HERNÍ ŘÁD soutěží o věcné ceny pro diváky pořadu Snídaně s Novou

Publikováno 26.02.2020


1) Tento herní řád rámcovým způsobem upravuje pravidla soutěží o věcné ceny (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“), které budou vyhlašovány v pořadu Snídaně s Novou vysílaném na televizním programu NOVA (dále jen „Pořad“). Kde se v tomto herním řádu uvádí Soutěž v jednotném čísle, rozumí se tím každá ze Soutěží.

2) Vyhlašovatelem Soutěže je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže jsou osoby/společnosti, které poskytují ceny pro výherce Soutěže.

3) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. TV Nova si vyhrazuje právo stanovit další podmínky či omezení účasti pro jednotlivé Soutěže (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz.

4) Konkrétní podmínky Soutěže, zejména (i) soutěžní úkol, (ii) lhůtu pro splnění soutěžního úkolu, (iii) specifikaci a počet cen, (iv) počet výherců a další podmínky nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, budou pro jednotlivé Soutěže stanoveny a vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz.

5) Řešení soutěžního úkolu je třeba ve stanovené lhůtě odeslat e-mailem na adresu snidane@nova.cz. V soutěžním e-mailu musí soutěžící kromě řešení soutěžního úkolu uvést rovněž své jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

6) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání, případně na internetu, a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli příslušné Soutěže za účelem předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

7) Po uplynutí lhůty pro splnění soutěžního úkolu bude ze všech soutěžících, jejichž soutěžní e-mail obsahující správné řešení soutěžního úkolu a všechny požadované údaje byl doručen na uvedenou e-mailovou adresu, vylosován stanovený počet výherců (dle podmínek příslušné Soutěže). V případě Soutěže s více různými cenami je rozhodnutí o tom, který výherce jakou cenu získá, zcela na uvážení TV Nova.

8) V rámci jedné Soutěže může soutěžící zaslat pouze jeden e-mail s řešením soutěžního úkolu. Porušení nebo obcházení tohoto pravidla může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

9) Správné řešení soutěžního úkolu a identita výherce/výherců Soutěže budou dle uvážení TV Nova vyhlášeny v Pořadu, případně na webovém portálu Nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

10) Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nebo spolupořadatel Soutěže, nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Ceny budou zasílány pouze na adresy na území České republiky. Ceny, které nebudou výherci převzaty, propadají bez náhrady ve prospěch TV Nova, která je s nimi oprávněna naložit dle vlastního uvážení.

11) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. V případě nepředvídaných okolností si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výherci/výhercům místo vyhlášené ceny náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

12) Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká vždy jen premiérového vysílání Pořadu, v němž byla vyhlášena, na televizním programu NOVA.

13) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu martin.novotny@nova.cz nejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků příslušné Soutěže. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem či po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

14) Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

15) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

16) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova. Tím není dotčeno právo TV Nova stanovit konkrétní podmínky jednotlivých Soutěží v rozsahu předpokládaném tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.

17) Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěžích budou uveřejněny na webovém portálu Nova.cz.