Předplaceného období se může lišit v závislosti na typu Předplatného a zvoleném Platebním kanálu.
  • 7.3.4 Provozovatel si vyhrazuje právo přiměřené změny způsobu úhrady Předplatného dle technických a provozních potřeb či možností Provozovatele. Dotčení Předplatitelé budou o takové změně informováni e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu.
 • 7.4 Úhrada Předplatného prostřednictvím Platebních kanálů
  • 7.4.1 Registrovaní uživatelé mohou hradit Předplatné prostřednictvím následujících Platebních kanálů:
   • (a) platební kartou;
   • (b) platební metodou nastavenou v rámci Apple ID;
   • (c) dalšími aktuálně Provozovatelem podporovanými platebními prostředky.
  • 7.4.2 Uživatel si zvolí způsob úhrady, resp. formu Platebního kanálu, při registraci do Služby Voyo anebo při aktivaci Služby Voyo v rámci své stávající registrace, příp. v rámci nastavení svého Uživatelského účtu. V případě hrazení Předplatného prostřednictvím Apple ID jsou stanoveny podmínky úhrady Předplatného odlišně od jiných Platebních kanálů (viz čl. 7.4.3 těchto Podmínek). Podrobný popis způsobu úhrady v závislosti na použitém Platebním kanálu je k dispozici v FAQ.
  • 7.4.3 Úhrada Předplatného prostřednictvím Apple ID
   V případě registrace do Služby Voyo nebo její aktivace v rámci Apple prostředí (iOS / tvOS aplikace Služeb Provozovatele) mohou Registrovaní uživatelé hradit Předplatné pouze prostřednictvím Apple ID. V tomto případě není možné hradit Předplatné prostřednictvím jiného Platebního kanálu či prostřednictvím Kupónů. Více informací ohledně úhrady Předplatného prostřednictvím Apple ID je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci FAQ.
  • 7.4.4 Provozovatel není poskytovatelem ani provozovatelem žádného z Platebních kanálů a nenese tak odpovědnost za průběh platebních transakcí v rámci nastaveného Platebního kanálu a ani k těmto platebním transakcím nemá přístup.
  • 7.4.5 Délka Předplaceného období je dle zvoleného Platebního kanálu následující:
   • (a) 30 dnů při úhradě Předplatného prostřednictvím platební karty;
   • (b) 1 měsíc při úhradě Předplatného prostřednictvím Apple ID;

   Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že Předplacené období uplyne ve stejný čas posledního dne Předplaceného období, kdy došlo první den Předplaceného období k úhradě Předplatného.
  • 7.4.6 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě Předplatného hrazeného prostřednictvím Platebních kanálů jsou platby na následující Předplacené období prováděny automaticky až do okamžiku, kdy Uživatel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí, a to v rámci nastavení ve svém Uživatelském účtu nebo v rámci nastavení ve svém Apple ID. Opakované platby Předplatného jsou prováděny nejdříve 24 hodin před uplynutím zvoleného Předplaceného období a nejpozději 10. den po jeho uplynutí, a to v závislosti na zvoleném Platebním kanálu. Podrobný popis způsobu úhrady opakovaných plateb Předplatného v závislosti na použitém Platebním kanálu je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci FAQ.
 • 7.5 Úhrada Předplatného prostřednictvím Kupónů
  • 7.5.1 Uživatelé si mohou aktivovat Službu Voyo a hradit Předplatné Služby Voyo rovněž prostřednictvím Kupónů, které vydávají partnerští prodejci Provozovatele a/nebo Provozovatel.
  • 7.5.2 Uživatelé mohou uhradit Předplatné prostřednictvím následujících typů Kupónů:
   • (a) kupóny prodávané partnerskými prodejci Provozovatele (aktuální seznam partnerských prodejců naleznete zde: https://voyo.nova.cz/faq/31-kupony-voyo;
   • (b) dárkové kupóny zakoupené ve Službě Voyo v sekci Dárkové kupóny na https://voyo.nova.cz/darek;
   • (c) promo kupóny, které vydává Provozovatel zejména v souvislosti se spoluprací či reklamními akcemi třetích stran (dále jen „Promo kupóny“). Pro Promo kupóny se uplatní pravidla pro Kupóny obdobně. Provozovatel je však oprávněn (s ohledem na povahu spolupráce s třetí stranou) upravit pravidla pro Promo kupóny odlišně.
   Podrobný popis způsobu úhrady v závislosti na použitém Kupónu je k dispozici v FAQ.
  • 7.5.3 Uživatel je po uplatnění Kupónu oprávněn čerpat Službu Voyo pro Předplacené období v délce určené na základě typu Kupónu. Předplacené období na základě Kupónu nelze dělit a po uplatnění Kupónu je čerpáno v celé délce stanoveného období až do vyčerpání Kupónu. Délka Předplaceného období je dle zvoleného Kupónu následující:
   • (a) Kupón na 1 měsíc je na Předplacené období 1x 30 dnů;
   • (b) Kupón na 3 měsíce je na Předplacené období 3x 30 dnů;
   • (c) Kupón na 6 měsíců je na Předplacené období 6x 30 dnů;
   • (d) Kupón na 12 měsíců je na Předplacené období 12x 30 dnů;
   • (e) Kupón na počet měsíců uvedený u Kupónu je na Předplaceného období: počet měsíců x 30 dnů.
   Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že Předplacené období uplyne ve stejný čas posledního dne Předplaceného období, kdy došlo první den Předplaceného období k úhradě Předplatného prostřednictvím Kupónu.
  • 7.5.4 V některých případech je Uživatel, který chce k úhradě Předplatného použít Kupón, povinen zadat při uplatnění Kupónu Platební kanál, prostřednictvím kterého bude případně po uplynutí období předplaceného takovým Kupónem hradit Předplatné. V takovém případě nedojde z daného Platebního kanálu k úhradě Předplatného, Provozovatel však může po Uživateli požadovat blokaci nebo provedení platby určité minimální částky (př. 1 Kč) pro účely ověření platebních údajů dle zvoleného Platebního kanálu. Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě dojde po uplynutí období předplaceného na základě Kupónu k automatické úhradě Předplatného na Předplacené období v délce uvedené v čl. 7.4.5 těchto Podmínek. K automatickým úhradám Předplatného na Předplacené období bude docházet opakovaně až do okamžiku, kdy Předplatitel automatické opakování platby Předplatného sám neukončí, a to v rámci nastavení ve svém Uživatelském účtu.
  • 7.5.5 Uživatel bere na vědomí, že v některých případech nelze Předplatné hradit prostřednictvím Kupónů, např. v případě Předplatného hrazeného prostřednictvím Apple ID, v rámci speciálních akcí Provozovatele, speciálních akcí třetích stran apod. O této skutečnosti bude vždy Uživatel informován v FAQ či v rámci podmínek speciální akce.
  • 7.5.6 Kupóny obsahují unikátní kód, každý Kupón tak lze uplatnit pouze jednou. Provozovatel neručí za ztrátu či zneužití Kupónu či za jeho nezamýšlenou aktivaci.
  • 7.5.7 Kupóny je možné uplatnit po dobu dvanácti (12) měsíců od jejich zakoupení, nestanoví‑li Provozovatel jinak. Po marném uplynutí této doby hodnota Kupónu propadá.
  • 7.5.8 Kupón je nevratný a nelze jej směnit za peníze či jinou hodnotu, nestanoví‑li právní předpisy jinak.
  • 7.5.9 Další prodej Kupónu je možný pouze s předchozím souhlasem Provozovatele. Zakazuje se používání Kupónů k obchodním, propagačním nebo jiným účelům třetí stranou bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 • 7.6 Sdělení před uzavřením Smlouvy, uzavření a ukončení Smlouvy
  • 7.6.1 Registrovaný uživatel je oprávněn objednat u Provozovatele poskytnutí placené Služby Voyo (dále jen „Objednávka“). Objednávku může učinit Uživatel současně s registrací anebo formou aktivace Služby Voyo v rámci své stávající registrace.
  • 7.6.2 Současně s odesláním Objednávky tedy Uživatel může:
   • (a) uhradit Předplatné a získat tak plný přístup do Služby Voyo na zvolené Předplacené období;
   • (b) neuhradit Předplatné a využít Zkušebního období za podmínek stanovených v čl. 7.2 těchto Podmínek; nebo
   • (c) neuhradit Předplatné a aktivovat si Službu Voyo až později úhradou Předplatného na zvolené Předplacené období.
  • 7.6.3 Provozovatel umožní Uživateli před odesláním Objednávky zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do příslušné Objednávky vložil.
  • 7.6.4 Provozovatel umožní Uživateli odeslat Objednávku pouze v případě, kdy se seznámí se všemi sděleními Provozovatele (dále jen „Sdělení“) a tuto skutečnost potvrdí v systému Objednávek.
  • 7.6.5 Sdělení zahrnují a Uživatel odesláním Objednávky potvrzuje zejména:
   • (a) Výslovný souhlas a žádost Uživatele se zpřístupněním zvolené Nabídky Titulů bezprostředně po úhradě Předplatného, tedy před uplynutím 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Provozovatel tak výslovně upozorňuje, že Registrovaný uživatel není po zahájení přehrávání Titulů oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Předplatného.
   • (b) Seznámení se se základními údaji, zejména: identifikace Provozovatele, označení poskytované Služby, zvolený způsob úhrady Předplatného (tj. zvolený Platební kanál či úhrada prostřednictvím Kupónu), informace ke způsobu dodání Služby, informace o právech z vadného plnění, údaj o době trvání závazku ze Smlouvy a podmínky jeho ukončení, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek.
   • (c) Informaci o ceně Služeb (tj. aktuální výši Předplatného) nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, jakož i údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních souvisejících s Předplatným.
   • (d) Informaci o podobě Služeb, zejména údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Provozovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.
   • (e) Upozornění Uživatele na zvolenou délku Předplaceného období.
   • (f) Upozornění Uživatele, že Smlouva zavazuje Předplatitele nejméně po dobu určenou Provozovatelem, za kterou se hradí jedna platba Předplatného.
   • (g) Souhlas Uživatele se zněním těchto Podmínek.
   • (h) Potvrzení Uživatele, že vzal na vědomí znění Informace o zpracování osobních údajů.
  • 7.6.6 Provozovatel potvrdí přijetí Objednávky odesláním potvrzení na e‑mail Registrovaného uživatele. Smlouva mezi Registrovaným uživatelem a Provozovatelem je uzavřena v okamžiku provedení úhrady Předplatného; v případě Registrovaného uživatele využívajícího Zkušební období, v okamžiku přijetí potvrzení o zahájení Zkušebního období do e‑mailové schránky Registrovaného uživatele (dále jen „Smlouva“).
  • 7.6.7 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  • 7.6.8 Smlouva trvá do doby jejího ukončení.
   • (a) Registrovaný uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli, nejpozději však jednu (1) hodinu před koncem Předplaceného období, ukončit na webové stránce https://voyo.nova.cz v sekci „Moje předplatné“, případně způsobem stanoveným třetí stranou v závislosti na zvoleném Platebním kanále. V případě úhrady Předplatného prostřednictvím Kupónu dojde k ukončení Smlouvy nejdříve uplynutím doby, na kterou byl Kupón uplatněn. Účinky ukončení Smlouvy nastávají ke konci příslušného období, za nějž bylo Předplatné již uhrazeno. Již uhrazené Předplatné se nevrací.
   • (b) Smlouva je ukončena rovněž v případě, kdy po uplynutí Předplaceného období nedojde k provedení platby Předplatného na následující období, a to bez ohledu na důvod, pro který k provedení platby Předplatného nedošlo.
  • 7.6.9 I po ukončení Smlouvy zůstává Registrovanému uživateli zachován Uživatelský účet. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli opět objednat u Provozovatele poskytnutí placené Služby Voyo a Předplatné opět aktivovat, a to učiněním nové Objednávky, resp. uzavřením nové Smlouvy s Provozovatelem.
 • 7.7 Podmínky užívání Služby Voyo
  • 7.7.1 Registrovaný uživatel je oprávněn Službu Voyo využívat na počtu zařízení stanoveném Provozovatelem, v každém případě alespoň na dvou (2) zařízeních. Neurčí‑li Provozovatel jinak, je možné využívat Službu Voyo maximálně na dvou (2) zařízeních souběžně. Aktuální maximální počet zařízení, na kterých může Registrovaný uživatel Službu Voyo využívat, případně navýšení počtu zařízení, na kterých lze Službu Voyo využívat souběžně, bude Uživatelům oznámen či bude uveden v rámci FAQ.
  • 7.7.2 V rámci dané Nabídky Titulů mají Předplatitelé možnost přehrávat dané Tituly (streaming) nebo si některý z Titulů za stanovených podmínek dočasně stáhnout (download) a přehrát později. Podmínky dočasného stažení Titulů (download) jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci FAQ. Po uplynutí stanovené doby dojde k automatickému smazání dočasně staženého Titulu. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit počet dočasně stažených Titulů na jeden Uživatelský účet a maximální počet zařízení, na kterých může dojít k dočasnému stahování Titulů.
  • 7.7.3 Předplatitelé mají dále možnost sledovat živé vysílání televizních programů Provozovatele, příp. třetích osob.
 • 7.8 Změna Předplatného
  • 7.8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změny výše Předplatného, a to zejména z důvodu potřeby zohlednění změn na trhu, změn cenové hladiny, následkem legislativních či technologických změn, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav Služeb atp.
  • 7.8.2 Provozovatel informuje Předplatitele o změně výše Předplatného v dostatečném předstihu, v každém případě alespoň jeden (1) měsíc před účinností změny výše Předplatného, zasláním oznámení na kontaktní e‑mail. Nesouhlasí‑li Předplatitel se změnou výše Předplatného, má právo ukončit Smlouvu postupem dle čl. 7.6.8 těchto Podmínek. Neukončí‑li Předplatitel Smlouvu, a pokračuje‑li i po úhradě Předplatného ve změněné výši ve využívání Služeb, platí, že přistoupil na změnu výše Předplatného. Již uhrazené Předplatné v rámci sjednaného Předplaceného období a již uplatněné Kupóny nejsou touto změnou dotčeny.
 • 7.9 Rodičovská kontrola
  • 7.9.1 Služba Voyo umožňuje upravit nastavení Uživatelského účtu tak, aby měl Registrovaný uživatel kontrolu nad tím, k jakému obsahu a k jaké Nabídce Titulů bude mít Registrovaný uživatel a jeho rodina přístup (dále též jen „Rodičovská kontrola“). Rodičovskou kontrolu je možné nastavit v rámci nastavení Uživatelského účtu a umožňuje nastavení několika úrovní ochrany dle stanoveného věku, a to prostřednictvím zvoleného kódu.
  • 7.9.2 Provozovatel nezaručuje, že klasifikace věkového omezení u každého Titulu je zcela přesná a odpovídá představě Registrovaného uživatele o věkovém omezení. Provozovatel upozorňuje Registrovaného uživatele, že Rodičovská kontrola nemusí být vždy účinná při omezování veškerého obsahu, který může Registrovaný uživatel považovat za nevhodný, včetně případů, kdy Registrovaný uživatel nesouhlasí s věkovou klasifikací daného obsahu nebo kdy má třetí osoba (např. člen rodiny) přístup ke kódu pro změnu nastavení Rodičovské kontroly.
  • 7.9.3 Pokud Registrovaný uživatel Rodičovskou kontrolu nenastaví, bere na vědomí, že Služba Voyo bude přístupná v plném rozsahu, tedy bude přístupný veškerý obsah určený široké dospělé veřejnosti, který může obsahovat nahotu, sexuální aktivity, násilí, vulgární jazyk, užívání alkoholu, tabáku, drog, návykových látek, nebo jiný svou povahou nevhodný obsah. Registrovaný uživatel je výhradně odpovědný za dohled nad veškerým užíváním svého Uživatelského účtu.
 • 7.10 Práva z vadného plnění (Reklamace)
  • 7.10.1 Před provedením úhrady Předplatného doporučuje Provozovatel Uživateli ověřit si na internetové stránce Provozovatele https://voyo.nova.cz/podporovana-zarizeni seznam podporovaných zařízení. Registrovaný uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že pokud jeho zařízení nebude uvedeno v seznamu podporovaných zařízení, nemůže Provozovatel uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu.
  • 7.10.2 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Registrovaný uživatel prostřednictvím kontaktního formuláře na https://voyo.nova.cz/help nebo e-mailové zprávy na adresu [email protected].
  • 7.10.3 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Registrovaný uživatel uvedl datum a čas platby Předplatného. K zahájení reklamačního řízení musí Registrovaný uživatel prokázat, že bylo Předplatné na příslušné období řádně uhrazeno. Každý Registrovaný uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Provozovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Předplatiteli vydán náhradní kód, na jehož základě mu bude po skončení Předplatného umožněno sledovat Tituly v rozsahu stejném, jako kdyby byl Předplatitelem, a to po dobu odpovídající době, kdy nemohl Tituly řádně sledovat.
 • 7.11 Ostatní ustanovení
  • 7.11.1 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že z Předplatného hradí Provozovatel Státnímu fondu kinematografie dle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
 • 8. Příspěvky a licence

 • 8.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí jakékoliv příspěvky v textové, obrazové či audiovizuální podobě, a to zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecké výkony, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, jejichž umístění je Uživateli v rámci poskytování Služeb umožněno Provozovatelem prostřednictvím elektronických prostředků nebo k jejichž poskytnutí je Uživatel prostřednictvím Webových stránek vyzván Provozovatelem v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží, výrobou pořadů Provozovatele nebo Spřízněných osob (jak je tento pojem definován níže), apod. (dále jen „Příspěvek“).
 • 8.2 Provozovatel tím, že umožní Uživateli umístění Příspěvku na Webové stránky, poskytuje takovému Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOSIS“). Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení ZOSIS odpovědný za činnost Uživatelů. Provozovatel umožňuje vkládání Příspěvků prostřednictvím Webových stránek.
 • 8.3 Jakýkoli Příspěvek nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak Uživatelé nesmí vkládat jakýkoli Příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo Příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.
 • 8.4 Dále je zakázáno umisťovat jakýkoli Příspěvek, který obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků či služeb, nebo který vybízí k příspěvkům či darům. Příspěvky nesmí obsahovat viry nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Webové stránky nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci.
 • 8.5 Uživatel odpovídá za to, že jeho Příspěvek je v souladu s těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy. Provozovatel za podmínek stanovených v ZOSIS neodpovídá za jakékoli porušení jakýchkoli práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti, práv autorských a práv souvisejících s právem autorským, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů), obchodního tajemství nebo jakýchkoliv důvěrných informací, ke kterému by mohlo dojít šířením Příspěvku elektronickými prostředky.
 • 8.6 Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli Příspěvek v případě, že sám zjistí, nebo se jinak věrohodně dozví, resp. je mu prokazatelně doloženo, že umístěním takového Příspěvku na Webových stránkách nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS dochází k porušování právních předpisů. Provozovatel tak učiní zejména v případě, že buď prokazatelně, nebo dle názoru Provozovatele, došlo k zásahu do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo Příspěvek je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob. Provozovatel je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový Příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
 • 8.7 Provozovatel je oprávněn identifikovat Uživatele, případně poskytnout další informace o Uživateli, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 • 8.8 Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení Příspěvku či jiných dat Uživatelů, přičemž se tímto nevylučují práva Uživatele stanovená právními předpisy, zejm. ve vztahu k osobním údajům.
 • 8.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Provozovatel může k Příspěvkům připojovat obchodní sdělení, včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace.
 • 8.10 Uživatel umístěním Příspěvku na Webové stránky, jeho aktivním zasláním a/nebo zpřístupněním Provozovateli nebo jiným příslušným využitím Služeb poskytovaných Provozovatelem dle ZOSIS poskytuje Provozovateli, (i) na dobu autorskoprávní ochrany nevýhradní a místně neomezené oprávnění k neomezenému počtu užití příslušného Příspěvku všemi způsoby dosud známými a libovolnou technologií včetně oprávnění užít příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele, včetně reklamních, (ii) oprávnění zařadit Příspěvek do libovolného počtu audiovizuálních nebo jiných děl a užít Příspěvek při užití těchto děl v rozsahu uvedeném v tomto odstavci, (iii) oprávnění užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele nebo třetích osob, a to v nehmotné i hmotné podobě, (iv) oprávnění k libovolnému zpracování Příspěvku včetně práva odstranit hudební složku Příspěvku a včetně nahrazení hudební složky jinou hudební složkou dle volby Provozovatele, (v) oprávnění poskytovat výše uvedená oprávnění zcela nebo zčásti třetím osobám, zejména pak spřízněným společnostem Provozovatele (včetně dceřiných společností a mateřské holdingové společnosti Provozovatele a jejích dceřiných společností), jejichž seznam je k dispozici zde: https://www.cetv-net.com (dále jen „Spřízněné osoby“). Vše výše uvedené bude společně dále označováno jako „Licence“.
 • 8.11 Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání za jakékoliv užití Příspěvku v souladu s těmito Podmínkami. Poskytnutím Příspěvku Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná svolení, souhlasy a oprávnění třetích osob zúčastněných na tvorbě Příspěvku tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči Provozovateli žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, Uživatel se zavazuje je vypořádat a nahradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým uplatněním.
 • 8.12 V případě, že Příspěvek bude obsahovat hudební dílo s textem či bez textu, Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že tento Uživatel či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, tj. licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s tímto kolektivním správcem. A v případě, že Uživatel zařadil do Příspěvku zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, licenci k užití zvukového záznamu a uměleckých výkonů na něm zaznamenaných lze získat přímo na základě smlouvy s kolektivním správcem Intergram. V případě, že takový Uživatel nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá Licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě licenci k užití zvukového záznamu a uměleckých výkonů na něm zaznamenaných. Provozovatel je oprávněn vyzvat Uživatele k dodání údajů vztahujících se k hudební složce užité v Příspěvku.
 • 8.13 Pro případy, že Provozovatel prostřednictvím Webových stránek nebo jiným způsobem bude vyzývat k dodání Příspěvku v souvislosti se Službami nebo jinými službami Provozovatele, včetně her, sázek, soutěží, výrobou pořadů Provozovatele nebo Spřízněných osob apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření Příspěvku, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému Příspěvku poskytne Uživatel v souladu s předchozími ustanoveními tohoto článku 8. těchto Podmínek bez dalšího Provozovateli. V případě, že práva k takovému příspěvku Uživatel neposkytne, licence k užití díla, k němuž je Provozovatel nositelem autorských majetkových práv, zaniká.
 • 8.14 Jsou-li předmětem Příspěvku umístěného Uživatelem osobní údaje třetích osob, Uživatel prohlašuje a zaručuje Provozovateli, že tyto osobní údaje byly shromážděny a uloženy plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a jejich případným zpracováním Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami nebudou porušeny žádné smluvní nebo jiné závazky vůči subjektům těchto osobních údajů ani žádné příslušné právní předpisy (včetně Nařízení). Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli veškerou škodu i jakoukoli jinou újmu způsobenou Provozovateli v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.
 • 9. Společná a závěrečná ustanovení

 • 9.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  • (a) funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
  • (b) jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách Webových stránek, Mobilních aplikací nebo Služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
  • (c) to, že Webové stránky, Mobilní aplikace nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 • 9.2 Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 • 9.3 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
 • 9.4 Provozovatel výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli Služeb v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti. Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Uživatele v souvislosti s používáním Služeb, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o Uživateli v souvislosti s používáním Webových stránek, Mobilních aplikací či jiných elektronických prostředků nebo v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Provozovatele.
 • 9.5 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze Smlouvy či jiného smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním Služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování Služeb, provozu Mobilních aplikací a Webových stránek vůči Uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Uživatele postoupeny na třetí osoby.
 • 9.6 Informace, materiály, další obsah (zejména a mimo jiné Tituly a Příspěvky) a funkce poskytované Uživatelům v rámci Služeb jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.
 • 9.7 Webové stránky a Mobilní aplikace mohou být Provozovatelem měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky z nich stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití bez výslovného souhlasu Provozovatele (popř. jiného oprávněného držitele příslušných práv) je zakázáno.
 • 9.8 Všechny činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti Služeb, či veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám či odepření poskytnutí Služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého opatření, jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou Provozovatele, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak ZOSIS.
 • 9.9 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel tímto informuje Uživatele a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (v případě Webových stránek a Mobilních aplikací, na něž se příslušný předpis vztahuje) a provozovatelem televizního vysílání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce „kontakty a dohled“ umístěné na Webových stránkách, popř. v příslušné Mobilní aplikaci.
 • 9.10 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky.
 • 9.11 K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy. Před podáním žaloby k příslušnému soudu může Uživatel (a) předložit stížnost České obchodní inspekci (https://www.coi.cz, e-mail: [email protected], popřípadě přes online platformu na https://adr.coi.cz), jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou, nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu on-line.
 • 10. Změny Podmínek a účinnost

 • 10.1 Provozovatel si v případě rozumné potřeby (např. z důvodu změn na trhu, při legislativních a technologických změnách, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav videoportálu Voyo, apod.) vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, přičemž o těchto změnách Uživatele informuje způsobem uvedeným níže, a to alespoň jeden (1) měsíc přede dnem nabytí jejich účinnosti.
 • 10.2 Provozovatel upozorní Uživatele na nové znění Podmínek na Webových stránkách. Registrované uživatele Provozovatel upozorní odesláním aktualizovaného znění Podmínek na kontaktní e‑mailovou adresu.
 • 10.3 Registrovaný uživatel, který nesouhlasí s novým zněním těchto Podmínek, ukončí smluvní vztahy (včetně vztahů ke Službám, které využívá) zrušením svého Uživatelského účtu způsobem stanoveným v čl. 5.3.4 těchto Podmínek, a to nejpozději jeden (1) den před tím, než změna takové dokumentace nabude účinnosti. K ukončení právního vztahu dojde nejpozději k poslednímu dni platnosti stávajících Podmínek. Provozovatel vrátí Registrovanému uživateli poměrnou část Předplatného, která odpovídá ceně Služeb, které Uživatel nemohl po zrušení Uživatelského účtu z důvodu nesouhlasu s Podmínkami čerpat.
 • 10.4 Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 9. září 2022 a nahrazují tak dříve publikovaná znění Podmínek a podmínek upravujících registraci.