INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PRODUKCE VČETNĚ CASTINGU

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“, „TV Nova“ nebo „ my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž kdykoli dostupná na našich webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr.

 • 1.Jakého zpracování osobních údajů se tato Informace týká?

  Tato Informace se vztahuje na zpracování osobních údajů:

  • osob, které se chtějí účastnit našich televizních pořadů nebo jiných mediálních produkcí, včetně osob, které se přihlašují k účasti na našich televizních pořadech nebo na jiných mediálních produkcích, včetně pořadů našich Spřízněných společností (jak jsou definovány v Článku 5 níže) (dále jen "Uchazeči");
  • účastníků našich televizních pořadů nebo jiných mediálních produkcí, včetně pořadů našich Spřízněných společností (jak jsou definovány v Článku 5 níže) (dále jen "Účastníci");
  • osob, které na výzvu Společnosti poskytnou Společnosti své příspěvky, ať již v textové, obrazové či audiovizuální podobě, v souvislosti s televizními pořady, jinými mediálními produkcemi či jinými obdobnými aktivitami Společnosti souvisejícími s produkcí (dále jen „Přispěvatelé“).
 • 2.Jaké údaje o vás shromažďujeme

  1. Uchazeči a Účastníci
  2. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v průběhu naší vzájemné spolupráce za účelem castingu do našich pořadů nebo pořadů našich Spřízněných společností, uplatní-li se (viz Článek 5 a Článek 6 níže). Jedná se zejména o informace, které nám poskytnete, když se registrujete jako Uchazeč nebo do pořadů registrujete třetí osobu (např. Vaše dítě), a to prostřednictvím našich webových stránek a databází nebo v papírové podobě, dále může jít o údaje, které nám poskytnete prostřednictvím písemných či elektronických dotazníků nebo prostřednictvím telefonních hovorů. Osobní údaje, které nám poskytujete, se liší dle typu pořadu nebo typu mediální produkce. Obsahují zejména vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo, osobní popis a fotografii, věk a datum narození. V případě, že nám poskytnete osobní údaje třetích osob, zejména jejich fotografie, odpovídáte za to, že nebude zasaženo do jejich práv, a jste povinni získat jejich písemný souhlas. Dále můžeme čas od času zpracovávat vaše citlivé osobní údaje na základě vašeho výslovného souhlasu v rozsahu nevyhnutelném pro zařazení mezi účastníky nebo účast na našich pořadech nebo pořadech našich Spřízněných společností (uplatní-li se) (viz níže).

   Vaše osobní údaje můžeme získat také z veřejně dostupných a přístupných adresářů a jiných zdrojů.

   V závislosti na typu pořadu/produkce zpracováváme vaše citlivé osobní údaje (například informace o vašem zdravotním stavu, sexualitě, rase či etnické příslušnosti a v případě, že je to relevantní v závislosti na daném pořadu, i výpis z rejstříku trestů). Tyto citlivé údaje zpracováváme, pouze pokud: i) jsou relevantní v závislosti na daném pořadu TV Nova nebo jiné mediální produkci nebo pořadu našich Spřízněných společností (uplatní-li se), ii) je to od nás vyžadováno na základě zákona, a/nebo iii) nám k tomu dáte speciální výslovné svolení (například při registraci nebo podávání žádosti do naší online databáze).

   V případě, že jste úspěšně prošli castingem a stali jste se Účastníkem našeho pořadu nebo jiné mediální produkce nebo pořadu našich Spřízněných osob, pokračujeme ve zpracování vašich osobních údajů popsaných výše v rozsahu nevyhnutelném pro účast na daném pořadu. U ostatních Účastníků, kteří neprošli castingem, zpracováváme údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o účasti na produkci nebo jiného typu smlouvy o spolupráci, zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o výši odměny a příp. náhradě jiných nákladů a dále údaje vyžadované dle specifického druhu produkce (např. věk, vaše zvláštní požadavky atp.). U všech Účastníků našich pořadů a jiných produkcí dále zpracováváme audiovizuální či jiný záznam, na kterém Účastník vystupuje.

  3. Přispěvatelé
  4. V případě, že se pořadu/produkce aktivně neúčastníte, ale zareagujete na naši výzvu (zpravidla prostřednictvím našich webových stránek) a zašlete nám textový, obrazový či audiovizuální příspěvek související s televizními pořady, jinými mediálními produkcemi či jinými obdobnými aktivitami Společnosti souvisejícími s produkcí („Příspěvek“), zpracováváme obsah vašeho Příspěvku a vaše identifikační a kontaktní údaje.

   Žádáme vás, abyste nám nesdělovali vaše osobní údaje, zejména pak citlivé údaje, o které vás výslovně nežádáme. Osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů, které nám poskytnete z vlastní vůle a nikoli na naši žádost (například tak, že nám sdělíte nadbytečné osobní údaje v rámci vaší registrace), smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování těchto dat jako nezbytné na základě našeho oprávněného zájmu, nebo pokud takové údaje sami veřejně zpřístupníte. Za takové situace tyto údaje smažeme, pouze pokud k tomu budeme povinni ze zákona, nebo pokud si nebudeme přát je nadále uchovávat.

 • 3.Jak a na jakém právním základě využíváme vaše osobní údaje

  V souvislosti s vaší přihláškou, registrací, účastí a/nebo přítomností u produkce či natáčení televizního pořadu nebo jiných mediálních produkcí můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje, včetně citlivých osobních údajů uvedených čl. 2 výše, pro potřeby vaší přihlášky, užšího výběru, výběru, registrace, účasti či přítomnosti u takových pořadů či nahrávání pro takové pořady nebo mediální produkce a pro související komunikaci s vámi a dalšími osobami, stejně jako pro posuzování vaší účasti v pořadech nebo jiných mediálních produkcích našich Spřízněných společností, pokud je to vhodné (dále jen společně „pro účely účasti v pořadech TV Nova“).

  1. Uchazeči a registrované osoby

   V průběhu přihlašování, registrace, užšího výběru a výběru zpracováváme vaše osobní údaje včetně citlivých údajů uvedených v čl. 2 výše, protože potřebujeme posoudit vaše dovednosti, kvalifikace a obecnou vhodnost pro účast v  našich pořadech nebo jiných mediálních produkcích (případně v pořadech nebo jiných mediálních produkcích našich Spřízněných společností, uplatní-li se), a proto, abychom vás mohli kontaktovat a rozhodnout se, zda s vámi uzavřeme dohodu o vaší potenciální účasti nebo přítomnosti v takových pořadech či produkcích.

   Dále také zpracováváme vaše osobní údaje, pokud to od nás vyžaduje zákon a je to třeba pro naplnění našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány níže. Zpracování vašich citlivých osobních údajů probíhá pouze na základě vašeho předchozího, samostatného a výslovného souhlasu.

  2. Účastníci

   V průběhu vaší účasti zpracováváme osobní údaje, včetně citlivých údajů uvedených v čl. 2 výše, pro účely vaší účasti nebo přítomnosti u takových produkcí nebo nahrávání příslušného pořadu nebo mediální produkce a dalších takových pořadů nebo produkcí, a pro související komunikaci s vámi a dalšími osobami. Toto zpracování je založeno na oprávněných zájmech společnosti TV Nova a na plnění smlouvy, které jste jako účastník smluvní stranou (například při odeslání příslušného formuláře nebo při podepsání smlouvy před takovou účastí/přítomností) nebo na souhlasu, v případě citlivých osobních údajů.

  3. Budoucí účastníci

   Budeme uchovávat vaše osobní údaje v našich databázích pro případ, že se v budoucnu objeví příležitost, která by vyhovovala vašemu profilu. Například na základě vašeho souhlasu budeme po dobu 5 let zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s vaším posouzením pro budoucí řady pořadů a / nebo jiných mediálních produkcích a / nebo jiných pořadů, které jsme vytvořili my nebo jiná Spřízněná společnost. Citlivé osobní údaje (např. informace o zdravotním stavu, sexuální orientaci) budeme v naší databázi uchovávat pouze v případě, že nám k tomu poskytnete výslovný souhlas, nebo k jejich uchovávání máme jiný zákonný důvod (například to po nás ve specifických případech vyžaduje zákon nebo abychom mohli hájit právní nárok). Poskytnutí citlivých osobních údajů pro účely budoucí spolupráce je dobrovolné a založené na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu.

  4. Přispěvatelé

   Pošlete-li nám dobrovolně na základě naší výzvy vaše osobní údaje spolu s Příspěvkem, budeme je zpracovávat pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli akceptací podmínek a vaší reakcí na naši výzvu.

   Jakékoli další údaje, které nám poskytnete nad rámec údajů požadovaných v rámci naší výzvy, nebudeme zpracovávat a odstraníme je z našich systémů, pokud neshledáme jejich zpracování jako nezbytné na základě našich oprávněných zájmů.

 • 4.Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

  Naše smlouvy s vámi

  Považujeme za nezbytné zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli dostát našim závazkům, vyplývajících ze smluv s vámi za následujících okolností:

  • a) Abychom mohli dostát všem smluvním povinnostem mezi námi; a
  • b) Jako součást kterékoliv závazné smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli v souvislosti s přihlášením, přispěním a nebo účastí na našem pořadu nebo jiné mediální produkci.

  Dodržování platných zákonů

  Zpracováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné k dodržování platných zákonů, které se vztahují na TV Nova, včetně:

  • a) Ověření vaší identity;
  • b) Provádění ověřování a kontroly proti praní špinavých peněz, předcházení a zjišťování podvodů a provádění jiných, zákonem požadovaných kontrol; a
  • c) Zpřístupnění vašich osobních údajů veřejným orgánům, pokud nás k tomu zavazuje zákon (např. orgán veřejné moci nebo soud).

  Naše oprávněné zájmy

  Máme oprávněný zájem na tvorbě, produkci a distribuci audio-vizuálních pořadů, včetně komerčního využití, a proto jsou pro naši produkci nezbytné příspěvky jednotlivců ‘na obrazovce‘ nebo ‘mimo obrazovku‘ a o těchto jednotlivcích musíme zpracovávat nezbytné osobní údaje.

  Dále věříme, že je v našem oprávněném zájmu (nebo zájmu třetích osob) abychom zpracovávali vaše osobní údaje, a to sice:

  • a) Abychom vytvořili, produkovali a/nebo distribuovali audio-vizuální pořady (včetně dokončených pořadů a nesestříhaných záběrů) pro komerční účely, jako je zpracování příspěvků jednotlivců ‘na obrazovce‘ nebo ‘mimo obrazovku‘.
  • b) Abychom mohli provádět casting pro naše pořady a abychom casting prováděli spravedlivě na základě informovaného rozhodnutí;
  • c) Abychom zajistili přesnost v obsahu našich pořadů;
  • d) Abychom posoudili vaše pokračování v působení v pořadu, do kterého přispíváte;
  • e) Abychom provedli ověření spolehlivosti, rozumné a přiměřené vzhledem k povaze a obsahu pořadu, do kterého se hlásíte, jehož cílem je ověření pravdivosti informací, které jste nám poskytli a/nebo abychom zpracovali informace, které slouží k ověření vaší schopnosti účastnit se konkrétního pořadu;
  • f) Abychom vám mohli poskytnout dostatečnou péči (například, pokud součástí pořadu budou nebezpečné činnosti, můžeme od vás vyžadovat informace o vašem zdravotním stavu);
  • g) Abychom mohli čelit případným otázkám nebo stížnostem v souvislosti s vaší účasti v pořadu nebo v pořadech;
  • h) Abychom mohli jednat s agenturami a dalšími subjekty, které vás zastupují;
  • i) Abychom mohli v našem archivu uchovávat daný pořad a vaše osobní údaje s ním související, pokud bychom chtěli daný pořad v budoucnu znovu vysílat nebo ho jinak využít pro komerční účely;
  • j) Abychom mohli udržovat předepsané podnikatelské záznamy během a po skončení vaší účasti na pořadu; a
  • k) Abychom mohli zajistit vaši účast na živém natáčení pořadu.

  Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů

  Co se týče vašich přihlášek a registrací do našich pořadů (nebo do pořadů našich Spřízněných společností), pro zpracování vašich citlivých osobních údajů (informace o zdravotním stavu, politické názory, sexuální orientace a pokud je to důležité pro daný pořad i váš výpis z rejstříku trestů) využíváme výhradně váš výslovný souhlas. V takových případech vás o jasný souhlas požádáme odděleně, ve chvíli kdy nám tyto údaje poskytnete (například v podobě zaškrtávacího políčka ve formuláři nebo prostřednictvím e-mailu pro zajištění vašeho výslovného souhlasu pro dané zpracování). Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu ([email protected]). Nicméně tato skutečnost nijak neovlivní zákonnost zpracování prováděného předtím, než jste váš souhlas odvolali, a které je prováděno podle skutečností uvedených v níže uvedené části “Potřebujeme váš souhlas, abychom vás mohli zařadit do našich pořadů a mediálních produkcí?“.

  Potřebujeme váš souhlas, abychom vás mohli zařadit do našich pořadů a mediálních produkcí?

  Mohou nastat okolnosti, za kterých můžeme vytvořit o konkrétním jednotlivci pořad, aniž by nám poskytl souhlas, pokud budeme postupovat v souladu s platnými zákony a jinými regulačními opatřeními.

  Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o účasti na nějakém našem pořadu nebo mediální produkci, můžeme být oprávněni vysílat či jinak zveřejnit daný pořad nebo mediální produkci bez ohledu na to, že později změníte názor ohledně vaší účasti v tomto pořadu nebo mediální produkci.

  Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s uchazeči, registrovanými osobami nebo účastníky, můžeme my nebo třetí strana, v určitých případech, využít určité výjimky z ochrany osobních údajů v souvislosti s novinářskou svobodou, právem na umělecký projev nebo obecněji svobodou projevu, v případě, že se objevíte v některém z našich pořadů nebo jiných mediálních produkcích (nebo pořadech či mediálních produkcí Spřízněných společností).

  Za stejných podmínek, jak je uvedeno výše, v závislosti na druhu či povaze konkrétního televizního pořadu nebo jiné mediální produkce můžeme také odvysílat nebo jinak zveřejnit vaše fotografie, videozáznamy, audiozáznamy nebo audiovizuální záznamy.

  Současně jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s určitou produkcí, resp. nahrávat a zveřejňovat tyto nahrávky pro určité zpravodajské, umělecké a/nebo literární účely na základě zákonné licence.

  Pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádíme, že žádná část této Informace nemá vliv na naše autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k těmto produkcím a nahrávkám televizních pořadů nebo jiných mediálních produkcí.

 • 5.Jak a komu můžeme sdělovat vaše osobní údaje

  Vaše osobní údaje neprodáváme třetím osobám.

  K vašim osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet zaměstnanců či spolupracovníků (dále jen „pracovníci“) Společnosti dle účelu zpracování, jako např. sekce výroby, sekce programu, právní sekce, sekce zpravodajství a sekce IT, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito pracovníci jsou v souvislosti s vašimi osobními údaji vázáni povinností mlčenlivosti. K zabezpečení vašich osobních údajů byla přijata vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Pracovníci Společnosti mohou nakládat s osobními údaji pouze na pokyn Společnosti, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy a/nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud tak stanoví příslušný zákon nebo pokud je to třeba k uplatnění našich práv, včetně našich podmínek užívání, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje mohou být také sděleny třetím osobám, včetně:

   1. poskytovatelů služeb, kteří Společnosti poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu v oblasti IT, bezpečnosti a obchodních zdrojů,
   2. obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, pokud je to potřeba k plnění jakékoli naší smlouvy s vámi (včetně případného přihlášení k odběru našich služeb),
   3. jakýchkoliv producentů, produkčních týmů nebo koproducentů, se kterými vytváříme pořady;
   4. co se týče osobních údajů žadatelů, registrovaných osob a účastníků pro účely televizních pořadů TV Nova, můžeme takové údaje poskytovat také zástupcům třetích stran, poskytovatelům vstupenek, a jiným přidruženým organizacím za účelem vyřízení vaší přihlášky, vašeho vstupu nebo vaší poptávky nebo nominace do pořadu, kterého se chcete zúčastnit. Nicméně pokud využíváme služby třetích stran pro účely uvedené v Článku 4 (iv), zpřístupňujeme jim pouze ty osobní údaje, které jsou třeba k poskytnutí vyžadované služby;
   5. poskytovatelům analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají vylepšovat a optimalizovat naše webové stránky.

  Pokud je to nezbytné, je Společnost oprávněna sdílet osobní údaje i s externími poradci (například právními poradci, účetními a auditory).

  V některých případech můžeme sdělit osobní údaje našim spřízněným společnostem (včetně dceřiných společností a naší mateřské holdingové společnosti a jejích dceřiných společností), jejichž seznam je k dispozici zde: https://www.cetv-net.com („Spřízněné společnosti“). Vaše osobní údaje, včetně citlivých údajů, sdělíme našim Spřízněným společnostem pouze v případě, že jste k tomu udělili předchozí souhlas. S našimi Spřízněnými společnostmi jsme přijali vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabezpečili každé takové sdělení osobních údajů.

  S našimi Spřízněnými společnostmi a s třetími osobami můžeme sdílet Osobní údaje v kontextu určitých druhů transakcí, včetně transakcí, které zahrnují změnu ovládání Společnosti, prodej podstatné části jejího majetku nebo restrukturalizaci podniku.

  Společnost vynakládá úsilí k tomu, aby byla při výběru externích poskytovatelů služeb provedena vhodná prověrka due diligence, a vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů a aby zpracovávali tyto osobní údaje pouze v souladu s pokyny Společnosti. Poskytovatelé služeb budou moci využít k poskytování služeb Společnosti subdodavatele, pod podmínkou, že se subdodavatel zaváže k plnění stejných povinností v souvislosti s ochranou osobních údajů, jako poskytovatelé služeb.

 • 6.Společná produkce s TV Markíza

  V případech, kdy TV Nova vytváří televizní pořad nebo jinou mediální produkci či realizuje jinou obdobnou aktivitu souvisejícími s produkcí ve spolupráci s MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, se sídlem Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapsaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12330/B, která je jednou ze Spřízněných společností (dále jen „TV Markíza“), vystupují TV Nova a TV Markíza ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům jako společní správci. Pokud se přihlašujete, účinkujete nebo přispíváte do těchto společných produkcí, obdržíte zpravidla informaci o zpracování vašich osobních údajů od té společnosti, u které se přihlašujete (registrujete) nebo které zasíláte vaše Příspěvky. U Uchazečů, Účastníků a Přispěvatelů z České republiky to bude zpravidla TV Nova, která vás o zpracování osobních údajů informuje prostřednictvím této Informace. Podmínky zpracování osobních údajů v TV Markíza najdete na internetových stránkách TV Markíza: https://osobneudaje.markiza.sk/.

  Společnosti TV Nova a TV Markíza jsou Spřízněnými společnostmi a jsou tedy vázány obdobními technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními k zabezpečení osobních údajů. Při sdílení a zpracování vašich osobních údajů postupují dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů.

 • 7.Uchovávání vašich osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „ EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „ EHP“).

  Vaše osobní údaje mohou být dále přenášeny a ukládány mimo území EU a EHP. Při přenosu vašich osobních údajů z vaší země do jiné je možné, že zákony a předpisy, které chrání vaše osobní údaje v zemi, kam jsou vaše osobní údaje předávány, mohou být jiné (nebo poskytovat slabší ochranu) než zákony a předpisy platné v zemi, kde bydlíte.

  Naším cílem je nepřenášet vaše osobní údaje mimo území EHP, nebude-li zajištěna dostatečná ochrana, zejména: i) rozhodnutím Evropské komise o přijatelné ochraně v zemi či zemích přijímajících osobní údaje, ii) vhodnými závaznými vnitřními předpisy, iii) schváleným etickým kodexem spolu se závaznými a vynutitelnými závazky správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP, iv) schváleným mechanismem osvědčování spolu se závazným a vynutitelným závazkem správce nebo zpracovatele v zemi mimo EU a EHP uplatnit vhodná ochranná opatření, nebo v) standardními smluvními doložkami v souladu s normami EU schválenými Evropskou komisí.

  Chcete-li vědět více o takovém přenosu a vhodných ochranných opatřeních, které přijímáme při každém přenosu, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) TV Nova prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 • 8.Vaše práva

  Můžete od nás žádat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, kopii vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo na základě práva na přenositelnost žádat, abychom předali některé vaše osobní údaje vám nebo jiným subjektům. Máte také právo vznést námitky proti některým druhům zpracování vašich osobních údajů (například jejich užívání a zpracování pro potřeby přímého marketingu). Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, aniž by to pro vás mělo nepříznivé důsledky. Rovněž máte právo vznést námitku tam, kde zpracováváme vaše osobní údaje, protože na tom máme oprávněný zájem (jak je vysvětleno výše). Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

  Vezměte prosím na vědomí, že vaše výše uvedená práva mohou být v určitých situacích limitována a podléhají platným zákonům a nařízením o ochraně osobních údajů; například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy. Obdobně, vaše právo na výmaz může být omezeno, pokud by výkon takového práva znamenal nemožnost plnění smlouvy uzavřené mezi námi, pokud jsme k dalšímu uchování osobních údajů vázáni zákonem nebo pokud je jejich uchování v našem oprávněném zájmu. Abychom mohli odpovědět na vaši žádost, budete muset prokázat svou totožnost a poskytnout nám další osobní údaje. Za odpověď na vaši žádost vám nebudeme účtovat žádné poplatky, leda by to připouštěly právní předpisy, a pokud budeme účtovat poplatek, bude v přiměřené výši odpovídat rozsahu vašeho požadavku.

  Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že budeme schopni zodpovědět jakékoli vaše dotazy na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje. Máte však také právo podat stížnost příslušným úřadům pro ochranu osobních údajů. Můžete vznést stížnost v členském státě, jehož jste rezidentem, kde pracujete, nebo kde došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 • 9.Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

  Máme v úmyslu uchovávat vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak bude potřeba v souladu s našimi zásadami pro uchovávání osobních údajů, ne déle než je třeba k naplnění účelů uvedených v této Informaci a/nebo tak, jak to vyžadují platné právní předpisy, včetně dodržování zákonem stanovené minimální doby uchovávání osobních údajů, a/nebo jak je třeba k uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob). Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního nebo předsmluvního vztahu nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, můžeme zpracovávat, aniž bychom vás o tom dále informovali.

  Dáte-li nám k tomu váš souhlas, budeme vaše osobní údaje zpracovávat i po ukončení castingu, abychom vás mohli oslovit s novými nabídkami na spolupráci. Neudělení vašeho souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhá na základě naší zákonné či smluvní povinnosti, případně na základě našich oprávněných zájmů.

  V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání vašeho souhlasu, který můžete před uplynutím jeho trvání kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V takovém případě přestaneme ty osobní údaje, ohledně kterých byl souhlas odvolán, k určeným účelům zpracovávat, s výhradou případné zákonné povinnosti zpracovávat takové osobní údaje a/nebo použití pro potřeby uplatnění našich legitimních práv (a legitimních práv třetích osob).

 • 10.Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje ukládáme na našich serverech a serverech třetích osob (včetně externích služeb ukládání na cloud). Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje a předešli neoprávněnému přístupu. S externími poskytovateli hostingu jsme uzavřeli smlouvy, které zahrnují ujednání o organizačním a technickém zabezpečení osobních údajů. Jakékoli platební transakce budou zašifrovány (například pomocí TLS protokolu). Vy odpovídáte za utajení svých přístupových údajů (např. hesel), které vám umožňují přístup k určitým částem našich webových stránek.

  Odesílání osobních údajů přes internet není zcela bezpečné. Přestože děláme pro ochranu vašich osobních údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů poskytnutých prostřednictvím našich webových stránek a jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile přijmeme vaše osobní údaje, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí dodržování přísných procesů a používání bezpečnostních prvků.

 • 11.Ochrana soukromí dítěte

  Jsme zavázáni k ochraně soukromí dětí mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, získejte prosím souhlas vašeho rodiče/zákonného zástupce předtím, než nám poskytnete vaše osobní údaje. Učiníme patřičné kroky k tomu, abychom takový souhlas ověřili, kontaktováním vašeho rodiče nebo zákonného zástupce, kterého požádáme, aby svůj souhlas potvrdil.

 • 12.Kontaktní údaje

  Máte-li otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 15200, Praha 5, Česká republika. Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) TV Nova na adrese TV Nova s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5a, 15200, Praha 5, Česká republika a na e-mailové adrese [email protected]. Můžete se také obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: [email protected], https://www.uoou.cz.

  Budete-li nás kontaktovat, prosíme, nesdělujte nám žádné citlivé osobní údaje (např. informace o vašem etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo jiném přesvědčení, zdravotním stavu nebo členství v odborech), číslo sociálního zabezpečení nebo informace o záznamech v trestním rejstříku.

Poslední aktualizace: 1. dubna 2023

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme nové znění Informace na webových stránkách https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr a též na dalších našich webových stránkách, prostřednictvím kterých se registrujete jako uchazeč pro náš konkrétní pořad. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a dovolili nám vás kontaktovat, upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.