INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ CHARITATIVNÍCH A DALŠÍCH OBDOBNÝCH AKTIVIT A PROJEKTŮ TV NOVA

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „TV Nova“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje v souvislosti s realizací charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů TV Nova.

Tuto Informaci vám poskytujeme při podávání žádosti o poskytnutí daru či jiné pomoci nebo po jejím podání, a dále když nám poskytujete finanční nebo věcný dar, případně při jiné naší vzájemné interakci. Informace je rovněž dostupná na webových stránkách TV Nova: https://tv.nova.cz/gdpr (dále jen „Webové stránky“).

 • 1.Jakého zpracování osobních údajů se tato Informace týká?

  Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů:

  1. Žadatelů o poskytnutí daru či jiné pomoci (dále jen „Žadatelé“„dar“),
  2. Příjemců darů od TV Nova (dále jen „Příjemci“), přičemž příjemcem se rozumí osoba, které je dar k určen, příjemcem tak může být i osoba odlišná od žadatele,
  3. Zástupců partnerských organizací a jiných třetích osob, se kterými TV Nova spolupracuje při realizaci charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů či jinak přichází do kontaktu (dále jen „Partneři a třetí osoby“),
  4. Fyzických nebo právnických osob, které nám poskytly finanční podporu jejím zasláním na bankovní účet TV Nova bez uzavření písemné darovací či jinak pojmenované smlouvy, a fyzických nebo právnických osob, které nám poskytly finanční nebo věcný dar a uzavřely s námi písemnou darovací či jinak pojmenovanou smlouvu (dále společně též „Dárci“),
  5. Pokud se domníváte, že nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií, kontaktujte nás prostřednictvím některého z kontaktních údajů uvedených níže v této Informaci a my vám poskytneme informaci o zpracování osobních údajů, která se vztahuje na vás.
 • 2.Jaké údaje o vás shromažďujeme

  Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme při přijímání žádosti o dar, v průběhu rozhodování o této žádosti či při plnění smlouvy o poskytnutí daru (či jinak pojmenované smlouvy) (dále jen „smlouva o poskytnutí daru“), to však jen v případě, že je smlouva o poskytnutí daru uzavírána ze strany TV Nova. Pokud je smlouva o poskytnutí daru uzavírána ze strany TV Nova, jakož i našeho smluvního partnera, zpracovává vaše osobní údaje pro účely poskytnutí daru také tento náš smluvní partner s tím, že TV Nova je s tímto smluvním partnerem v postavení společných správců.

  Při přijímání vaší žádosti zpracováváme údaje poskytnuté v žádosti, kromě zdůvodnění a příloh žádosti jsou to kontaktní údaje Žadatele, včetně jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy, a dále případně údaje, které si od vás na základě vaší žádosti vyžádáme. U potenciálních Příjemců (v případě, že se jedná o osobu odlišnou od Žadatele, zejména jeho dítě nebo dítě mu svěřené) se kromě zdůvodnění a příloh žádosti zpracovává také jejich jméno, příjmení a adresa. U některých Příjemců dále můžeme zpracovávat datum narození nebo věk (pokud máme za to, že je důležité pro vykreslení situace či pro poskytnutí konkrétní formy daru).

  V případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas, zpracováváme pro posouzení a vyhodnocení důvodnosti žádosti i vaše citlivé osobní údaje, zejména údaje vypovídající o vašem zdravotním stavu (případně vašeho dítěte či opatrované osoby). Citlivými osobními údaji jsou dle příslušných právních předpisů osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

  Z kategorie citlivých údajů zpracováváme typicky údaje o zdravotním stavu (zdravotní dokumentaci), které jsou pro vyhodnocení žádosti a určení daru nevyhnutelná.

  Jiné citlivé osobní údaje (např. informace ohledně trestní bezúhonnosti) v souvislosti s výše uvedeným účelem nevyžadujeme a nezpracováváme, prosíme proto, neposkytujte nám takové údaje a informace.

  U Příjemců darů, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytnutí daru, zpracováváme dále kromě kontaktních údajů (viz výše) i osobní údaje nezbytně nutné pro poskytnutí daru, obvykle zejména číslo bankovního spojení a údaje související s použitím poskytnutého daru atp. V případě, že poskytnutí daru provádí náš smluvní partner, zpracovává tyto údaje rovněž on v postavení společného správce. O poskytnutí daru se dále dle potřeby připravuje audiovizuální nebo obrazový záznam, který zachycuje podobiznu Příjemce.

  V případě Dárců TV Nova zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje týkající se jejich peněžité nebo nepeněžité podpory. O Dárcích, kteří pouze odešlou finanční podporu na bankovní účet TV Nova bez uzavření písemné darovací či jinak pojmenované smlouvy, zpracováváme pouze jméno, příjmení a výši finančního daru. U Dárců, se kterými uzavíráme písemnou darovací či jinak pojmenovanou smlouvu, zpracováváme identifikační a kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon nebo e-mail a bankovní spojení. V případě, že je Dárcem právnická osoba, zpracováváme kontaktní údaje zodpovědného zaměstnance nebo jiné pověřené osoby. Žádáme Dárce, aby nás informovali v případě, že nastane jakákoliv změna v zpracovávaných osobních údajích, případně změna kontaktní osoby Dárce.

  Žádáme vás, abyste nám sdělovali pouze takové osobní údaje, které jsou důležité pro vaši žádost, zejména pokud jde o citlivé údaje. Osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů, které nám poskytnete z vlastní vůle a nikoli na naši žádost (například tak, že nám sdělíte nadbytečné osobní údaje v rámci vyplnění žádosti), smažeme z našich systémů, pokud v souvislosti se zpracováním osobních údajů zjistíme, že neexistuje právní důvod pro jejich zpracování a v případě citlivých údajů také výjimka, která by nám umožnila citlivé údaje zpracovávat.

 • 3.Jak a na jakém právním základě využíváme vaše osobní údaje

  V souvislosti s žádostí o poskytnutí daru a při podniknutí kroků směřujících k výběru okruhu příjemců darů shromažďujeme a zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje pro potřeby vyřízení žádosti, výběru vhodných Příjemců a poskytnutí daru. Vaše citlivé osobní údaje zpracováváme za stejnými účely v případě, že jsme k tomu od vás obdrželi výslovný souhlas.

  • i.Žadatelé

   Při přijímání žádostí a v průběhu rozhodování o poskytnutí daru zpracováváme vámi poskytnuté osobní údaje, abychom mohli posoudit důvodnost vaší žádosti a proto, abychom vás mohli kontaktovat a rozhodnout se, zda žádosti vyhovíme. V případě, že žádost podává osoba odlišná od potenciálního Příjemce (zpravidla rodič či opatrovník), zpracováváme osobní údaje Žadatele a osobní údaje potenciálního Příjemce.

   Pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas, zpracováváme i vaše citlivé osobní údaje (případně citlivé údaje vašeho dítěte či opatrované osoby) za účelem bližší konkretizace žádosti o dar.

   V případě, že nám poskytnete osobní údaje třetích osob, zejména jejich fotografie nebo informace o zdravotním stavu, odpovídáte za to, že nebude zasaženo do jejich práv, a jste povinni k žádosti přiložit písemné připojení se k žádosti takových třetích osob, příp. písemné připojení se k žádosti zákonného zástupce. V opačném případě můžeme použít vaše kontaktní údaje ke sdělení správného postupu a doručené osobní údaje třetích osob budou z naší strany smazány. Stejně tak smažeme osobní údaje poskytnuté třetí osobou prostřednictvím e-mailu.

   Toto zpracování osobních údajů je nezbytná součást předsmluvního jednání pro uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí daru; v případě vás, kdo žádáte pro jinou osobu (a nejste její zákonný zástupce či opatrovník), zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu uděleného odesláním žádosti.

  • ii.Příjemci

   Po vyhovění žádosti zpracováváme pro potřeby uzavření smlouvy o poskytnutí daru osobní údaje Příjemců a jejich zákonných zástupců (případně opatrovníků) v rozsahu návrhu smlouvy o poskytnutí daru.

   Pro plnění smlouvy, které jste jako účastník smluvní stranou, zpracováváme osobní údaje Příjemců a jejich zákonných zástupců. V případě citlivých údajů je zpracování založeno na výslovném souhlasu s takovým zpracováním.

   V případě, že poskytnutí daru je prováděno prostřednictvím našeho smluvního partnera, zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje rovněž on v postavení společného správce, a právním titulem zpracování je také uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí daru, kterou s tímto smluvním partnerem a s námi uzavíráte.

   TV Nova informuje veřejnost o své činnosti v rámci realizací charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů TV Nova zejména prostřednictvím televizního vysílání či jejích webových stránek. TV Nova zejména může pořizovat o vybraných příjemcích darů audiovizuální nebo obrazový záznam spolu s popisem Příjemcova příběhu (dále jen „Reportáž“). Pořizování Reportáží slouží zejména ke zviditelnění činnosti TV Nova v oblasti charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů a ke zveřejnění samotného příběhu Příjemce pro účely možného získání další podpory od TV Nova či třetích osob. Toto zpracování není povinné, je založeno na plnění smlouvy, pokud se s vámi na jejím uzavření dohodneme.

  • iii.Partneři a třetí osoby

   V některých případech zpracováváme osobní údaje, jako například jméno a kontaktní údaje zaměstnanců našich Partnerů a třetích osob, se kterými spolupracujeme či jinak při realizaci charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů TV Nova přicházíme do styku, a to pro potřeby komunikace v souvislosti s plněním určité uzavřené smlouvy nebo pro vyřízení podnětu třetí osoby (např. k poskytnutí daru či k mediální podpoře příběhu třetí osoby), který obdržíme. Toto zpracování se zakládá na i) plnění smlouvy, jíž jsou naši Partneři a třetí osoby smluvní stranou, ii) našem oprávněném zájmu na zodpovězení podnětů.

  • iv.Dárci

   V souvislosti s poskytnutím daru a případným uzavřením darovací či jiné obdobné smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby přijetí a evidence daru a případné uzavření darovací smlouvy. Z důvodu naší zákonné povinnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro potřeby vyúčtování příjmů, přípravy výročních zpráv a případně jiných účetních a finančních dokumentů. Zpracování vašich osobních údajů se zakládá na i) plnění smlouvy, ii) na základě zákonného požadavku nebo iii) na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich právních nároků.

 • 4.Jak a komu můžeme sdělovat vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám. Vaše osobní údaje můžeme případně sdílet s našimi smluvními partnery, se kterými spolupracujeme při realizaci našich charitativních a dalších obdobných aktivit a projektů, a to v nezbytném rozsahu potřebném pro takovou realizaci. Některé dary poskytujeme prostřednictvím našich smluvních partnerů; v současné době je tímto smluvním partnerem společnost Donio s.r.o. IČO: 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 317514, která je s námi v postavení společného správce osobních údajů. Kromě toho může tato společnost zpracovávat vaše osobní údaje také jako samostatný správce, a to zejména v případě, že je to nutné pro plnění jejích právních povinností v souvislosti s poskytnutím daru. Její Zásady ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách této společnosti na https://www.donio.cz.

  K vašim osobním údajům bude mít dále přístup jen velmi omezený počet externích spolupracovníků TV Nova, zejména poskytovatelů služeb v oblasti IT a bezpečnosti či odborných konzultantů, je-li to ve výjimečném případě potřebné pro posouzení potřebnosti pomoci Příjemci ze strany TV Nova. Pokud je to nezbytné, je TV Nova oprávněna sdílet osobní údaje i s jinými externími poradci (například právními poradci, účetními a auditory). TV Nova dbá o to, aby poskytovatelé služeb a jiní externí spolupracovníci přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a aby zpracovávali tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny TV Nova. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů.

 • 5.Uchovávání vašich osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Vaše osobní údaje nejsou dále přenášeny a ukládány mimo území EU a EHP.

 • 6.Vaše práva

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

  V případě, kdy dochází k poskytování darů prostřednictvím našeho smluvního partnera, můžete vaše práva související se zpracováním vašich osobních údajů v rámci poskytování darů uplatnit rovněž u tohoto našeho smluvního partnera; v současnosti je jím společnost Donio s.r.o., kontakt pro uplatnění těchto práv naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů této společnosti na https://www.donio.cz.

 • 7.Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního nebo předsmluvního vztahu nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. V potřebném rozsahu uchováváme vaše osobní údaje také po skončení smluvního nebo předsmluvního vztahu pro plnění zákonných povinností (jak je vysvětleno výše) po dobu, kterou nám stanovují tyto předpisy. V případě, že vaší žádosti nebylo vyhověno, vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.

  V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete před uplynutím jeho trvání kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, s výhradou případné zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a/nebo použití pro potřeby uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob).

 • 8.Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů.

  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich Webových stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

 • 9.Ochrana soukromí dítěte

  V souvislosti s podáním žádostí pro Příjemce mladšího 16 let prosíme, aby děti požádaly své zákonné zástupce o svolení, a TV Nova učiní patřičné kroky, aby taková svolení ověřila. Tento souhlas je zcela dobrovolný a jako zákonný zástupce ho můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na naše kontaktní údaje uvedené v následujícím článku.

 • 10.Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese TV Nova, Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika či prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Dále můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected], https://www.uoou.cz.

  Budete-li nás tímto způsobem kontaktovat, prosíme, nesdělujte nám žádné citlivé osobní údaje (např. informace o vašem etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiném přesvědčení, zdravotním stavu nebo členství v odborech) nebo informace o záznamech v trestním rejstříku.

Poslední aktualizace: 31. března 2022

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách a při podávání žádosti o dar. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Prosíme, pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.