Herní řád internetové soutěže portálu NovaPlus.cz o PR předměty Ulice

Přečtěte si celý herní řád internetové soutěže portálu NovaPlus.cz o PR předměty Ulice

1. Vyhlašovatelem soutěže o PR předměty Ulice (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 28.6.2022 do 21.8.2022 a bude rozdělena do šestnácti (16) soutěžních kol
1. kolo 28. 6. 2022 – 30. 6. 2022
2. kolo 1. 7. 2022 – 3. 7. 2022
3. kolo 5. 7. 2022 – 7. 7. 2022
4. kolo 8. 7. 2022 – 10. 7. 2022
5. kolo 12. 7. 2022 – 14. 7. 2022
6. kolo 15. 7. 2022 – 17. 7. 2022
7. kolo 19. 7. 2022 – 21. 7. 2022
8. kolo 22. 7. 2022 – 24. 7. 2022
9. kolo 26. 7. 2022 – 28. 7. 2022
10. kolo 29. 7. 2022 – 31. 7. 2022
11. kolo 2. 8. 2022 – 4. 8. 2022
12. kolo 5. 8. 2022 – 7. 8. 2022
13. kolo 9. 8. 2022 – 11. 8. 2022
14. kolo 12. 8. 2022 – 14. 8. 2022
15. kolo 16. 8. 2022 – 18. 8. 2022 
16. kolo 19.8.2022 – 21.8.2022

4. Na začátku každého soutěžního kola bude na internetových stránkách novaplus.nova.cz zveřejněno soutěžní video z natáčení seriálu Ulice. Úkolem soutěžících bude najít v 1. části soutěžního videa chybu, která vznikla při natáčení a která byla v 2. části soutěžního videa postprodukčně odstraněna. Odpověď je třeba zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do půlnoci posledního dne příslušného soutěžního kola. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LETNÍ SOUTĚŽ ULICE“ a v textu zprávy kromě odpovědi uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

5. Do Soutěže je možné se zapojit opakovaně, v každém soutěžním kole však může soutěžící zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku daného soutěžního kola a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení každého soutěžního kola vylosován jeden (1) výherce, který získá některý z PR předmětů seriálu Ulice.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku ukončeného soutěžního kola a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách novaplus.nova.cz vždy po skončení daného kola. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání cen. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena.

10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.

11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.

12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.

13. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr

14. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tv.nova.cz.

Sdílet

Nejnovější videa