Pravidla soutěže „Ulov SuperStar a vyhraj zážitek v hodnotě 10 tis. Kč“

Aktualizováno 16.12.2017


Herní řád soutěže „Ulov SuperStar a vyhraj zážitek v hodnotě 10 tis. Kč“.

1) Vyhlašovatelem soutěže „Ulov SuperStar a vyhraj zážitek v hodnotě 10 tis. Kč“ a poskytovatelem výhry je společnost TV Nova. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2) Účastníky soutěže se stanou osoby (dále jen „přihlašovatelé“), které v období od 6.11.2017 do 2.12.2017 (včetně) prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách https://talent.nova.cz/ULOV-SUPERSTAR přihlásí svého kamaráda do pěvecké soutěže SuperStar (dále jen „SuperStar“).

3) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny a výhru nemohou získat osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova spolupracující přímo či nepřímo na realizaci této soutěže a/nebo SuperStar a osoby blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.

4) Pokud některý z kamarádů přihlášených výhradně a pouze prostřednictvím stránek https://talent.nova.cz/ULOV-SUPERSTAR bude ze strany TV Nova vybrán jako soutěžící SuperStar a v souladu s pravidly SuperStar postoupí až do Semifinále, získá přihlašovatel, který tohoto soutěžícího přihlásil, jako výhru zážitek dle vlastního výběru v hodnotě maximálně 10 tis. Kč.

5) Pokud by jednoho soutěžícího SuperStar, který splnil podmínky uvedené v odst. 4), přihlásilo více přihlašujících, stane se výhercem ten přihlašovatel, který dotyčného soutěžícího přihlásil jako první v pořadí (bez ohledu na to, na základě které přihlášky se TV Nova rozhodla dotyčného soutěžícího oslovit).

6) Pokud by podmínky uvedené v odst. 4) splnilo více soutěžících SuperStar, budou odměněni všichni přihlašovatelé. Pokud by některého z těchto soutěžících přihlásilo do SuperStar více přihlašovatelů, bude odměněn ten přihlašovatel, který dotyčného soutěžícího přihlásil jako první v pořadí (bez ohledu na to, na základě které přihlášky se TV Nova rozhodla dotyčného soutěžícího oslovit).

7) Pokud by podmínky uvedené v odst. 4) nesplnil žádný soutěžící SuperStar, výhru v soutěži nikdo nezíská.

8) Výherce bude kontaktován prostřednictvím údajů, které uvedl v přihlášce na https://talent.nova.cz/ULOV-SUPERSTAR, a bude informován TV Nova o stanoveném termínu a způsobu předání výhry. U výherce mladšího 18-ti let, může TV Nova požadovat, aby výherce převzal výhru v doprovodu zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18-ti let. Záznam z převzetí výhry může být dle uvážení TV Nova zařazen do některého z pořadů vysílaných na televizním programu NOVA nebo umístěno na https://talent.nova.cz/ULOV-SUPERSTAR.

9) Pokud se výherce nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů během pěti po sobě jdoucích dnů, nebo pokud si výherce z jakýchkoli důvodů na jeho straně nepřevezme výhru v TV Nova stanoveném termínu, výhra propadá a TV Nova je oprávněna s ní naložit dle vlastního uvážení.

10) Po odvysílání Semifinále SuperStar na televizním programu NOVA budou výsledky soutěže zveřejněny na http://superstar.nova.cz

11) Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit výhru uvedenou v těchto pravidlech jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

12) Na regulérní průběh soutěže dohlíží Vojtěch Boháček, PR koordinátor. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným pro všechny účastníky soutěže. Účastí v soutěži účastníci vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

13) TV Nova si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže přihlašovatele, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže.

14) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž ze závažných důvodů přerušit nebo ji zcela odvolat.

15) Soutěž se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách http://superstar.nova.cz


V Praze dne 3. 11. 2017

___________________________________
Anna Suchá, ředitelka korporátní komunikace


Novinky z NOVY