HERNÍ ŘÁD soutěže Smíchov.tv o poukazy na kávu zdarma

Aktualizováno 28.02.2016


1. Vyhlašovatelem soutěže o poukazy na kávu do kaváren Cross-Café (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost CrossCafe original s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat od 23.10.2013 do 21.11.2013. Úkolem soutěžících bude zaslat nejpozději do 06.11.2013 (včetně) e-mailem na adresu soutez@smichov.tv fotografii 2 osob pijících jakýkoliv kávový produkt z kavárny Cross-Café (dále jen „Soutěžní fotografie“). Soutěžní fotografie musí být vyfocena v kavárně Cross-Café, kdy šálek kávy s logem Cross-Café musí být viditelný, nebo mimo kavárnu Cross-Café s „take away“ kelímkem Cross-Café – logo na kelímku musí být opět dostatečně viditelné. V předmětu zprávy musí být uvedeno heslo „Kafe“ a v textu zprávy jméno, příjmení, adresa bydliště, kontaktní e-mail a telefonní číslo soutěžícího. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Odesláním soutěžního e-mailu poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít jím zaslané Soutěžní fotografie pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžních fotografií na portálu SMICHOV.tv, případně v televizním vysílání programu SMÍCHOV, a to včetně uvedení jména soutěžícího. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím jím zaslaných Soutěžních fotografií způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografií, případně osob zachycených na fotografiích apod.

5. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže zaslané Soutěžní fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.

6. Ze všech zaslaných Soutěžních fotografií vybere 3 členná porota jmenovaná CET 21 deset (10) finálových fotografií, které budou umístěny na portál SMICHOV.tv a zpřístupněny hlasování veřejnosti. Hlasování bude probíhat od 7.11.2013 do 21.11.2013.

7. Hlasovat v Soutěži bude z každé IP adresy možné pouze 1x denně pro každou Soutěžní fotografii. Pokud CET 21 kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je CET 21 oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní fotografii, pro kterou bylo tímto způsobem hlasováno.

8. Hlasování bude ukončeno 21.11.2013 o půlnoci. Na základě výsledků hlasování budou určeny tři (3) vítězné Soutěžní fotografie, které získaly nejvíce hlasů. Pokud z důvodu shodného počtu hlasů na výherních pozicích nebude možné jasně stanovit vítěze Soutěže, budou vítězné fotografie ze Soutěžních fotografií se shodným počtem hlasů určeny losováním.

9. Soutěžící, kteří do Soutěže zaslali vítězné Soutěžní fotografie, se stanou výherci Soutěže a získají tyto ceny:
1. místo – 2x poukaz na kávu na ½ roku zdarma do kaváren sítě Cross-Café
2. místo – 2x poukaz na kávu na měsíc zdarma do kaváren sítě Cross-Café
3. místo – 2x poukaz na kávu na 14 dní zdarma do kaváren sítě Cross-Café
10. Ceny budou výhercům standardně zasílány poštou na adresu bydliště, kterou uvedli v soutěžním e-mailu. CET 21 si však vyhrazuje právo rozhodnout, že předání cen některým výhercům proběhne jiným způsobem, např. formou osobního převzetí ceny výhercem v místě a termínu stanoveném CET 21. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že při takovém převzetí ceny může být výherce fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení CET 21, zejména tak, že budou zveřejněny na portálu SMICHOV.tv, případně v televizním vysílání programu SMÍCHOV. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

 

11. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 9 náhradní ceny obdobného typu.

12. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

13. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

14. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

15. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou uveřejněny na internetových stránkách http://smichov.nova.cz/.