HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Nova.cz o SMART UHD televizor Sencor

Publikováno 02.11.2020


1. Vyhlašovatelem soutěže o SMART UHD televizor Sencor (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost FAST ČR, a. s., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a jejich rodinných příslušníků, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude vyhlášena 2. 11. 2020 na internetových stránkách tv.nova.cz. Úkolem soutěžících bude zaslat e-mailem na adresu vyhrajtelevizi@nova.cz fotografii obrazovky svého televizoru, na které bude zřetelně vidět hlavní menu s navoleným pořadím televizních kanálů, přičemž kanály Nova, Nova Cinema, Nova 2, Nova Gold a Nova Action budou na prvních pěti pozicích, a to v libovolném pořadí. Soutěžní e-mail je třeba zaslat nejpozději do 16. 11. 2020 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „POŘÁDEK V TV“ a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří splní soutěžní úkol a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni celkem tři (3) výherci, z nichž každý obdrží SMART UHD televizor Sencor SLE 55US600TCS.

6. Výsledky Soutěže a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tv.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova a/nebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tv.nova.cz.


Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.