HERNÍ ŘÁD internetové soutěže Nova Sport o florbalku Filipa Langera

HERNÍ ŘÁD internetové soutěže Nova Sport o florbalku Filipa Langera
Zdroj: Nova Sport

Přečtěte si celý herní řád internetové soutěže Nova Sport o florbalku Filipa Langera.

1. Vyhlašovatelem soutěže o florbalku Filipa Langera (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže společnost Salming ČR s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, a jejich rodinných příslušníků.

3. Soutěž a soutěžní tipovací otázka bude vyhlášena na instagramovém profilu Nova Sport (https://www.instagram.com/novasport_tv) (dále jen „IG Nova Sport“) dne 19. 3. 2023.

4. Úkolem soutěžících bude napsat svůj tip formou komentáře pod příspěvek s vyhlášením Soutěže na IG Nova Sport, a to nejpozději do 19:30 hod. dne 20. 3. 2023. Každý soutěžící může do Soutěže napsat pouze jeden tip, který následně nesmí měnit. Upravené komentáře budou ze Soutěže automaticky vyloučené.

5. Ze všech soutěžících, kteří ve stanovené lhůtě zaslali správný tip, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá florbalku „Salming Raven Powerlite Aero BY LANGER“. Pokud nebude do Soutěže zaslán potřebný počet správných tipů, bude výherce vylosován ze všech soutěžících, kteří ve stanovené lhůtě zaslali nejbližší správný tip.

Výherce:
6. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho instagramového profilu a bude vyzván k doplnění kontaktních údajů pro účely ověření splnění podmínek Soutěže a pro účely zaslání ceny. Pokud se výherce na výzvu neozve do 10 dnů od ukončení Soutěže, nebo nebude-li výherce splňovat podmínky účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok a cenu získá náhradní výherce určený podle pravidel uvedených v odst. 5 tohoto herního řádu.

7. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. Kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

8. Výsledky Soutěže, včetně výherce Soutěže, budou vyhlášeny na IG Nova Sport. Výsledky Soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

9. Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu, pokud si TV Nova a/nebo spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

10. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, není možné požadovat místo ceny vyplacení hotovosti, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. V případě nepředvídaných okolností si TV Nova vyhrazuje právo poskytnout výherci místo vyhlášené ceny náhradní cenu obdobného typu a hodnoty.

11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

12. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jiným způsobem spojená se službou Instagram.

15. Tento herní řád bude uveřejněn na webovém portálu Nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa