HERNÍ ŘÁD soutěže MTV o vstupenky na festival Mácháč

Aktualizováno 04.06.2014


1) Vyhlašovatelem soutěže MTV o vstupenky na festival Mácháč (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže jsou společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěže.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3) Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku vyhlášenou ve dnech 21.08.2012 až 23.08.2012 na internetových stránkách http://www.mtv.cz a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@mtv.cz nejpozději do 23.08.2012 do 12:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MÁCHÁČ“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště mohou být v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.mtv.cz.

4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení či obcházení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá dva vstupy na festival Mácháč 2012, který se koná ve dnech 24.08.2012 až 25.08.2012 na pláži Klůček u obce Doksy.

6) Výherci budou o výhře informováni telefonicky na číslo, které uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Vstup výherců na akci bude řešen podle momentálních možností pořadatele, a to buďto zasláním vstupenek na adresu výherce uvedenou v soutěžním e-mailu, nebo formou zapsání výherců na guestlist u vchodu do festivalového prostoru. Pokud si výherce vstupenky nepřevezme, nebo se na festival nedostaví, propadá cena bez náhrady ve prospěch CET 21.

7) Ceny není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto ceny uvedené v odst. 5) náhradní cenu obdobného typu. CET 21 však v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení festivalu.

8) Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Radek Londin, redaktor internetu. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

9) CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

10) CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

11) Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.mtv.cz.