Herní řád internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncert kapely MIG 21

Herní řád internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncert kapely MIG 21
Zdroj: TV Nova

Přečtěte si celý herní řád internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncert kapely MIG 21.

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert kapely MIG 21 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je agentura MN PERFECT s.r.o., IČ: 28416252, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 08. 02. 2023 do 12. 04. 2023. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty kapely MIG 21, které se budou konat v následujících termínech a místech:
19.04.2023 Praha - Fórum Karlín
20.04.2023 Praha - Fórum Karlín

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 08. 02. 2023 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Novou na MIG 21“ a současně termín vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7.

5. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na oba dny, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

7. Losování výherců bude probíhat pro každý termín zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:

Koncert

Místo

Slosování

19.04.

Praha

11.04.

20.04.

Praha

12.04.


8. Vylosováni bude vždy deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.

9. Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.

10. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

11. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů z jakéhokoli důvodu.

12. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

13. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění.

14. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.

15. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži bude uveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa

TOP články

Nejnovější