Talentmania - Štatút súťaže

Aktualizováno 07.05.2016

Talentmania: Hvězdná porota

Tieto pravidlá upravujú televíznu súťaž s názvom „Talentmania“ (ďalej len „súťaž“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou televízneho programu – show s názvom „Talentmania“ (ďalej len „televízny program“).

Televízny program vyrába spoločnosť Media Pro Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/d, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO 45 508 071 ( ďalej len „Media Pro Slovakia“ ) v spolupráci so spoločnosťami OREO, spol. s.r.o., so sídlom Nad Dunajom 6, IČO 35 849 614 a Media Pro Pictures s.r.o. so sídlom Kříženeckého nám. 1078/5A, 152 00 Praha 5 IČO 27862950 ( ďalej len „Media Pro Pictures“ ) pre spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, Slovenská republika, ktorá je prevádzkovateľom vysielania televíznej programovej služby MARKÍZA na území Slovenskej republiky (ďalej len „TV MARKÍZA“) a CET21, spol. s r.o., so sídlom Kříženeckého nám. 1078/5, 15200 Praha 5, IČO 45800456, ktorá je prevádzkovateľom televízneho vysielania programovej služby NOVA na území Českej republiky (ďalej len „TV NOVA“).

TV MARKÍZA je držiteľom exkluzívnych vysielacích práv k televíznemu programu pre územie Slovenskej republiky a TV NOVA je držiteľom exkluzívnych vysielacích práv k televíznemu programu pre územie Českej republiky.

Media Pro Slovakia vydáva nasledovné pravidlá súťaže:
1. Televízny program, ktorého súčasťou bude súťaž, bude odvysielaný počas 16 týždňov, z toho 10 epizód zo záznamu a 15 epizód v priamom prenose, v období od 8.7.2010 do 5.12.2010.

2. Súťažiacim je každá fyzická osoba, ktorá sa zúčastní súťaže o finančnú výhru za podmienok stanovených nižšie. Konkrétne podmienky účinkovania súťažiacich v televíznom programe upravujú zmluvy o účinkovaní v televíznom programe, uzavreté medzi Media Pro Slovakia a účinkujúcim. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a zmluvou o účinkovaní v televíznom programe, majú prednosť ustanovenia zmluvy o účinkovaní v televíznom programe.

3. Súťažné číslo je vystúpenie súťažiaceho/súťažiacich, ktoré súťažiaci predvedie/predvedú vrámci súťaže za nižšie uvedených podmienok.

4. Hodnotenie súťažiacich je rozdelené na porotcov a divákov.

5. Porota pozostáva zo 4 členov (ďalej „členovia poroty“). V prípade, že z dôvodu vyššej moci nebude môcť niektorý z porotcov pokračovať v show, produkcia televízneho programu má právo nahradiť ho iným porotcom.

6. V epizódach televízneho programu s pracovným názvom „Prvé vystúpenie pred porotou“, v celkovom počte 7 rozhoduje o ďalšom postupe všetkých súťažiacich porota, diváci sediaci v hľadisku počas nakrúcania danej epizódy a televízni diváci. Mužská aj ženská časť poroty majú k dispozícií signalizačné zariadenie, ktorým vizuálne aj zvukovo prezentujú svoj názor na daný umelecký výkon. Podobné signalizačné zariadenie má k dispozícií 100 divákov sediacich v sále. Zelená farba znamená ANO a červená NIE. V rámci scény je umiestnený semafor, ktorý má tri samostatné polia. Jedno pole patrí ženskej časti poroty, druhé pole mužskej časti poroty a tretie divákom v sále. Diváci hlasujú nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich. Ak svietia minimálne dve zelené polia, znamená to postup vystupujúceho súťažného čísla do ďalšieho kola s názvom „Súdny deň“. Ak svietia dve alebo tri červené polia, súťažiaci má stále šancu, aby ho do ďalšieho kola posunuli televízni diváci. Záznamy všetkých súťažných čísiel, ktoré nepostúpili cez porotu a divákov v sále, budú umiestnené na www.talentmania.tv od ich odvysielania do 48 hodín od odvysielania poslednej záznamovej epizódy „Prvé predstavenie pred porotou“ v TV Nova a TV Markíza. Televízni diváci majú možnosť na webe hlasovať a určiť najlepšie súťažné číslo z každej zo siedmich záznamových epizód, ktoré postúpia do semifinále na základe tohto hlasovania. Do ďalšieho kola postupuje 7 súťažných čísel podľa hlasovania divákov na webe. Epizódy televízneho programu s pracovným názvom „Prvé vystúpenie pred porotou“ a epizódy televízneho programu s názvom „Súdny deň“ sú vyrábané za účelom následného vysielania ich zvukovo-obrazového záznamu.

7. V epizóde televízneho programu s názvom „Súdny deň“ sa objaví 150 -300 súťažných čísel , ktoré posunula do tejto epizódy mužská a ženská časť poroty a diváci s hlasujúcim zariadením v divadlách. V epizóde „Súdny deň“ rozhoduje o ďalšom osude súťažiacich už len porota, ktorá rozhodne, ktorých 72 súťažných čísel postúpi do semifinále. Súťažiaci, ktorí nepostúpili majú šancu dostať sa do semifinále na základe hlasovania na internete.
.
8. Všetci postupujúci súťažiaci/ súťažné čísla z epizódy „Súdny deň“ a víťazi hlasovania na webe budú produkciou rozdelení do semifinálových kôl. To znamená, že každý postupujúci súťažiaci/súťažné číslo sa objaví len v jednom semifinálovom kole. Z každého semifinálového kola postupuje do finále 5 súťažných čísel na základe diváckeho sms hlasovania a na základe rozhodnutia poroty. Dramaturgia semifinálových kôl bude nastavená tak, aby sa proti sebe vždy postavila dvojica súťažných čísel z tej istej kategórie. To znamená, že súťažiaci nesúťažia so všetkými desiatimi číslami v danom semifinále, ale len proti jednému vo svojej kategórií. Do finále postupuje na základe sms hlasovania to súťažné číslo, ktoré dostane najväčší počet sms hlasov od divákov.

9. Sms hlasovanie sa spúšťa a zastavuje na pokyn moderátora.

10. Súťažné čísla, ktoré postúpia zo semifinálových kôl budú mať svoje ďalšie vystúpenie v niektorom z finálových kôl. Finálových kôl bude 5 a v každom sa predstaví 8 súťažných čísel. Súťažné čísla do jednotlivých finálových kôl sú nasadzované dramaturgiou televízneho programu a už nie sú rozdelené na 8 súťažných kategórií.Dramaturgia finálových čísel je nastavená tak, že sú proti sebe postavené dve čísla v dueli. Z každého duelu vzíde jeden víťaz. Máme teda štyroch víťazov duelov. Do veľkého finále automaticky postúpi ten z nich, ktorý získal v sms hlasovaní najväčší počet hlasov. Ten, kto má najnižší počet hlasov končí a medzi víťazmi duelov, ktorí získali druhý a tretí najväčší počet hlasov rozhoduje o postupe porota.

11. V epizóde „Veľké finále“ sa sústredi 10 najlepších súťažných čísel, ktoré postúpili na základe hlasovania divákov a poroty z piatich finálových kôl a dozvieme sa v nej aj meno celkového víťaza šou ( víťazného súťažného čísla ). Toho určia na základe sms hlasovania diváci.

12. Víťaz získa od Media Pro Slovakia finančnú výhru vo výške 150 000 Euro. Finančná výhra je predmetom zrážkovej dane vo výške 19%, ktorá bude zrazená z výhry pri jej úhrade výhercovi. Výhercovi bude taktiež odoslané aj potvrdenie o finančnej výhre a zrazení zrážkovej dane v zmysle platného Zákona o dani z príjmov. Po obdržaní osvedčenia o výhre je víťaz oprávnený dať po skončení finálového dielu programu písomný pokyn členovi televízneho štábu Media Pro Slovakia, ktorý je v pozícii vedúceho produkcie, k tomu, aby bola výhra poukázaná na účet banky uvedený v záhlaví svojej zmluvy o účinkovaní alebo na účet, ktorý v písomnom pokyne uvedie. Bez písomného pokynu podľa tohto bodu štatútu nebude víťazovi finančná výhra poukázaná.

13. V prípade, ak sa víťazom stane súťažné číslo, v ktorom vystupovali viaceré fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahujú podmienky podľa bodu 14, resp. 15 tohto štatútu, t.j. nie sú členmi umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, vzniká jednotlivým členom takéhoto súťažného čísla nárok na rovnakú pomernú časť výhry uvedenej v bode 12 tohto štatútu v pomere podľa počtu členov súťažného čísla. Súťažiaci uvedení v tomto bode, ktorí v súlade s týmito pravidlami súťaže získali predmetnú finančnú výhru, obdržia osvedčenie o výhre, a na základe tohto osvedčenia sú oprávnení dať po skončení finálového dielu programu písomný pokyn členovi televízneho štábu Media Pro Slovakia, ktorý je v pozícii vedúceho produkcie, k tomu, aby im bola výhra v pomernej časti poukázaná na účet banky, ktorí v písomnom pokyne jednotlivo uvedú. Z každej takejto pomernej časti výhry bude zrazená zrážková daň pri úhrade tejto výhry jednotlivým výhercom .Iba finančná výhra do 165 eur nie je predmetom dane.

14. V prípade, ak sa víťazom stane súťažné číslo, v ktorom vystupovali viaceré fyzické osoby, ktoré sú členmi umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, ktoré je právnickou osobou s právnou subjektivitou (napr. občianske združenie), vzniká nárok na výhru takejto právnickej osobe. Po obdržaní osvedčenia o výhre, a na základe tohto osvedčenia je oprávnený zástupca takejto právnickej osoby ( ďalej len „oprávnená osoba“ ) oprávnený dať po skončení finálového dielu programu písomný pokyn členovi televízneho štábu Media Pro Slovakia, ktorý je v pozícii vedúceho produkcie, k tomu, aby bola výhra poukázaná na účet banky uvedený v záhlaví zmluvy o účinkovaní alebo na účet, ktorý v písomnom pokyne uvedie. K písomnému pokynu podľa tohto bodu štatútu je oprávnená osoba povinná predložiť písomný doklad preukazujúci jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby podľa tohto bodu štatútu. Media Pro Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následné nakladanie s finančnou výhrou ako aj jej prípadné rozdelenie medzi súťažiacich.

15. V prípade, ak sa víťazom stane súťažné číslo, v ktorom vystupovali viaceré fyzické osoby, ktoré sú členmi umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, na ktoré sa nevzťahujú podmienky podľa bodu 14 tohto štatútu, bude výhra vyplatená na základe písomného pokynu realizovaného zo strany spoločného zástupcu umeleckého telesa/ umeleckého zoskupenia podľa § 63 ods. 5 zákona č. 618/2003 Z.z Autorského zákona SR v platnom znení, t.j. umeleckého vedúceho umeleckého telesa/umeleckého zoskupenia alebo splnomocnenca na základe písomnej plnej moci, ktorý súťažiace fyzické osoby zastupuje ( ďalej len „spoločný zástupca“ ). Výhra bude poukázaná v celej výške na účet banky uvedený v záhlaví zmluvy o účinkovaní alebo na účet, ktorý v písomnom pokyne spoločný zástupca uvedie. Písomný pokyn je spoločný zástupca oprávnený predložiť členovi televízneho štábu Media Pro Slovakia, ktorý je v pozícii vedúceho produkcie po skončení finálového dielu programu a obdržaní osvedčenia o výhre, pričom k písomnému pokynu podľa tohto bodu štatútu je spoločný zástupca povinný predložiť písomný doklad preukazujúci jeho oprávnenie konať v pozícii spoločného zástupcu. Media Pro Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následné nakladanie s finančnou výhrou ako aj jej prípadné rozdelenie medzi súťažiacich.

16. V prípade, ak sa víťazom stane maloletá osoba, účinkujúca v súťažnom čísle samostatne alebo ako člen zoskupenia v zmysle bodu 13 tohto štatútu, poukáže sa výhra na účet uvedený v písomnom pokyne, podpísanom zákonným zástupcom, prípadne zákonnými zástupcami maloletého/maloletých. Zákonný zástupca maloletej osoby berie na vedomie, že musí spravovať výhru maloletého v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcu oblasť spravovania majetku maloletých osôb.

17. Získaná výhra bude poukázaná na súťažiacim uvedený účet najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa predloženia písomného pokynu súťažiaceho, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa vysielania epizódy programu v ktorej bol vyhlásený víťaz súťaže.

18. Určenie víťazov je definitívne a záväzné v každom ohľade a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. Súťažiaci berú na vedomie, že súťaž predstavuje hru, ktorej organizátorom je komerčný subjekt a výhru zo súťaže nemožno v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky vymáhať.

19. Media Pro Slovakia má právo kedykoľvek počas súťaže požiadať súťažiaceho o predloženie dokladu preukazujúceho jeho vek a totožnosť.

20. Media Pro Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť voči súťažiacemu, ktorý sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil na výrobe ktorejkoľvek epizódy televízneho programu/súťaži.

21. V prípade, že sa súťažiaci zo zdravotných (respektíve iných) dôvodov nemôže zúčastniť priamych prenosov, na jeho miesto nastupuje náhradník. Media Pro Slovakia si vyhradzuje právo určiť spôsob výberu náhradníka.

22. Produkcia má právo určiť poradie súťažných čísel počas priamych prenosov.

23. Tieto Pravidlá súťaže sú zverejnené na www.talentmania.tv.

24. Media Pro Slovakia a si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia meniť či dopĺňať pravidlá súťaže vrátane možnosti súťaž prerušiť, alebo ju celkom odvolať, a to bez akéhokoľvek záväzku voči ktorémukoľvek Súťažiacemu. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel súťaže je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko Media Pro Slovakia.

25. Pravidlá súťaže sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 
 

markiza.sk, nova.cz

Novinky z NOVY