HERNÍ ŘÁD soutěží pro diváky pořadu Koření

Aktualizováno 27.09.2015


1)Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“), které budou dle uvážení CET 21 vyhlašovány v pořadu Koření vysílaném na programu NOVA (dále jen „Pořad“). Vyhlašovatelem Soutěží je společnost CET 21 spol.s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěží jsou společnosti, které poskytují ceny pro výherce jednotlivých Soutěží.

2) Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěží, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěžemi. CET 21 si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny v Pořadu nebo na www.nova.cz/koreni.

3) V rámci každé Soutěže bude vyhlášena jedna (1) soutěžní otázka, a to nejprve v Pořadu a následně na www.nova.cz/koreni. Spolu se soutěžní otázkou bude vyhlášen i počet výherců, který se bude v dané Soutěži losovat, a ceny, které tito výherci získají. Úkolem soutěžících bude ve stanovené lhůtě zaslat odpověď na soutěžní otázku e-mailem na adresu soutez.koreni@nova.cz. Lhůta pro zaslání odpovědí začíná běžet vyhlášením soutěžní otázky v Pořadu a končí zpravidla ve 24:00 hod. ve středu následující po odvysílání Pořadu, v němž byla soutěžní otázka vyhlášena, nebude-li při vyhlášení soutěžní otázky stanoven jiný konec lhůty pro zaslání odpovědi.

4) Do předmětu soutěžního e-mailu je třeba napsat heslo „Koření“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést své jméno, příjmení, adresu bydliště, a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být v případě výhry zveřejněna v televizním vysílání a na internetu a dále, že jejich kontaktní údaje mohou být v případě výhry předány společnosti, která je spolupořadatelem příslušné Soutěže, pro účely distribuce ceny.

5) Na každou soutěžní otázku může soutěžící odpovídat pouze jednou. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího z příslušné Soutěže.

6) V rámci každé Soutěže budou všichni soutěžící, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku a jejichž soutěžní e-mail obsahující všechny požadované údaje byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, slosováni a bude z nich vylosován stanovený počet výherců, kteří získají vyhlášené ceny. V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení CET 21.

7) Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců jednotlivých Soutěží budou dle uvážení CET 21 vyhlášeny v Pořadu a/nebo na www.nova.cz/koreni. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu do třiceti (30) dnů vyhlášení výsledků příslušné Soutěže, pokud si CET 21 nebo společnost, která je spolupořadatelem Soutěže, nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny, které nebudou výherci převzaty, propadají bez náhrady ve prospěch CET 21, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

8) Soutěžící jsou srozuměni s tím, že není možné ceny ze Soutěží vymáhat právní cestou ani žádat místo nich poskytnutí finančního či jiného plnění. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům místo vyhlášených cen náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

9) Na regulérní průběh Soutěží dohlíží Petr Cifka, editor. Stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu pr@nova.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků příslušné Soutěže. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem či po této lhůtě nebude přihlíženo.

10) V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.

11) CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

12) CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit. Tím není dotčeno právo CET 21 stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

13) Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách www.nova.cz/koreni.