Pravidla soutěže „Staň se lovcem talentů a vyhraj 3.000 Kč“

Publikováno 13.10.2020


Přečtěte si pravidla soutěže „Staň se lovcem talentů a vyhraj 3.000 Kč“.

1) Vyhlašovatelem soutěže „Staň se lovcem talentů a vyhraj 3.000 Kč“ a poskytovatelem výhry je společnost TV Nova. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).


2) Soutěž je určena pro ty, kteří znají ve svém okolí pěvecký talent, který by doporučili k účasti v pěvecké show SuperStar (dále jen „SuperStar“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeny a výhru nemohou získat osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova spolupracující přímo či nepřímo na realizaci této soutěže a/nebo SuperStar a osoby blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným s touto soutěží.


3) Pro účast v soutěži je třeba se v období od 14. 10. 2020 do 28. 10. 2020 (včetně) zaregistrovat prostřednictvím formuláře na stránkách nova.cz/casting. Po registraci bude každému soutěžícímu vygenerován a na jeho e-mailovou adresu zaslán unikátní kód, který by soutěžící měl sdělit zájemcům o účast v SuperStar, kteří se budou do SuperStar hlásit na doporučení soutěžícího. Každý soutěžící se může do této soutěže registrovat jen jednou a získat jeden unikátní kód.


4) Registrace zájemců o účast v SuperStar (dále jen „zájemci“) bude probíhat prostřednictvím castingové databáze TV Nova na stránkách nova.cz/casting. Pokud se zájemce na nova.cz/casting zaregistruje nejpozději do 30.11.2020 a při registraci uvede kód soutěžícího, který mu přihlášení do SuperStar doporučil, bude tento zájemce „přiřazen“ danému soutěžícímu pro účely této soutěže. Každý zájemce může uvést pouze jeden kód, tj. kód jednoho soutěžícího.


5) Soutěž se nevztahuje na zájemce, (i) kteří se do SuperStar již registrovali před vyhlášením této soutěže, nebo (ii) kteří se v minulosti registrovali v rámci castingové nebo jiné obdobné databáze TV Nova pro účely výroby kterékoli pěvecké ani jiné talentové soutěže či pořadu TV Nova, nebo (iii) na zájemce, kteří se do SuperStar registrovali jakýmkoliv jiným způsobem než prostřednictvím castingové databáze TV Nova.


6) Pokud zájemce, který se do SuperStar registroval za podmínek uvedených v odst. 4) a 5) výše, bude vybrán jako soutěžící SuperStar, v souladu s pravidly SuperStar postoupí do castingového kola k vystoupení před porotou SuperStar a toto jeho vystoupení před porotou SuperStar bude odvysíláno v pořadu SuperStar na televizním programu NOVA, získá soutěžící, jehož unikátní kód zájemce při registraci uvedl, finanční výhru 3.000 Kč.


7) Pokud jeden soutěžící prokazatelně doporučí více zájemců, kteří splní podmínky uvedené v odst. 6), (tj. při registraci do SuperStar uvedou kód tohoto soutěžícího a následně postoupí do castingového kola k vystoupení před porotou SuperStar, které bude odvysíláno na televizním programu NOVA), získá soutěžící výhru 3.000 Kč za každého takového zájemce.


8) Pokud by podmínky uvedené v odst. 6) nesplnil žádný ze zájemců o účast v SuperStar, výhru v soutěži nikdo nezíská.


9) Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že soutěž se týká pouze pěvecké soutěže SuperStar, která bude na televizním programu NOVA vysílána v roce 2021. V případě, kdy pěvecká soutěž SuperStar nebude v roce 2021 na televizním programu NOVA vysílána, výhru v Soutěži nikdo nezíská.


10) Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů, které uvedli při registraci do soutěže na nova.cz/casting, a budou vyzváni ke sdělení údajů potřebných k vyplacení výhry, a to formou podpisu pokynu k vyplacení výhry předloženého TV Nova. V případě výherců mladších 18-ti let, musí být pokyn k vyplacení výhry (spolu)podepsán jejich zákonným zástupcem. Výhra bude výhercům vyplacena na jimi uvedený účet do 90 dnů od doručení podepsaného pokynu k vyplacení výhry.


11) Soutěžící berou na vědomí, že příjem z finanční výhry, kterou mohou v soutěži získat, je předmětem zdanění v souladu s platnými právními předpisy. U finančních výher bude daň sražena z vyhlášené výše výhry před jejím vyplacením.


12) Pokud se výherce nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů během pěti po sobě jdoucích dnů, nebo pokud výherce nesplní podmínky pro vyplacení výhry, výhra propadá a TV Nova je oprávněna s ní naložit dle vlastního uvážení.


13) Po odvysílání castingových kol SuperStar na televizním programu NOVA budou výsledky soutěže zveřejněny na https://superstar.nova.cz.


14) Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena.


15) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným pro všechny účastníky soutěže. Účastí v soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili s pravidly a podmínkami soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení pravidel soutěže přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.


16) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v soutěži, dodržování pravidel soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s těmito pravidly určen jako výherce soutěže, pak výhru nezíská, a pokud mu již byla výhra vyplacena, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.


17) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících a/nebo zájemců vůči TV Nova.


18) S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.


19) Soutěž a její pravidla se řídí právním řádem České republiky. Tato pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách https://tv.nova.cz/herni-rady.