HERNÍ ŘÁD internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti 2022

Publikováno 19.05.2022


Přečtěte si herní řád internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti 2022.

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti 2022 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je agentura AGENTURA SCHOK, spol. s r. o., IČ: 25657623, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 20.5.2022 do 31.7.2022. Soutěžit se bude o vstupenky na divadelní představení Letní shakespearovské slavnosti 2022, která se budou konat v následujících termínech a místech:

Termín                 Hra - Místo

11.7.2022             Macbeth - Praha

19.7.2022             Mnoho povyku pro nic – Praha

19.7.2022             Sen noci svatojánské - Ostrava

25.7.2022             Zimní Pohádka – Praha

1.8.2022               Koncert pro Mr. Shakespeara - Praha

2.8.2022               Bouře - Brno

3.8.2022               Sen noci svatojánské - Praha

8.8.2022               Veselé paničky windsorské – Praha

15.8.2022             Hamlet - Praha

27.8.2022             Bouře – Praha Hamu

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 20.5.2022 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Novou na LSS 2022“ a současně termín a název představení, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro dané představení uvedeným níže v odst. 7.

5. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

7. Losování výherců bude probíhat pro každé představení zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na toto představení. Termíny losování jsou následující:

 Termín

Hra

Slosování

11.7.2022

Macbeth

4.7.2022

19.7.2022

Mnoho povyku pro nic

11.7.2022

19.7.2022

Sen noci svatojánské

11.7.2022

25.7.2022

Zimní Pohádka

18.7.2022

1.8.2022

Koncert pro Mr. Shakespeara

25.7.2022

2.8.2022

Bouře

25.7.2022

3.8.2022

Sen noci svatojánské

25.7.2022

8.8.2022

Veselé paničky windsorské

31.7.2022

15.8.2022

Hamlet

31.7.2022

27.8.2022

Bouře

31.7.2022

8. Vylosováni budou vždy dva (2) výherci, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na dané představení. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další představení již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.

9. Výherci budou postupně zveřejňováni na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.

10. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

11. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání Letních shakespearovských slavností 2022 z jakéhokoli důvodu.

12. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

13. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění.

14. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.

15. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži bude uveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz.