HERNÍ ŘÁD soutěže s Nova Sport o vstupenky na WorldSBK v Mostě

Publikováno 30.07.2021


Přečtěte si celý herní řád soutěže s Nova Sport o vstupenky na WorldSBK v Mostě.

1) Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na WorldSBK v Mostě (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost AUTODROM MOST, a.s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3) Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 30.7. 2021 na internetových stránkách tn.nova.cz. a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz, nejpozději do 3.8. 2021 (včetně). Do předmětu emailu je třeba uvést heslo „Soutěž Most“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherci, kteří získají následující ceny:

1. a 2. vylosovaný – 2 ks jednodenních nedělních vstupenek na WorldSBK v Mostě v termínu 8.8.2021 + Kurz bezpečné jízdy FOR MOTO STANDARD

3. – 10. vylosovaný - 2 ks jednodenních nedělních vstupenek na WorldSBK v Mostě v termínu 8.8.2021

6) Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7) Ceny budou výhercům zaslány elektronicky (emailem). Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8) Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídi Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

11) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách nova.cz.