HERNÍ ŘÁD soutěže pořadu Volejte Novu o vstupenky na koncert Marka Ztraceného

Aktualizováno 15.08.2019


1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert Marka Ztraceného (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

 2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena v pořadu Volejte Novu vysílaném na televizním programu NOVA dne 17.8.2019 (dále jen „Pořad“) a na stránkách http://tv.nova.cz a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu volejtenovu@nova.cz nejpozději do 13 hod. dne 19.8.2019. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá dvě (2) vstupenky na koncert Marka Ztraceného, který se koná 22.2.2020 v O2 areně v Praze.

6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na stránkách http://tv.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

7. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uvedl ve výherním soutěžním e-mailu, nedohodne-li se TV Nova s výhercem na jiném způsobu předání ceny. Zaslání ceny je možné pouze na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.

8. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. TV Nova však v žádném případě neodpovídá za případné zrušení koncertu nebo přesunutí termínu či místa konání koncertu.

9. Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká jen premiérového vysílání pořadu Volejte Novu na televizním programu NOVA dne 17.8.2019.

10. Na regulérní průběh Soutěže bude za TV Nova dohlížet Michal Čoudek, vedoucí redakce. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

13. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tv.nova.cz.