HERNÍ ŘÁD soutěží programu NOVA Cinema o věcné ceny

1. Účelem tohoto herního řádu je upravit rámcovým způsobem pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) vyhlašovaných společností CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), na oficiálních facebookových stránkách televizního programu NOVA Cinema (http://www.facebook.com/novacinema) (dále jen „Facebookové stránky NC“).

2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci příslušné Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným s příslušnou Soutěží. CET 21 si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny na Facebookových stránkách NC spolu s příslušnou Soutěží.

3. Soutěže budou mít vědomostní charakter, úkolem soutěžících bude správně odpovědět na soutěžní otázku/otázky. Konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží, zejména (i) soutěžní otázka/otázky, (ii) lhůtu pro zaslání odpovědí, (iii) specifikaci a počet cen, (iv) počet výherců a další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou vyhlášeny na Facebookových stránkách NC.

4. Odpověď na soutěžní otázku/otázky je třeba ve stanovené lhůtě odeslat e-mailem na adresu soutez@novacinema.cz. Nebude-li stanoveno jinak, může soutěžící do každé Soutěže zaslat pouze jeden soutěžní e-mail. V soutěžním e-mailu musí soutěžící kromě odpovědi na soutěžní otázku/otázky uvést rovněž své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo.

5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště mohou být v případě výhry zveřejněny v televizním vysílání a na internetu a dále, že jejich kontaktní údaje mohou být v případě výhry předány partnerovi/partnerům příslušné Soutěže, kteří poskytují ceny do Soutěže, pro účely distribuce cen.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku/otázky dané Soutěže a jejichž
e-mail obsahující všechny požadované údaje bude na výše uvedenou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován stanovený počet výherců. V případě Soutěže s více různými cenami rozhoduje o tom, který výherce jakou cenu získá, CET 21.

7. Výsledky Soutěží budou dle uvážení CET 21 zveřejněny na Facebookových stránkách NC, v televizním vysílání programu NOVA Cinema nebo na http://www.novacinema.cz. Výsledky jsou konečné bez možnosti odvolání.

8. Ceny budou výhercům zpravidla zasílány poštou na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu do třicet (30) dnů po skončení Soutěže, pokud v některém případě nebude stanoven jiný způsob distribuce cen. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. Ceny ze Soutěží není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto vyhlášených cen náhradní ceny obdobného typu.

10. Na regulérní průběh Soutěží bude dohlížet Radek Procházka, brand manager Nova Cinema. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.

11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit. Tím není dotčeno právo CET 21 stanovit podmínky jednotlivých Soutěží nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád měnit nebo upravovat.

13. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěžích budou zveřejněny na http://www.novacinema.cz.
 

Sdílet

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady