HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s Novou o elektrokolo

Publikováno 31.05.2020


Celý herní řád soutěže o elektrokolo.

1) Vyhlašovatelem soutěže o elektrokolo (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost OLMER ad, s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.

3) Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena v pořadu Snídaně s Novou a na internetovém portálu TN.cz dne 1.6.2020, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do 12.6.2020 do 8.30 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „elektrokolo“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání a na internetu. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá elektrokolo.

6) Správná odpověď na soutěžní otázku a výherce Soutěže budou vyhlášeni v pořadu Snídaně s Novou a na internetovém portálu TN.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7) Cena bude výherci zaslána po skončení Soutěže na adresu uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Zaslání ceny je možné pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady a TV Nova je oprávněna s ní naložit dle vlastního uvážení.

8) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

9) Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.

10) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

11) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská.

12) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

13) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.


Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.