HERNÍ ŘÁD soutěže „Back to school“ pro diváky pořadu Snídaně s Novou

Přečtěte si celý herní řád soutěže „Back to school“ pro diváky pořadu Snídaně s Novou!

1) Vyhlašovatelem „Back to school“ soutěže pro diváky pořadu Snídaně s NOVOU (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže jsou společnosti/osoby, které poskytují vybrané ceny pro výherce Soutěže.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, a jejich rodinných příslušníků.

3) Soutěž bude probíhat v období od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022, a to každý všední den v rámci pořadu Snídaně s NOVOU vysílaného na programu NOVA (dále jen „Pořad“). Celkem se bude soutěžit o deset (10) věcných cen, jejichž specifikace bude zveřejněna na stránkách http://www.nova.cz. Ceny budou ukryty do očíslovaných obálek umístěných na „Back to school“ dekoraci ve studiu Pořadu tak, aby nebylo vidět, jaká cena se skrývá pod jakým číslem.

4) Po dobu Soutěže během každého dílu Pořadu zazní TV Nova vybraný soutěžní „SONG“ nebo jeho část. Která píseň, resp. které písně budou pro daný soutěžní den soutěžním „SONGEM“ bude vyhlášeno v Pořadu. Úkolem soutěžících bude se jako první po začátku soutěžního „SONGU“ dovolat na soutěžní číslo 601 00 66 99. Soutěžící, který se na uvedené číslo dovolá jako první v pořadí, bude vzápětí kontaktován na číslo, ze kterého uskutečnil soutěžní hovor. Po navázání spojení bude soutěžící propojen do studia a moderátorem Pořadu vyzván k tomu, aby si vybral číslo jedné ozdoby na dekoraci. Moderátor Pořadu vybrané číslo odkryje a sdělí soutěžícímu, která z cen je pod tímto číslem skryta a tuto cenu soutěžící získá. Pokud by si soutěžící zvolil číslo ozdoby, kterou si již předtím vybral jiný soutěžící, může zvolit další, dokud nenajde číslo, které v Soutěži dosud nezaznělo.

5) Pokud by se z jakéhokoli důvodu nepodařilo se soutěžícím, který se na soutěžní číslo dovolal jako první, v daný okamžik spojit (jeho číslo bude nedostupné nebo soutěžící nepřijme hovor nejpozději při pátém zazvonění), ztrácí tento soutěžící možnost vyhrát některou z cen a místo něj bude kontaktován soutěžící, který se na soutěžní číslo dovolal jako další v pořadí.

6) Každý soutěžící se může do Soutěže zapojit i opakovaně a získat tak více cen. Cena hovoru na soutěžní číslo odpovídá běžnému tarifu příslušného operátora. TV Nova neodpovídá za závady, zpoždění, výpadky či poruchy v sítích telefonních operátorů či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání. Soutěžící berou na vědomí skutečnost, že TV Nova ani telefonní operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem soutěžící vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem účasti v Soutěži.

7) TV Nova nenese žádnou odpovědnost v případě nejasností či sporů ohledně vlastnictví nebo oprávnění k užívání telefonu, resp. čísla, z něhož byl uskutečněn soutěžní hovor. TV Nova považuje za výherce vždy tu osobu, která přijme hovor na telefonním čísle, ze kterého byl uskutečněn soutěžní hovor, a která splní další podmínky stanovené tímto herním řádem pro získání výhry. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na předání ceny osobě splňující požadavky stanovené v tomto herním řádu.

8) V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v Pořadu, případně na internetových stránkách http://www.nova.cz, a kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty příslušnému spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

9) Ceny budou výhercům zaslány po skončení Soutěže na jimi uvedenou adresu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že zaslání cen je možné pouze na adresy na území České republiky a že ceny budou rozesílány do konce září 2022. Pokud by se výhercem ceny, která obsahuje jakékoli alkoholické nápoje, stala osoba mladší 18-ti let, nebude tato cena předána výherci, ale pouze výhercem určené osobě starší 18-ti let. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady a TV Nova je oprávněna s nimi naložit dle vlastního uvážení.

10) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit kteroukoli ze zveřejněných cen jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

11) Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu Samira.AlAliova@nova.cz do 24 hod. od události, která je předmětem stížnosti. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

12) Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

13) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

14) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

15) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa