Pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR 2020 (dále jen „Statut“ nebo „Pravidla“)

Publikováno 22.05.2020


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek diváckého SMS hlasování ve finálových kolech pěvecké soutěže SUPERSTAR 2020 (dále jen „SUPERSTAR“) vysílané na území Slovenské republiky na televizní stanici Markíza (dá jen „TV MARKÍZA“) a na území České republiky na televizní stanici NOVA (dále jen „TV NOVA“).

Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR. Tyto Pravidla nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel, a to i bez předchozího upozornění.

1. Vyhlašovatelé SMS hlasování

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
se sídlem Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
pro území Slovenské republiky
(dále jen „Markíza“)

TV Nova s.r.o.
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45 800 456
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 10581
pro území České republiky.
(dále jen „TV Nova“)

(dále jen společně „Vyhlašovatelé“)

2. Poskytovatel výhry SMS hlasování

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o
se sídlem Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215
Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 4775/B
(dále jen „Poskytovatel výhry“ nebo „ŠKODA“)

3. Technický realizátor SMS hlasování
Na území Slovenské republiky
A SMS, s.r.o.
se sídlem Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B

Na území České republiky
Advanced Telecom Services, s.r.o.,
se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27 635 007
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 120434

4. Trvání a podmínky SMS hlasování

Divácké SMS hlasování je neoddělitelnou součástí soutěže SUPERSTAR. Na základě výsledků tohoto hlasování bude zvolený vítěz soutěže, kterým se stane soutěžící, který v souladu s pravidly soutěže SUPERSTAR prošel všemi finálovými koly a v posledním finálovém kole získal nejvíce hlasů
Termíny konání jednotlivých finálových kol soutěže SUPERSTAR, ve kterých bude probíhat divácké SMS hlasování, jsou následující:

Termín             Soutěžní kolo               Doba hlasování
24.05.2020      Finále1/Live kolo         zahájení hlasování/ukončení hlasování
31.05.2020      Finále2/Live kolo         zahájení hlasování/ukončení hlasování

Vyhlašovatelé jsou oprávněni změnit uvedené termíny konání finálových kol soutěže SUPERSTAR, stejně jako si vyhrazují právo prodloužit, zkrátit či jinak změnit dobu hlasování v jednotlivých soutěžních kolech. O těchto změnách budou hlasující informování ve vysílání TV MARKÍZA a TV NOVA. Hlasování bude zahájení a ukončené na pokyn moderátora pořadu SUPERSTAR.

SMS hlasování se mohou zúčastnit všichni uživatelé sítí operátorů:

na území Slovenské republiky: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s.,

na území České republiky: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, Vodafone Czech Republic,

kteří zašlou hlas prostřednictvím mobilního telefonu (dále jen MT) přes SIM kartu.

Zúčastnit se SMS hlasování v soutěži SUPERSTAR je možné tak, že hlasující v době hlasování zašle SMS ve tvaru STAR mezera pořadové číslo soutěžícího (1-10) na číslo: 876 52 (Příklad: STAR 1; STAR 2). SMS číslo 876 52 je stejné pro hlasující z ČR i SR. Jednomístná čísla jsou akceptovaná ve tvaru 1 i 01.

Cena jednoho SMS hlasu odeslaného na území Slovenské republiky je 0,50 € včetně DPH, cena SMS hlasu odeslaného na území České republiky je podle tarifu jednotlivých operátorů pro danou službu, a to T-Mobile Czech Republic 9,- Kč včetně DPH, O2 Czech Republic 12,90 Kč včetně DPH a Vodafone 13,- Kč včetně DPH.

Jednou hlasovací SMS může hlasující odevzdat jen jeden hlas. Počet hlasů pro konkrétního soutěžícího zaslaných z jednoho MT (z jedné SIM karty) je bez omezení. V České republice bude přijetí hlasovací SMS potvrzené pomocí zpětné SMS. Zpětná SMS zpráva, potvrzující úspěšné hlasování, nebude standardně v rámci Slovenské republiky zasílána.

Divácké SMS hlasy zaslané/doručené mimo dobu hlasování pro konkrétního soutěžícího nebudou započítané pro účely dalšího soutěžního kola. Telefonní číslo, které je společným číslem pro všechny soutěžící je zpoplatněné během celé doby konání projektu SUPERSTAR (t. j. i mimo přímého přenosu soutěžních kol).
Pro účely spočtení diváckých SMS hlasů se za platné SMS hlasy počítají pouze hlasy zaslané v souladu s tímto Statutem a doručené do momentu zastavení hlasování moderátorem/ry SUPERSTAR.

5. Pravidla losování výherce SMS hlasování na území SR

Všechny platné SMS hlasy, přijaté během všech soutěžních kol od uživatelů sítí operátorů na území SR: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s., budou zařazené do losování o výhru – osobní automobil ŠKODA OCTAVIA. Do losování bude zařazené telefonní číslo MT (jedné SIM karty) tolikrát, kolikrát byl z něho během soutěže přijatý platný hlas. Markíza výherci nezaručuje, že osobní automobil ŠKODA OCTAVIA bude v identické barvě jako je osobní automobil zobrazený v upoutávce na SUPERSTAR.

Losování hlasujících bude probíhat po ukončení SMS hlasování po posledním finálovém soutěžním kole SUPERSTAR za přítomnosti notáře. Vylosované bude jedno výherní SMS číslo a 1 náhradní číslo.

Výherce bude kontaktovaný telefonicky (hovorem na vylosované telefonní číslo). Při tomto telefonátu je výherce povinný uvést svoje jméno, příjmení a přesnou adresu.
Jestliže se nepodaří vylosovaného výherce kontaktovat do 11:00 h v pondělí následující po posledním finálovém soutěžním kole SUPERSTAR., bude pro tyto účely oslovený náhradní vylosovaný výherce. Pokud se nepodaří kontaktovat ani náhradního výherce, Markíza má právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou.

Jméno výherce bude oficiálně vyhlášené během vysílání TELERÁNA v úterý následující po posledním finálovém soutěžním kole SUPERSTAR a rovněž na stránkách www.superstar.markiza.sk.

Podrobnější informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.superstar.markiza.sk v dokumentu PODMÍNKY A INFORMACE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA V SMS VYHLÁŠENÍ V PROGRAMU "SUPERSTAR 2020".

6. Předání výhry

Předání výhry výhercovi se uskuteční v termínu a místě stanoveném Poskytovatelem výhry, a to nejpozději do 60 dní po skončení soutěže SUPERSTAR. Pokud si výherce výhru ve stanoveném termínu a místě nepřevezme, výhra nebude předaná a Markíza má právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou. Markíza si vyhrazuje práva organizovat předání výhry jako veřejnou událost a zvukový a obrazový záznam z této události použít pro účely reklamních a propagačních aktivit, s čímž výherce losování účastí v hlasování vyjadřuje svůj souhlas.

Účastí na hlasování uděluje hlasující Markíze souhlas v souladu s ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka s tím, že v případě jeho výhry je Markíza oprávněna zejména pro účely propagace soutěže SUPERSTAR, jakož i propagace Markízy a Poskytovatele výhry, případně na další marketingové účely bezplatně vyhotovovat, zpracovat, použít a šířit fotografie, podobizny, zvukové, audiovizuální záznamy výherce hlasování a jeho projevů osobní povahy (dále jen "Záznam") a souhlasí s zveřejněním Záznamu prostřednictvím televizního vysílání a /nebo webových stránek provozovaných Markízou, jakož i s jejich použitím za účelem vytvoření/použití v programu Markízy, a zároveň v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2015 Zb. autorský zákon uděluje Markíze bezúplatnou, výhradní, časově a teritoriální neomezenou licenci a souhlas k:

a) vyhotovení rozmnoženin Záznamu jakýmkoliv způsobem v jakékoli formě;

b) veřejnému přenosu Záznamu jakýmkoli způsobem (vysílání pozemní, satelitem, internetem on-line, kabelovém přenosu, po drátě, bezdrátově, zpřístupňování veřejnosti - internet, mobil streaming, IPTV, VoD apod.);

c) veřejnému rozšiřování Záznamu a jeho rozmnoženin prodejem nebo jinou formou převodu vlastnického práva;

d) veřejnému rozšiřování Záznamu nebo jeho rozmnoženin nájmem a vypůjčením;

e) úpravě, adaptaci, překladu nebo jinému zpracování Záznamu;

f) veřejnému vystavení části Záznamu;

g) zařazení fotografie a/nebo videa do Záznamu;

h) spojení Záznamu s jinými díly nebo jinými předměty ochrany práva duševního vlastnictví.

Výhercem přebírajícím výhru může být jen fyzická osoba starší 18-ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům a má trvalý pobyt na území Slovenské republiky. Osoby mladší 18-ti let mohou výhru převzít pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem.

Předání výhry bude podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel, předložením průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce a podpisem předávacího protokolu a/nebo jiného dokumentu, upravujícího předání/převzetí výhry, a to výherci losování.

Markíza nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího předání.

Hlasující beze na vědomí, že výhra v soutěži podléhá dani, přičemž zdaňování výher (cen) z reklamních, propagačních soutěží se řídí zákonem o dani z příjmů, t.j. při poskytnutí nepeněžité výhry (ceny) nad 350,- EUR včetně DPH je daň z příjmu povinný zaplatit příjemce výhry (ceny), vycházející z podaného daňového přiznání. Nepeněžitá výhra (cena) v hodnotě nad 350,- EUR včetně DPH podléhá ve smyslu Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ve znění pozdějších předpisů, současně s odvodem na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné z nepeněžité výhry (ceny) se vypořádá formou ročního zúčtování zdravotního pojištění zpracovaného zdravotní pojišťovnou na základě podaného daňového přiznání.

7. Zvláštní ustanovení

Účastí v hlasování berou hlasující na vědomí, že Markíza může za účelem informování o vlastních podobných službách posílat tzv. informační SMS. Forma a časový interval zasílání informačních SMS závisí na rozhodnutí Markízy. Přijímání informačních SMS může soutěžící kdykoliv během trvání soutěže SUPERSTAR bezplatně deaktivovat zasláním stručné žádosti e-mailem na adresu sms@markiza.sk. V případě, že se účastník po této deaktivaci znovu zapojí do hlasování, příjem informačních SMS mu bude automaticky znovu aktivován.

Účast na hlasování ani výhru není možné soudně vymáhat ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční či nefinanční povahy.

Hlasující nemají na základě hlasování a/nebo v souvislosti s ním nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany Vyhlašovatelů a Poskytovateli výhry než na plnění výslovně uvedená v tomto Statutu, přičemž i nárok na toto plnění vzniká jen při splnění všech stanovených podmínek ve smyslu tohoto Statutu. Výherce není oprávněn požadovat od Vyhlašovatelů a Poskytovatele výhry jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v tomto Statutu.

Hlasující berou na vědomí skutečnost, že Vyhlašovatelé ani operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem hlasující vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem realizace hlasování. Hlasující berou na vědomí, že hlasující SMS zpráva může být doručena vzhledem na kapacitu systému opožděně, t.j. o uplynutí času určeného na hlasování v soutěži. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu na marketingové účely Vyhlašovatelů.

Hlasující se může do hlasování zapojit jen ze SIM výše uvedených slovenských a českých operátorů, a to na území SR jen ze SIM slovenských operátorů a na území ČR jen ze SIM českých operátorů, pokud není uživatel v roamingu. Dostupnost SMS hlasování v rámci roamingu závisí na podmínkách poskytování služeb mobilního operátora.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Statut hlasování, jako i právo hlasování zkrátit, pozastavit, přerušit nebo úplně zrušit a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady, jakož i rozhodovat o všech záležitostech týkající se hlasování a soutěže SUPERSTAR.

Vyhlašovatelé nenesou žádnou zodpovědnost v souvislosti s nejasnostmi týkající se vlastnického práva na výherní SMS hlas, resp. MT, z něhož byla výherní SMS odeslaná. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na odevzdání výhry osobě splňující požadavky stanovené v tomto Statutu.

Zapojením se do hlasování vyjadřují hlasující svůj souhlas s oficiálními pravidly soutěže SUPERSTAR i s tímto Statutem.

Tato Pravidla se vyhotovují v české a slovenské jazykové verzi. V případě, že by bylo třeba některé ustanovení těchto Pravidel přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výklad obou jazykových verzí stanovisko Vyhlašovatelů.

Aktuální znění Pravidel bude zveřejněno na stránkách http://superstar.markiza.sk/ a https://tv.nova.cz/herni-rady.


Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.