HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Designblok 2023

HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Designblok 2023
Zdroj: TN.cz

Přečtěte si celý herní řád soutěže o vstupenky na Designblok 2023.

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Designblok 2023 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Profil Media, s.r.o., IČ: 25726501, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 10.8.2023 do 26.9.2023. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 10.8.2023 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected]nejpozději do. 26.9.2023 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Novou na Designblok 2023“ a v textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců. Každý z výherců získá dva (2) vstupenky na mezinárodní festival designu Designblok, který se uskuteční v termínu od 4.10. do 8.10. 2023 v Praze.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a výherci Soutěže budou zveřejněni na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny. 

9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání festivalu.

10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže. 

13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa

TOP články

Nejnovější