SOUTĚŽNÍ ŘÁD VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE NA NOVA.CZ

Aktualizováno 14.06.2014


SOUTĚŽNÍ ŘÁD Velké letní soutěže na nova.cz


CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem televizního vysílání programu NOVA a internetových stránek http://www.nova.cz, vydává následující pravidla velké letní soutěže nova.cz (dále jen „Soutěž“):

1) Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. Občanského zákoníku.


2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3) Soutěž bude rozdělena do osmi (8) týdenních kol, která budou probíhat v době od 29.6.2009 do 23.8.2009 a dne 24.8.2009 se uskuteční finálové slosování.


4) Každý všední den každého týdenního kola bude na internetových stránkách http://www.nova.cz vyhlášena jedna soutěžní otázka vztahující se k některému z pořadů, které byly vysílány na televizním programu NOVA. Pro každé týdenní kolo bude na internetových stránkách http://www.nova.cz umístěn on-line soutěžní formulář, do kterého budou soutěžící zaznamenávat odpovědi na soutěžní otázky vyhlášené v daném týdnu. Přístup do formuláře je podmíněn registrací na internetové stránky http://www.nova.cz a vyplněním požadovaných údajů pro identifikaci soutěžícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, věk a e-mailová adresa). Do formuláře je třeba vyplnit odpovědi za celé týdenní kolo Soutěže a formulář odeslat nejpozději do neděle daného týdne do 23.59 hod. Každého týdenního kola Soutěže se může soutěžící zúčastnit jen jednou, tj. může poslat jen jeden soutěžní formulář pro daný týden. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5) Soutěžící, kteří správně odpoví na všechny soutěžní otázky daného týdne a soutěžní formulář odešlou ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, budou zařazeni do slosování o týdenní cenu. O tom, zda se zúčastní slosování, budou soutěžící informováni po odeslání formuláře na e-mailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace na internetové stránky http://www.nova.cz. Z každého týdenního kola Soutěže bude vylosován jeden (1) výherce, který získá cenu v podobě sportovní tašky Honda a radiobudíku s CD přehrávačem Thomson CR 470 CD.


6) Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců týdenního kola Soutěže budou vyhlášeny na internetových stránkách http://www.nova.cz vždy ve středu následujícího týdne.


7) Soutěžící, kteří se zúčastnili všech osmi (8) týdenních kol Soutěže a byli v nich úspěšní, tj. byli zařazeni do všech osmi (8) slosování o týdenní cenu, postoupí do finálového slosování. To proběhne dne 24.8.2009 a bude v něm vylosováno deset (10) výherců, kteří získají tyto ceny:
- 1. místo – rotační sekačka Honda HRX 537 VYEA
- 2. místo – křovinořez Honda UMK 435 E UEET
- 3. místo – rotační sekačka Honda HRG 415 SDE
- 4.–5. místo – přenosný DVD přehrávač Thomson DTH 624
- 6.–10. místo – elektrická řetězová pila VARI 2000W


8) Jména výherců finálových cen budou vyhlášena na internetových stránkách http://www.nova.cz dne 26.8.2009.


9) Finálové ceny za 1.–3. místo je nutné převzít osobně. Výherci těchto cen budou za účelem domluvy o termínu a místě převzetí ceny kontaktováni prostřednictvím údajů, které uvedli v rámci registrace na internetové stránky http://www.nova.cz,a to do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků finálového slosování. Ostatní finálové ceny a týdenní ceny budou výhercům zaslány na adresu jejich bydliště, kterou uvedli v rámci registrace na internetové stránky http://www.nova.cz, a to do 15 pracovních dnů od vyhlášení výsledků příslušného slosování.


10) Pokud se nepodaří výherce některé z finálových cen za 1.–3. místo kontaktovat ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci a/nebo se některou z ostatních finálových a týdenních cen nepodaří doručit na adresu bydliště výherce, je CET 21 oprávněna postoupit příslušnou cenu náhradnímu výherci vylosovanému pro tyto účely při každém týdenním i finálovém slosování.


11) Ceny není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo změny týdenních či finálových cen uvedených v odst. 5) a 7) tohoto soutěžního řádu, přičemž v takovém případě poskytne CET 21 výherci adekvátní náhradní cenu.


12) Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Jan Nízký, editor nova.cz. Stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu jan.nizky@nova.cz do 2 dnů od vyhlášení výsledků finálového slosování. CET 21 si vyhrazuje právo rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží, dle svého uvážení a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.


13) CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, který nesplňuje podmínky tohoto soutěžního řádu, a/nebo který bude porušovat pravidla stanovená tímto soutěžním řádem, a/nebo u nějž CET 21 bude mít důvodné podezření na obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto soutěžním řádem.


14) CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento soutěžní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji zcela odvolat.


15) Tento soutěžní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.nova.cz.

 


Novinky z NOVY