Herní řád internetové soutěže Nova Sport o vouchery na okruh Slovakia Ring

Herní řád   internetové soutěže Nova Sport o vouchery na okruh Slovakia Ring
Zdroj: Nova Sport

Přečtěte si celý herní řád soutěže Nova Sport o vouchery na okruh Slovakia Ring.

1. Vyhlašovatelem soutěže o vouchery na okruh Slovakia Ring (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Kde se v tomto herním řádu uvádí Soutěž v jednotném čísle, rozumí se tím každá ze Soutěží. Spolupořadatelem Soutěží je Moto agentúra s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěží.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, a jejich rodinných příslušníků.

3. Soutěže budou vyhlašovány v období od 20. 3. do 30. 11.2023 na oficiální facebookové stránce Nova Sport (https://www.facebook.com/novasport) (dále jen „FB Nova Sport“).

4. V rámci každé Soutěže bude na FB Nova Sport zveřejněna soutěžní tipovací otázka týkající se závodů MotoGP a lhůta pro její zodpovězení. Úkolem soutěžících bude napsat ve stanovené lhůtě svůj tip formou komentáře pod příspěvek s vyhlášením Soutěže na FB Nova Sport. Každý soutěžící může do Soutěže napsat pouze jeden tip, který následně nesmí měnit. Upravené komentáře budou ze Soutěže automaticky vyloučené.

5. Ze všech soutěžících, kteří ve stanovené lhůtě zaslali správný tip, bude v každé Soutěži vylosován jeden (1) výherce. Pokud nebude do Soutěže zaslán potřebný počet správných tipů, budou výherci vylosováni ze všech soutěžících, kteří ve stanovené lhůtě zaslali nejbližší správný tip. Výherce získá voucher na dvoudenní zážitek – možnost zajezdit si na okruhu Slovakia Ring v Orechové Potôni v hodnotě 290 EUR.

6. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím jejich facebookového profilu a budou vyzváni k doplnění kontaktních údajů pro účely ověření splnění podmínek Soutěže a pro účely zaslání ceny. Pokud se výherce na výzvu neozve do 10 dnů od ukončení Soutěže, nebo nebude-li výherce splňovat podmínky účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok a cenu získá náhradní výherce určený podle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto herního řádu.

7. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěží za účelem zaslání/předání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

8. Výsledky Soutěže, včetně výherců, budou vyhlášeny na FB Nova Sport. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

9. Cena bude výhercům zaslána na jimi uvedenou adresu, pokud si spolupořadatel Soutěží nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

10. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, není možné požadovat místo ceny vyplacení hotovosti, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena.

11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

12. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

14. Soutěže a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Soutěže nejsou sponzorované, podporované, spravované ani jiným způsobem spojené se službou Facebook.

15. Tento herní řád bude uveřejněn na webovém portálu Nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa

TOP články

Nejnovější