Soutěž o vstupenky na Noir Film Festival 2019

Aktualizováno 14.07.2019

Noir Film Festival 2019
Zdroj: TV Nova

Sedmý ročník Noir Film Festivalu, přehlídky temných detektivek, thrillerů a melodramat, letos opět chystá pestrý program složený z několika programových sekcí nahlížejících na fenomén filmu noir z různých perspektiv. Pravidelní návštěvníci této unikátní akce i nově příchozí budou od 22. do 25. srpna 2019 vítáni v již tradičních prostorách středověkého hradu Křivoklát.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kterým dvěma hereckým ikonám filmu noir budou letos složeny speciální pocty?

Vylosováno bude 20 výherců, z nichž každý získá 2 vouchery na promítání filmů na Noir Film Festivalu 2019. Každý voucher umožňuje vstup na jednu libovolnou projekci. Místa na projekcích je nutno z důvodu velkého zájmu a možné obsazenosti včas zarezervovat na adrese: vstupenky@noirfilmfestival.cz. Při rezervaci uveďte, že jste vstupenky vyhrál/a v soutěži na nova.cz, celé jméno, rok narození a emailovou adresu pro další komunikaci.


Odpovědi na soutěžní otázku zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 14.07.2019 (včetně). Do předmětu zprávy uveďte heslo „S Nova Cinema na NFF“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování, které proběhne 15.7. 2019.
Nova Cinema Vám jako mediální partner přeje mnoho štěstí v soutěži!

Další informace naleznete na:
www.noirfilmfestival.cz
facebook.com/NoirFilmFestival
twitter.com/NoirFilmFest

Více k soutěži naleznete v herním řádu níže.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Noir Film Festival 2019
______________________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Noir Film Festival 2019 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je EKOFEST z.s., se sídlem Praha 8, V mezihoří 1211/13, IČ: 22745467, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 01.07.2019 do 14.07.2019. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 01.07.2019 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 14.07.2019 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Nova Cinema na NFF“ a v textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno dvacet (20) výherců. Každý z výherců získá dva (2) vouchery na promítání filmů na Noir Film Festivalu 2019, který se uskuteční v termínu od 22.8. 2019 do 25.8. 2019 v prostorách hradu Křivoklát. Každý voucher umožňuje vstup na jednu libovolnou projekci. Místa na projekcích je nutno z důvodu velkého zájmu a možné obsazenosti včas zarezervovat na adrese: vstupenky@noirfilmfestival.cz.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání festivalu.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.
13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.


Novinky z NOVY