HERNÍ ŘÁD SMS soutěže pro diváky pořadu „Snídaně s Novou“ o KetoDiet dietní plán INTENSE na 4 týdny

Publikováno 17.04.2022


Přečtěte si celý herní řád soutěže pro diváky pořadu „Snídaně s Novou“ o KetoDiet dietní plán INTENSE na 4 týdny.

I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže
1) Tento herní řád upravuje pravidla SMS soutěže (dále jen „Soutěž“) pro diváky pořadu vysílaného na TV NOVA pod názvem „Snídaně s Novou“ (dále jen „Pořad“).

2) Pořadatelem Soutěže je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, IČO: 45800456 (dále jen „Pořadatel“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost KetoDiet CZ s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

3) Technický SMS servis zajišťuje společnost ATS Praha s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO:27635007 (dále jen „ATS“).

II. Podmínky účasti v soutěži
1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která splní podmínky uvedené v tomto herním řádu.


2) Z účasti na Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo k ATS, osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu či realizaci Soutěže a osoby blízké ve vztahu k některé z výše uvedených vyloučených osob ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


3) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherců v podobě jméno a příjmení místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání, případně na internetu. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.

III. Průběh soutěže
1) Soutěž bude probíhat každý den v období od 19. 4 do 22. 4. 2022, během vysílání Pořadu.

2) Úkolem soutěžících bude ve stanoveném časovém limitu správně zodpovědět soutěžní otázku vyhlášenou v Pořadu. Odpověď je třeba zaslat formou SMS zprávy ve tvaru SNIDANE mezera A nebo B, přičemž A nebo B vyjadřuje variantu odpovědi, kterou soutěžící označuje za správnou (dále jen „soutěžní SMS“). Soutěžní SMS je třeba zaslat na číslo 906 11 13. Cena za jednu SMS zprávu je 13,- Kč včetně DPH. Pro úspěšné odeslání soutěžní SMS musí mít soutěžící aktivovanou službu PR SMS.

3) Zasílat soutěžní SMS je možné od vyhlášení soutěžní otázky v Pořadu až do doby, než bude v Pořadu oznámeno uplynutí časového limitu a ukončení Soutěže. Počet soutěžních SMS zaslaných z jednoho mobilního telefonu, resp. čísla není omezen.

4) Ze všech soutěžních SMS se správnou odpovědí řádně a včas doručených v rámci časového limitu Soutěže bude každý den Soutěže prostřednictvím automatického náhodného výběru vylosován vždy jeden (1) výherce a přiměřený počet náhradníků.

5) Vylosovaný výherce bude produkcí Pořadu kontaktován na telefonní číslo, ze kterého byla poslána výherní soutěžní SMS, za účelem ověření, zda splňuje podmínky pro účast v Soutěži stanovené v čl. II herního řádu a doplnění jeho údajů (jméno, bydliště, věk). Pokud se v daný okamžik (i) z technických či jiných důvodů nepodaří s telefonním číslem vůbec spojit, nebo (ii) bude telefonní číslo nedostupné či obsazené, nebo (iii) bude na telefonním čísle aktivní pouze telefonní záznamník či jiná virtuální služba, bude pokus o kontaktování výherce jednou opakován. Nepodaří-li se výherce kontaktovat ani na druhý pokus nebo nebude-li výherce splňovat podmínky pro účast v Soutěži, jeho nárok na výhru zaniká a bude kontaktován první z náhradníků. Stejný postup se opakuje v případě, že by se nepodařilo kontaktovat ani náhradníka nebo by náhradník nesplňoval podmínky pro účast v Soutěži.

6) Správná odpověď na soutěžní otázku a výherci Soutěže budou dle uvážení Pořadatele vyhlášeni v Pořadu, případně na internetových stránkách www.nova.cz.

IV. Výhra
1) Každý ze čtyř (4) výherců získá KetoDiet dietní plán INTENSE na 4 týdny.

2) Výhra bude výhercům zaslána na jimi uvedenou adresu bydliště, pokud si Pořadatel nedohodne s výhercem jiný způsob předání výhry. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že výhry budou zasílány pouze na adresy na území České republiky.

V. Všeobecné podmínky
1) Zasílat soutěžní SMS je možné pouze prostřednictvím českých mobilních operátorů. Dostupnost zasílání soutěžních SMS v rámci roamingu závisí na podmínkách poskytování služeb konkrétního mobilního operátora.


2) Pořadatel neodpovídá za nedoručené SMS zprávy a SMS zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly Soutěže, tyto SMS nebudou do Soutěže zařazeny. SMS zprávy odeslané ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, jsou ze Soutěže vyloučeny.


3) Pořadatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních SMS, za výpadky a poruchy v sítích mobilních operátorů či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání. Soutěžící berou na vědomí skutečnost, že Pořadatel ani mobilní operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem soutěžící vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem účasti v Soutěži.

4) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v případě nejasností či sporů ohledně vlastnictví nebo oprávnění k užívání mobilního telefonu, resp. čísla, z něhož byla výherní soutěžní SMS odeslána. Pořadatel považuje za výherce vždy tu osobu, která přijme hovor na telefonním čísle, z něhož byla odeslána výherní soutěžní SMS. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na předání výhry osobě splňující požadavky stanovené v tomto herním řádu.

5) Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena. Nepřevzaté výhry propadají bez náhrady a Pořadatel je oprávněn s nimi naložit dle vlastního uvážení.

6) Soutěžící nemají nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s jejich účastí v Soutěži ani na jakékoliv jiné plnění ze strany Pořadatele a/nebo ATS, které by nebylo výslovně uvedené v tomto herním řádu.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud Pořadatel kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem a/nebo dosáhl účasti či umístění v Soutěži podvodným jednáním či jednáním v rozporu s dobrými mravy, je Pořadatel oprávněn dle svého uvážení takového soutěžícího (a všechny jím zaslané soutěžní SMS) ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla výhra předána, je povinen ji na výzvu Pořadatele bez zbytečného odkladu vrátit.

8) V případě jakékoli nejasnosti nebo jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, přičemž rozhodnutí Pořadatele je ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

9) Účastí v Soutěži (zasláním soutěžní SMS) soutěžící potvrzují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

VI. Závěrečná ustanovení
1) Tento herní řád herní řád je jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla Soutěže.

2) Soutěž, včetně tohoto herního řádu, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

3) Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Pořadateli.

4) Herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách www.nova.cz.