HERNÍ ŘÁD soutěží o vstupenky na akce

Aktualizováno 04.06.2014


Herní řád k soutěžím na portálech skupiny Nova.

1. Účelem tohoto herního řádu je upravit rámcovým způsobem pravidla soutěží o vstupenky na akce (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) vyhlašovaných společností CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“) na oficiálních facebookových stránkách TV stanic NOVA (https://www.facebook.com/novatelevize), NOVA Sport (https://www.facebook.com/novasport), NOVA Cinema (https://www.facebook.com/novacinema), MTV (https://www.facebook.com/mtvoficialni), SMÍCHOV (https://www.facebook.com/smichovtv), FANDA (https://www.facebook.com/fandatv), a internetových portálů VOYO.cz (https://www.facebook.com/voyo.cz) a YOOPY.cz (http://www.facebook.com/yoopy.cz). Spolupořadateli Soutěží jsou osoby/společnosti, které poskytují ceny pro výherce jednotlivých Soutěží.

2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. Pro účast v Soutěži je nutné být fanouškem oficiální facebookové stránky příslušné stanice nebo portálu. CET 21 si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny spolu s příslušnou Soutěží.

3. Soutěže budou mít vědomostní charakter, soutěžící budou odpovídat na soutěžní otázky. Konkrétní podmínky, zejména (i) soutěžní otázka, (ii) lhůtu pro zaslání odpovědi, (iii) počet výherců, (iv) specifikaci cen a další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny na oficiální facebookové stránce příslušné stanice nebo portálu v příslušné soutěžní záložce.

4. Odpověď na soutěžní otázku je třeba ve stanovené lhůtě odeslat prostřednictvím formuláře umístěného rovněž v příslušné soutěžní záložce. Ve formuláři musí soutěžící kromě odpovědi na soutěžní otázku vyplnit všechny požadované položky, jinak nebude formulář do Soutěže zařazen. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry v Soutěži může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na oficiální facebookové stránce příslušné stanice nebo portálu.

5. V každé Soutěži může soutěžící na soutěžní otázku odpovídat pouze jednou. Porušení či obcházení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří řádně a včas odešlou správnou odpověď na soutěžní otázku, bude vylosován stanovený počet výherců (dle podmínek příslušné Soutěže), kteří získají vyhlášené ceny. V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení CET 21.

7. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo změn vyhlášených cen, resp. jejich nahrazení cenami obdobného typu. CET 21 však v žádném případě neodpovídá za případné zrušení či přeložení konkrétní akce.

8. Ceny budou výhercům standardně zasílány na adresu bydliště, kterou uvedli ve formuláři. V případě jiného způsobu předání ceny budou výherci kontaktováni a o způsobu předání ceny informováni na jimi zadaný e-mail. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců jednotlivých Soutěží budou vyhlašovány na oficiální facebookové stránce příslušné stanice nebo portálu. Výsledky Soutěží jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10. Na regulérní průběh Soutěží bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami příslušné Soutěže.

11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto herním řádem, resp. v souladu s tímto herním řádem.

12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit. Tím není dotčeno právo CET 21 stanovit podmínky jednotlivých Soutěží nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

13. Soutěže, tento herní řád a práva a povinností z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Soutěže nejsou sponzorované, podporované, spravované ani jiným způsobem spojené se službou Facebook.

14. Tento herní řád bude zveřejněn na internetových stránkách http://www.nova.cz.
 


Novinky z NOVY