HERNÍ ŘÁD Vánoční soutěže portálu nova.cz

Aktualizováno 21.01.2018


1. Vyhlašovatelem Vánoční soutěže portálu Nova.cz je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3.
Každý den v období od 25. 12. 2017 do 2. 1. 2018 bude na internetových stránkách http://nova.cz vyhlášena jedna soutěžní otázka, celkem tedy bude vyhlášeno devět (9) soutěžních otázek. Úkolem soutěžících bude zjistit správnou odpověď na soutěžní otázky a tuto odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 3.1.2018 (včetně). Na každou soutěžní otázku je třeba odpovídat zvláštním e-mailem, do jehož předmětu je třeba uvést heslo „Vánoční soutěž Nova.cz“ a pořadí soutěžní otázky (1-9). V textu zprávy pak musí soutěžící kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz.


4. Každý soutěžící může na každou soutěžní otázku zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
 

5. Po skončení Soutěže budou pro každou soutěžní otázku vylosování ze všech soutěžících, kteří tuto soutěžní otázku správně zodpověděli a jejichž e-mail obsahující požadované údaje, byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosováni tři (3) výherci. Celkem tedy bude v Soutěži vylosováno dvacet sedm (27) výherců. Každý z nich získá předměty a věcné ceny TV Nova. Rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, je zcela na uvážení TV Nova.
 

6. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 

7. Ceny budou výhercům zaslány na jimi uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
 

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
 

10. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
 

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.
12. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 14.12.2017

_______________________________________
Zuzana Szalbotová, vedoucí oddělení digital
 


Bedřich otevřeně o Alici: Jak to s ní má?