HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu Nova.cz o balíčky TV Nova

Aktualizováno 15.08.2019


1. Vyhlašovatelem soutěže o balíčky TV Nova (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem

Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova,  spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Soutěž bude probíhat v období od 13.7.2019 do 16.8.2019 a bude rozdělena do pěti (5) soutěžních kol (vždy od soboty do pátku následujícího týdne). V každém soutěžním kole bude na internetových stránkách http://tv.nova.cz vyhlášena soutěžní otázka. Úkolem soutěžících bude odpověď na soutěžní otázku zaslat emailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do konce příslušného soutěžního kola, tj. do páteční půlnoci. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „NOVA BALÍČEK“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.


4. Do Soutěže je možné se zapojit opakovaně, v každém soutěžním kole však může soutěžící zaslat pouze jeden
(1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení každého soutěžního kola vylosován jeden (1) výherce, který získá balíček TV Nova obsahující knihu, pexeso, zápisník, DVD a propisku.


6. Správná odpověď na soutěžní otázku ukončeného soutěžního kola a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách http://tv.nova.cz vždy v sobotu společně se zveřejněním další otázky. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


7. Ceny bude výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si pořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.


8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.


9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez
zbytečného odkladu vrátit.


11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.


12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.


13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České  republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tv.nova.cz.