HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Nova.cz o bezdrátovou audio dokovací stanici Samsung

Aktualizováno 04.06.2014


1. Vyhlašovatelem soutěže o bezdrátovou audio dokovací stanici Samsung (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Spolupořadatelem Soutěže je společnost Ogilvy Public Relations, s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.


2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 27.08.2012 na internetových stránkách www.nova.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 02.09.2012 včetně na e-mailovou adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SAMSUNG“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště mohou být v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách www.nova.cz a v televizním vysílání.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá bezdrátovou audio dokovací stanici Samsung DA-E750.


6. Jméno výherce bude zveřejněno na internetových stránkách www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


7. Výherce bude o výhře informován e-mailem na adresu, ze které poslal výherní soutěžní e-mail. Cena bude výherci odeslána na adresu bydliště, kterou výherce uvedl ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.


8. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Martina Vrňáková, PR koordinátor. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


9. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.


10. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výherci místo ceny uvedené v odst. 5 náhradní cenu obdobného typu.


11. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.nova.cz.

 

V Praze dne 22.08.2012