HERNÍ ŘÁD soutěže služby Voyo o PR předměty seriálu Ulice

Přečtěte si celý herní řád soutěže služby Voyo o PR předměty seriálu Ulice.

1. Vyhlašovatelem soutěže o PR předměty seriálu Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěžícím se může stát každý registrovaný uživatel videoportálu dostupného na URL https://voyo.nova.cz (dále jen „Služba Voyo“), kterému bude na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace doručena výzva k účasti v Soutěži s unikátním proklikem na soutěžní formulář. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osoby blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 8. 8. 2022 do 14. 8. 2022. Úkolem soutěžících bude vyplnit v soutěžním formuláři požadované údaje a vyplněný formulář odeslat nejpozději do 14. 8. 2022 (včetně). Podmínkou pro zařazení soutěžního formuláře do slosování je, že do konce stanovené lhůty pro odeslání soutěžního formuláře bude na uživatelském účtu soutěžícího na Službě Voyo aktivováno (uhrazeno) předplatné Služby Voyo. Každý soutěžící se může do Soutěže zapojit pouze jednou, tj. zaslat pouze jeden (1) soutěžní formulář.

4. Ze všech řádně vyplněných a včas doručených soutěžních formulářů soutěžících, kteří splnili podmínku aktivního předplatného Služby Voyo, bude po skončení Soutěže vylosováno sto (100) výherců, z nichž každý získá některý z PR předmětů seriálu Ulice. Při rozdělování cen mezi výherce bude TV Nova v rámci možností přihlížet k preferencím uvedeným soutěžícím v rámci soutěžního formuláře.

5. O výhře budou výherci informováni na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do Služby Voyo. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

6. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli v soutěžním formuláři, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

7. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

8. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

9. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

10. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

12. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude soutěžícím dostupný prostřednictvím soutěžního formuláře.

Sdílet

Nejnovější videa