HERNÍ ŘÁD soutěže o zájezd do Thajska

Aktualizováno 19.11.2016


Se soutěží portálu TN.cz máte jedinečnou šanci vydat se do exotického ráje. Přečtěte si Herní řád!

1. Vyhlašovatelem soutěže o zájezd do Thajska pro 2 osoby (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 45800456 (dále jen „CET 21“). Technický SMS servis zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, IČO: 27635007 (dále jen „ATS“).

2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní podmínky uvedené níže v tomto herním řádu. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo společnosti ATS a osoby blízké těmto osobám ve smyslu občanského zákoníku.

3. Soutěž bude vyhlášena dne 20.10.2016 v pořadu Snídaně s Novou a prostřednictvím webového portálu TN.cz (http://www.tn.cz). Úkolem soutěžících bude zaslat jedinečnou nejnižší cenovou nabídku na zájezd do Thajska, a to formou SMS zprávy ve tvaru „ZAJEZD mezera VAŠE NABÍDKA“ na číslo 906 11 13. Uvedené číslo je společné pro všechny mobilní operátory na území ČR. Cena SMS je 13 Kč vč. DPH. Zaslání SMS na uvedené telefonní číslo je možné pouze na území České republiky ze SIM českých mobilních operátorů a pro úspěšné odeslání soutěžní SMS musí mít soutěžící aktivovanou službu PR (premium rate) SMS. Jedna soutěžní SMS může obsahovat pouze jednu nabídku. Počet soutěžních SMS zaslaných z jednoho čísla mobilního telefonu není omezen. Nabídku je třeba zaslat nejpozději do 7.11.2016, do ukončení Soutěže v pořadu Snídaně s Novou.

4. Soutěžící, kteří mají ve svém mobilním zařízení instalovanou mobilní aplikaci TN.cz minimálně ve verzi 2.3 (dále jen „Aplikace“), budou mít možnost poslat prostřednictvím Aplikace jednu nabídku zdarma. Pro využití této možnosti je třeba, aby soutěžící v Aplikaci odeslal soutěžní formulář, ve kterém vyplní svoji nabídku a svoje telefonní číslo. Odesláním soutěžního formuláře souhlasí soutěžící s tím, že uvedené telefonní číslo bude předáno společnosti ATS pro účely realizace Soutěže. Z každého mobilního zařízení a pro každé zadané telefonní číslo bude možné prostřednictvím Aplikace zaslat nabídku zdarma pouze jednou za celou dobu trvání Soutěže.

5. Nabídkou může být pouze částka v kladných celých číslech. Nulové nabídky, záporné nabídky a nabídky obsahující desetinná čísla nebudou akceptovány.

6. SOUTĚŽ NEMÁ POVAHU AUKCE! Cenové nabídky zasílané soutěžícími v rámci Soutěže jsou pouze virtuální. Soutěžící, včetně výherce Soutěže určeného v souladu s tímto herním řádem, nebudou mít žádné finanční závazky vůči CET 21 vyplývající z jejich nabídek zaslaných v rámci Soutěže.

7. Soutěžící budou informováni o úspěšnosti/neúspěšnosti jejich nabídky, a to prostřednictvím zpětných SMS z čísla 906 11 13 na číslo, ze kterého soutěžící zaslali svoji nabídku, resp. které vyplnili v Aplikaci. Účastí v Soutěži (odesláním nabídky) dávají soutěžící souhlas se zasláním informativních SMS týkajících se Soutěže až do ukončení Soutěže.

8. Po skončení lhůty pro zasílání soutěžních nabídek (viz odst. 3) budou vyhodnoceny všechny nabídky řádně a včas zaslané prostřednictvím SMS nebo Aplikace. Výhercem Soutěže se stane soutěžící, který zaslal jedinečnou (jedinou nabídku této výše) a zároveň nejnižší cenovou nabídku ze všech. Pokud by neexistovala žádná jedinečná nabídka, stane se výhercem ten soutěžící, který jako první zaslal nejnižší nabídku, která byla učiněna nejmenším počtem soutěžících, tzn., že se jedná o nejméněkrát zaslanou nejnižší nabídku.

9. Výhrou v Soutěži je poukaz na zájezd do Thajska pro 2 osoby zahrnující leteckou dopravu Praha-Bangkok-Phuket-Praha, ubytování na 2 noci v Bangkoku a 5 nocí v Phuketu. Výherce určený podle pravidel uvedených v odst. 8 bude kontaktován telefonicky na číslo, ze kterého byla zaslána vítězná nabídka, a bude požádán o doplnění svých identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, email, atd.). Pokud by se určeného výherce nepodařilo kontaktovat během tří po sobě jdoucích dnů, nebo nebudeli splňovat podmínky pro účast v Soutěži, jeho nárok na výhru zaniká. Výhercem se v takovém případě stane a kontaktován bude soutěžící, jehož nabídka bude nejblíže jedinečná a nejnižší. Pokud by neexistovala žádná další jedinečná nabídka, stane se výhercem ten soutěžící, který jako první zaslal nejnižší nabídku, která byla učiněna nejmenším počtem soutěžících, tzn., že se jedná o nejméněkrát zaslanou nejnižší nabídku. Tento postup se bude opakovat až do okamžiku, kdy se určeného výherce Soutěže podaří kontaktovat a získat od něj identifikační a kontaktní údaje.

10. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání.

11. Výherce je povinen cenu převzít v termínu a místě stanoveném CET 21. Stane-li se výhercem osoba mladší 18-ti let, bude cena předána zákonnému zástupci výherce. Zájezd je možné čerpat pouze v průběhu února 2017, v termínu stanoveném po dohodě s CET 21. Datum preferovaného odjezdu a jména účastníků zájezdu musí výherce zaslat emailem na adresu soutezozajezd@tn.cz a gabriela.hlavkova@nova.cz nejpozději do 29.12.2016. Pokud si výherce poukaz ve stanoveném termínu nepřevezme, a/nebo nesplní výše uvedené podmínky pro čerpání zájezdu, jeho nárok na výhru zaniká a CET 21 je oprávněna s poukazem naložit dle vlastního uvážení.

12. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s výhrou v Soutěži a převzetím ceny může být výherce fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení CET 21, zejména tak, že budou zveřejněny na webových portálech či televizních stanicích provozovaných CET 21.

13. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z ceny, kterou je možné v Soutěži získat, je předmětem zdanění daní z příjmů v souladu s platnými právními předpisy, přičemž příslušnou daň z příjmu za výherce odvede společnost CET 21 jakožto vyhlašovatel Soutěže.

14. Výsledky Soutěže budou zveřejněny na portálu TN.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

15. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného charakteru a hodnoty a měnit podmínky předány ceny.

16. Pro stanovení doby doručení soutěžní SMS je rozhodující čas přijetí SMS do technického střediska systému společnosti ATS určeného pro příjem zpráv. CET 21 ani ATS neodpovídají za nedoručené SMS zprávy a SMS zprávy obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly Soutěže. SMS zprávy odeslané ze skrytých čísel, internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek nebo jakýmkoli jiným způsobem, který vylučuje identifikaci telefonního čísla odesílatele, jsou ze Soutěže vyloučeny.

17. CET 21 ani ATS neodpovídají za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech soutěžních SMS, za výpadky a poruchy v sítích mobilních operátorů či ve službách a zařízeních jakýchkoli servisních společností či obdobných technických událostí či jednání. Soutěžící berou na vědomí skutečnost, že CET 21 ani mobilní operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem soutěžící vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem účasti v Soutěži.

18. CET 21 nenese žádnou odpovědnost v případě nejasností či sporů ohledně vlastnictví nebo oprávnění k užívání mobilního zařízení, resp. čísla, z něhož byla vítězná nabídka odeslána. CET 21 považuje za výherce vždy tu osobu, která přijme hovor na telefonním čísle, z něhož byla odeslána vítězná nabídka, a která splní další podmínky stanovené tímto herním řádem pro získání výhry. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na předání ceny osobě splňující požadavky stanovené v tomto herním řádu.

19. Soutěžící nemají nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s jejich účastí v Soutěži ze strany CET 21 a/nebo ATS.

20. Na regulérní průběh Soutěže bude za CET 21 dohlížet Monika Jančová, Business Development Manager. Případné stížnosti na průběh či výsledky Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutezozajezd@tn.cz nejpozději do 24 hodin po vyhlášení výsledků Soutěže na portálu TN.cz. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti nebo v případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, si CET 21 vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, přičemž rozhodnutí CET 21 je ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit.

21. Účastí v Soutěži (odesláním nabídky) soutěžící potvrzují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

22. V případě jakékoli nejasnosti nebo jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem si CET 21 vyhrazuje právo rozhodnout, přičemž rozhodnutí CET 21 je ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

23. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího (a všechny jim zaslané nabídky), u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem. Pokud by byl takto vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu CET 21 bez zbytečného odkladu vrátit.

24. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo ATS. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku zveřejnění změněného či nového herního řádu na portálu TN.cz.

25. Soutěž, včetně tohoto herního řádu a práv a povinností z něj vyplývajících se řídí platnými právními předpisy České republiky. Aktuální herní řád a více informací o Soutěži budou uveřejněny na portálu¨TN.cz.

V Praze dne 18.10.2016