HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Nova.cz o PR předměty Ulice

Publikováno 25.06.2021


Přečtěte si celý herní řád soutěže portálu Nova.cz o PR předměty Ulice.

1) Vyhlašovatelem soutěže o PR předměty Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). 

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 

3) Soutěž bude probíhat od 27. 6. 2021 do 16. 8. 2021 a bude rozdělena do patnácti (15) soutěžních kol.
1. kolo 27. 6. 2021 – 28. 6. 2021
2. kolo 1. 7. 2021 – 2. 7. 2021
3. kolo 4. 7. 2021 – 5. 7. 2021
4. kolo 8. 7. 2021 – 9. 7. 2021
5. kolo 11. 7. 2021 – 12. 7. 2021
6. kolo 15. 7. 2021 – 16. 7. 2021
7. kolo 18. 7. 2021 – 19. 7. 2021
8. kolo 22. 7. 2021 – 23. 7. 2021
9. kolo 25. 7. 2021 – 26. 7. 2021
10. kolo 29. 7. 2021 – 30. 7. 2021
11. kolo 1. 8. 2021 – 2. 8. 2021
12. kolo 5. 8. 2021 – 6. 8. 2021
13. kolo 8. 8. 2021 – 9. 8. 2021
14. kolo 12. 8. 2021 – 13. 8. 2021
15. kolo 15. 8. 2021 – 16. 8. 2021 

4) Na začátku každého soutěžního kola bude na webu NovaPlus (novaplus.nova.cz) zveřejněno soutěžní video z natáčení seriálu Ulice. Úkolem soutěžících bude najít v 1. části soutěžního videa chybu, která vznikla při natáčení a která byla v 2. části soutěžního videa postprodukčně odstraněna. Odpověď je třeba zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do půlnoci posledního dne příslušného soutěžního kola. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LETNÍ SOUTĚŽ ULICE“ a v textu zprávy kromě odpovědi uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

5) Každý soutěžící může v daném soutěžním kole zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6) Ze všech soutěžících, kteří zašlou správnou odpověď a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení příslušného soutěžního kola vylosován vždy jeden (1) výherce, který získá následující cenu:
1. - 3. soutěžní kolo – hra Monopoly Ulice
4. soutěžní kolo – hrnek Ulice
5. soutěžní kolo – deka Ulice
6. soutěžní kolo – termoska Ulice
7. - 10. soutěžní kolo – kniha My z Ulice
11. - 15. soutěžní kolo – Kuchařka Ulice a poukaz na Voyo

7) Správná odpověď a identita výherců jednotlivých soutěžních kol v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tv.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

8) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9) Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit kteroukoli z cen uvedených v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

10) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

11) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12)  TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

13) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

14) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.