HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Novaplus.cz o balíčky Ulice

Publikováno 30.06.2020


1. Vyhlašovatelem soutěže o balíčky Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 1. 7. 2020 do 27. 7. 2020 a bude rozdělena do čtyř (4) soutěžních kol (vždy od středy do pondělí následujícího týdne). V každém soutěžním kole bude na internetových stránkách https://novaplus.nova.cz/ zveřejněno video se soutěžní otázkou. Úkolem soutěžících bude odpověď na soutěžní otázku zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 12 hod. posledního dne příslušného soutěžního kola. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „NOVAPLUS ULICE“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

5. Do Soutěže je možné se zapojit opakovaně, v každém soutěžním kole však může soutěžící zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení každého soutěžního kola vylosován jeden (1) výherce, který získá balíček Ulice.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a výherce ukončeného soutěžního kola budou zveřejněny na internetových stránkách https://novaplus.nova.cz/. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Cena bude výhercům zaslána na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tv.nova.cz.