INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY NOVINÁŘSKÉ ČINNOSTI A VÝKONU SVOBODY PROJEVU A INFORMACÍ

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech) touto Informací informuje a poučuje, jakým způsobem zpracovává a chrání osobní údaje, které jsou součástí reportáží, článků, sdělení, příspěvků či jakýchkoli jiných útvarů v jakéhokoli formě, které jsou vytvářeny a zveřejňovány při výkonu novinářské činnosti Společnosti, v souvislosti s ní či při realizaci dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace (dále jen „Příspěvky“).

Tato Informace reflektuje právní úpravu obsaženou v:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „ GDPR“);
 • Zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ Zákon“);
 • Ústavě České republiky, přijaté ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. a Listině základních práv a svobod, přijatou usnesením č. 2/1993 Sb. (dále jen „Ústava a Listina“); a 
 • Zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

  Při výkonu novinářské činnosti a přípravě jednotlivých Příspěvků zpracováváme řadu informací, dat a údajů, a to včetně osobních údajů.

  Příspěvky (a v rámci nich též osobní údaje) zveřejňujeme v souvislosti s výkonem naší novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace, a to v rámci námi provozovaného televizního vysílání nebo na našich internetových (on-line) platformách s cílem informovat veřejnost o aktuálních událostech prostřednictvím realizace základních práv a svobod zaručených Ústavou a Listinou.

 2. Jaké údaje o Vás shromažďujeme a odkud je máme

  Při přípravě Příspěvků zpracováváme osobní údaje v rozsahu přiměřeném pro sledovaný účel, kterým je informování veřejnosti, a tedy naplnění práva veřejnosti na přístup k informacím. Před zveřejněním Příspěvků posuzujeme přiměřenost zásahu do práv a svobod osoby, o jejíž osobní údaje se jedná, s přihlédnutím k právu veřejnosti na přístup k informacím a našemu zájmu toto právo realizovat. Dále posuzujeme též otázku přiměřenosti rozsahu a typu zveřejňovaných osobních údajů. Při tomto posuzování bereme zvláštní ohled na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje), jako jsou např. údaje o náboženském vyznání, zdravotním stavu nebo sexuální orientaci a údaje týkající se rozsudků v trestních věcech, které požívají vyšší míry ochrany. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme a případně zveřejňujeme pouze pokud jsme dospěli k závěru, že na jejich zpracování a zveřejnění je významný celospolečenský zájem.

  Přestože v souvislosti s přípravou Příspěvků zpracováváme řadu osobních údajů, ne ve všech případech jsou námi zpracovávané osobní údaje následně zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti. V některých případech si zpracovávané osobní údaje ponecháváme v našich interních systémech a archivech například pro budoucí použití v rámci jiných Příspěvků či pro případnou obranu v soudních či jiných sporech.

  Zpracování osobních údajů pro novinářské účely (nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu) požívá práva na ochranu zdroje a obsahu informací. V praxi to znamená, že identitu osob, které nám poskytly informace obsažené v Příspěvcích, můžeme v odůvodněných případech utajit. Při realizaci novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace nicméně využíváme též informace z veřejných zdrojů, včetně jiných medií, tiskových agentur nebo přímo od dotčených osob.

  V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím divácké telefonní linky nebo jiným způsobem s námětem či jiným podnětem souvisejícím s naší novinářskou činností, zejména v souvislosti s tvorbou Příspěvků, zpracováváme obsah komunikace (včetně záznamu hovoru, jedná-li se o diváckou telefonní linku) a Vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme pro účely realizace naší novinářské činnosti a případně pro potřeby naší další komunikace.

 3. Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje

  Při výkonu novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace zpracováváme osobní údaje především na základě § 17 odst. 1 Zákona, dle kterého lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Toto zpracování osobních údajů není podmíněno povolením nebo schválením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou též naše oprávněné zájmy (např. zájem na ochraně před právními nároky třetích osob) a výkon ústavně zaručené svobody projevu a informací.

 4. Jak a komu můžeme sdělovat a zpřístupňovat Vaše osobní údaje

  Osobní údaje zveřejňované v rámci Příspěvků jsou z naší strany zpřístupňovány veřejnosti v rámci televizního vysílání nebo na námi provozovaných internetových (on-line) platformách.

  Osobní údaje mohou být též sdíleny se třetími osobami, zejména s poskytovateli služeb, kteří Společnosti poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT bezpečnosti. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon, nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje zpravidla nepředáváme do zahraničí, v odůvodněných případech však mohou být předány některé z našich spřízněných společností ze skupiny CME.

  Osobní údaje zveřejněné na námi provozovaných internetových platformách ale mohou být přístupné i ze zahraničí.

 5. Vaše práva

  Nařízení GDPR Vám přiznává několik práv, konkrétně právo na přístup k údajům, právo namítat zpracování, právo na výmaz, úpravu nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Tyto práva následně u zpracování pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu blíže upravuje Zákon, který stanoví řadu výjimek z obecné úpravy práv subjektů údajů dle GDPR. Je tomu tak zejména proto, že zpracování pro tyto účely je zcela specifické a dochází u něho ke střetu ústavně zaručených práv na ochranu soukromí a práva na svobodu projevu a informace.

  Jedná se např. o výjimku při uplatňování práva na výmaz a opravu osobních údajů. Při uplatnění těchto práv u zpracování pro výše uvedené účely budeme při jejich vyřizování postupovat dle jiných právních předpisů, zejména ustanovení Občanského zákoníku týkajících se ochrany osobnosti.

  Limitována je Zákonem i možnost uplatnění práva na omezení zpracování, které Vám bude přiznáno pouze pokud Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely zpracování již nepotřebujeme a omezení by nevyžadovalo nepřiměřené úsilí a současně pokud Vy takové osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

  Právo vznést námitku máte jen vůči konkrétnímu zveřejnění (případně jinému zpřístupnění veřejnosti), přičemž tuto námitku musíte odůvodnit. Žádáme Vás proto, abyste při vznášení jakýchkoliv námitek uvedli konkrétní důvody, které nám pomůžou pochopit, proč se domníváte, že Váš oprávněný zájem na ochraně Vašich práv převažuje nad zájmem na zveřejnění. V případě, že shledáme Vaši námitku důvodnou, podnikneme kroky k odstranění Vašich osobních údajů z předmětného Příspěvku. O výsledku posouzení Vaší námitky Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat.

  Zákon dále omezuje i uplatnění práva na přenositelnost a právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to zejména proto, že se u zpracování pro výše uvedené účely dají tato práva aplikovat pouze ve zcela výjimečných případech.

  Ve zvláštních případech, je-li to nevyhnutelné pro splnění účelu zpracování, tedy naši novinářskou činnost, a nepovede-li to současně k vysokému riziku pro Vaše oprávněné zájmy, můžeme uplatnění Vašich některých práv plynoucích z nařízení GDPR odložit, případně Vám jejich uplatnění neumožnit.

 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

  Jelikož je zpracování osobních údajů pro novinářské účely zcela specifické, zůstávají Vaše osobní údaje na našich internetových stránkách zveřejněné zpravidla po velmi dlouhou dobu. Obdobně je tomu u televizních reportáží, které jsou v našich archivech uloženy zpravidla po neomezenou dobu.

  Uplatníte-li některé z výše uvedených práv a prokážete nám, že zveřejněné údaje nepřiměřeně zasahují do Vašeho práva na ochranu soukromí, případně práva na ochranu osobnosti, prověříme, zda je důvodné takové osobní údaje nadále zveřejňovat a případně učiníme přiměřené kroky k jejich znepřístupnění veřejnosti (např. smazáním či nahrazením Vašeho jména a příjmení iniciálami).

  Při posuzování důvodnosti Vaší žádosti přihlédneme i k časovému hledisku, tedy jestli oprávněný zájem na zveřejnění osobních údajů přetrvává i po uplynutí delší doby. Zájem na déletrvajícím zveřejnění osobních údajů dovozujeme například u osob veřejného zájmu, tedy např. u politicky činných osob, státních či místních úředníků a jiných veřejně činných osob. Osobou veřejného zájmu mohou být též osoby, které jsou všeobecně známé díky svým schopnostem a dovednostem (sportovci, umělci), ale také osoby, jejichž působení je pro společnost negativní (pachatelé trestných činů).

  Upozorňujeme však, že i pokud shledáme Vaši žádost jako důvodnou a Vaše osobní údaje znepřístupníme veřejnosti, neznamená to, že v každém takovém případě odstraníme Vaše osobní údaje současně i z našich interních systémů a archivů. V souvislosti s výkonem novinářské činnosti je naším oprávněným zájmem si ponechat předmětné osobní údaje v rámci našich systémů a archivů pro budoucí využití např. k ochraně našich práv a oprávněných zájmů.

  Obsah telefonické či jiné komunikace týkající se námětů či jiných podnětů souvisejících s naší novinářskou činností, zejména v souvislosti s tvorbou Příspěvků, a Vaše kontaktní údaje si ponecháváme po dobu nezbytně nutnou pro přípravu Příspěvku či pro jiné užití v souvislosti s naší novinářskou činností. Tato doba se může lišit v závislosti na obsahu Vašeho námětu či podnětu a na době potřebné pro prověření od Vás získaných informací a pro získání potřebných doplňujících údajů. Záznamy hovorů z divácké telefonní linky mažeme pravidelně po uplynutí 10 kalendářních dnů, ve výjimečných případech si záznam ponecháme déle, je-li to nezbytné v souvislosti s naší novinářskou činností, zejména pro přípravu Příspěvků.

 7. Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás dopisem adresovaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) TV Nova na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika nebo na e-mailové adrese [email protected]. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected], www: https://www.uoou.cz.

  ***
  Poslední aktualizace: 1. dubna 2023.

  Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě Vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme novou Informaci na Webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.