HERNÍ ŘÁD soutěže amatérských filmařů projektu Noc filmových nadějí 2019

Publikováno 02.09.2019


Celý herní řád soutěže amatérských filmařů projektu Noc filmových nadějí 2019

 1. Vyhlašovatelem soutěže o Nejlepší amatérský krátký film (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Slevomat.cz, s.r.o., která poskytuje níže specifikovanou cenu pro výherce Soutěže.
 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a jejich rodinných příslušníků.
 3. Úkolem soutěžících je natočit krátký film na téma „TEN NEJLEPŠÍ DÁREK“ o stopáži max. 1 minuta (dále jen „Soutěžní video“) a ten zaslat prostřednictvím soutěžního formuláře umístěného na stránkách http://nova.cz/noc/divacka-soutez nejpozději do 30.09.2019. Na uvedených stránkách budou rovněž zveřejněny technické požadavky na Soutěžní video. Před odesláním formuláře je třeba v něm vyplnit požadované kontaktní údaje. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
 4. Počet Soutěžních videí zaslaných do Soutěže jedním soutěžícím není omezen.
 5. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžní videa, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují dobrým mravům a/nebo pravidlům Soutěže.
 6. Soutěžící poskytují TV Nova oprávnění užít zaslané Soutěžní video pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez časového, místního a množstevního omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžního videa na internetu, případně v televizním vysílání, a to včetně uvedení jména soutěžícího, příp. dalších osob zachycených v Soutěžním videu. Soutěžící odpovídá TV Nova za to, že užitím zaslaného Soutěžního videa způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů Soutěžního videa, osob zachycených v Soutěžním videu apod.
 7. Ze všech řádně a včas zaslaných Soutěžních videí, kteří budou splňovat podmínky Soutěže, vybere TV Nova ta nejzajímavější, která budou zveřejněna na stránkách http://nova.cz/noc/divacka-soutez a zpřístupněna hlasování dle pravidel stanovených TV Nova. Hlasování bude ukončeno dne 11.11.2019. Pokud TV Nova kdykoli během hlasování zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obchází stanovená pravidla hlasování, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takové hlasy vymazat, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní video, pro které bylo tímto způsobem hlasováno.
 8. Na základě výsledků hlasování bude určena vítězné Soutěžní video, které získalo nejvíce hlasů. V případě, že více Soutěžních videí získá shodný nejvyšší počet hlasů, vybere z nich vítězné Soutěžní video TV Nova. Soutěžící, který vítězné Soutěžní video do Soutěže zaslal, se stane výhercem Soutěže a získá poukaz na zájezd do exotické destinace pro dvě osoby od společnosti Slevomat.cz, s.r.o. v hodnotě 40.000 Kč, VIP vstupenku na slavnostní předávání cen Noci filmových nadějí, které proběhne 22.11.2019 v KD Dlabačov v Praze, a možnost nahlédnutí do zákulisí TV Nova.
 9. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny na internetových stránkách http://nova.cz/noc/divacka-soutez. Tyto výsledky jsou konečné, bez možnosti odvolání.
 10. Věcná cena bude výherci předána na slavnostním předávání Noci filmových nadějí 22.11.2019 v KD Dlabačov, pokud si TV Nova nebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady a TV Nova je oprávněna s nimi naložit dle vlastního uvážení. Návštěva zákulisí TV Nova se uskuteční po dohodě mezi TV Nova a výhercem.
 11. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiných cen, než bylo stanoveno. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a dále si vyhrazuje právo měnit podmínky předání cen.
 12. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.
 13. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.
 14. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak ceny nezíská, a pokud mu již byly ceny předány, je povinen je na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
 15. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
 16. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz/noc/divacka-soutez.

 

       V Praze dne 30.8.2019