HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Nova.cz o hru Monopoly Ulice

Publikováno 21.11.2019


1. Vyhlašovatelem soutěže o hru Monopoly Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 22. 11. 2019 do 19. 12. 2019 a bude rozdělena do čtyř (4) soutěžních kol (vždy od pátku do čtvrtka následujícího týdne). V každém soutěžním kole bude na internetových stránkách https://ulice.nova.cz/ vyhlášena soutěžní otázka. Úkolem soutěžících bude odpověď na soutěžní otázku zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 12 hod. posledního dne příslušného soutěžního kola. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MONOPOLY ULICE“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

5. Do Soutěže je možné se zapojit opakovaně, v každém soutěžním kole však může soutěžící zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení každého soutěžního kola vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá hru Monopoly Ulice.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku ukončeného soutěžního kola a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://tv.nova.cz vždy v pátek společně se zveřejněním další otázky. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny bude výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si pořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. V pátek 3. 1. 2020 pak budou slosovány všechny správné odpovědi doručené za celou dobu Soutěže a budou z nich vylosováni tři (3) výherci, kteří získají možnost zahrát si hru Monopoly Ulice v ateliérech seriálu Ulice. Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách http://tv.nova.cz a tito výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedli v soutěžním e-mailu za účelem dohodnutí termínu realizace výhry.

10. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

12. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

14. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tv.nova.cz.


Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.