Pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR 2021 / Pravidlá SMS hlasovania v speváckej súťaži SUPERSTAR 2021

Publikováno 27.11.2021


Pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR 2021 (dále jen „Statut“ nebo „Pravidla“)

Pravidlá SMS hlasovania v speváckej súťaži SUPERSTAR 2021
(ďalej len „Štatút“ alebo „Pravidlá“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek diváckého SMS hlasování ve finálových kolech pěvecké soutěže SUPERSTAR 2021 (dále jen „SUPERSTAR“) vysílané na území Slovenské republiky na televizní stanici Markíza (dá jen „TV MARKÍZA“) a na území České republiky na televizní stanici NOVA (dále jen „TV NOVA“).

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok diváckeho SMS hlasovania vo finálových kolách speváckej súťaže SUPERSTAR 2021 (ďalej len „SUPERSTAR“) vysielanej na území Slovenskej republiky na televíznej stanici Markíza (ďalej len „TV MARKÍZA“) a na území Českej republiky na televíznej stanici NOVA (ďalej len „TV NOVA“).

Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR. Tyto Pravidla nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel, a to i bez předchozího upozornění.

Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá SMS hlasovania v speváckej súťaži SUPERSTAR. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom jeho zverejnenia. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Vyhlašovatelé SMS hlasování
Vyhlasovatelia SMS hlasovania

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

se sídlem Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
pro území Slovenské republiky
(dále jen „Markíza“)

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
pre územie Slovenskej republiky
(ďalej len „Markíza“)

TV Nova s.r.o.
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45 800 456
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 10581
pro území České republiky.
(dále jen „TV Nova“)

TV Nova s.r.o.
so sídlom Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45 800 456
zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 10581
pre územie Českej republiky.
(ďalej len „TV Nova“)
(dále jen společně „Vyhlašovatelé“)
(ďalej len spoločne „Vyhlasovatelia“)

2. Poskytovatel výhry SMS hlasování
Poskytovateľ výhry SMS hlasovania

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o

se sídlem Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215
Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 4775/B
(dále jen „Poskytovatel výhry“ nebo „ŠKODA“)

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o
so sídlom Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 4775/B
(ďalej len „Poskytovateľ výhry“ alebo „ŠKODA“)

3. Technický realizátor SMS hlasování
Technický realizátor SMS hlasovania

Na území Slovenské republiky
A SMS, s.r.o.
se sídlem Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B

Na území Slovenskej republiky
A SMS, s.r.o.
so sídlom Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B

Na území České republiky
Advanced Telecom Services, s.r.o.,
se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27 635 007
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 120434

Na území Českej republiky
Advanced Telecom Services, s.r.o.,
so sídlom Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27 635 007
zapísaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 120434


4. Trvání a podmínky SMS hlasování
Trvanie a podmienky SMS hlasovania

Divácké SMS hlasování je neoddělitelnou součástí soutěže SUPERSTAR. Na základě výsledků tohoto hlasování bude zvolený vítěz soutěže, kterým se stane soutěžící, který v souladu s pravidly soutěže SUPERSTAR prošel všemi finálovými koly a v posledním finálovém kole získal nejvíce hlasů.

Divácke SMS hlasovanie je neoddeliteľnou súčasťou súťaže SUPERSTAR. Na základe výsledkov tohto hlasovania bude zvolený víťaz súťaže, ktorým sa stane súťažiaci, ktorý v súlade s pravidlami súťaže SUPERSTAR prešiel všetkými finálovými kolami a v poslednom finálovom kole získal najviac hlasov.

Termíny konání jednotlivých finálových kol soutěže SUPERSTAR, ve kterých bude probíhat divácké SMS hlasování, jsou následující:

Termíny konania jednotlivých finálových kôl súťaže SUPERSTAR, v ktorých bude prebiehať divácke SMS hlasovanie, sú nasledujúce:

Termín – Soutěžní kolo – Doba hlasování
28.11.2021 – LIVE 1 zahájení / ukončení moderátorem
5.12.2021 – LIVE 2 zahájení / ukončení moderátorem
12.12.2021 – LIVE 3 zahájení / ukončení moderátorem
19.12.2021 – LIVE 4 - Superfinále zahájení / ukončení moderátorem


Termín – Súťažné kolo – Doba hlasovania
28.11.2021 – LIVE 1 zahájenie /ukončenie hlasovania moderátorom
5.12.2021 – LIVE 2 zahájenie /ukončenie hlasovania moderátorom
12.12.2021 – LIVE 3 zahájenie /ukončenie hlasovania moderátorom
19.12.2021 – LIVE 4 - Superfinále zahájenie /ukončenie hlasovania moderátorom

Vyhlašovatelé jsou oprávněni změnit uvedené termíny konání finálových kol soutěže SUPERSTAR, stejně jako si vyhrazují právo prodloužit, zkrátit či jinak změnit dobu hlasování v jednotlivých soutěžních kolech. O těchto změnách budou hlasující informování ve vysílání TV MARKÍZA a TV NOVA. Hlasování bude zahájení a ukončené na pokyn moderátora pořadu SUPERSTAR.

Vyhlasovatelia sú oprávnení zmeniť uvedené termíny konaní finálových kôl súťaže SUPERSTAR, rovnako ako si vyhradzujú právo predĺžiť, skrátiť či inak zmeniť dobu hlasovania v jednotlivých súťažných kolách. O týchto zmenách budú hlasujúci informovaní vo vysielaní TV MARKÍZA a TV NOVA. Hlasovanie bude zahájené a ukončené na pokyn moderátora relácie SUPERSTAR.

SMS hlasování se mohou zúčastnit všichni uživatelé sítí operátorů:
na území Slovenské republiky: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s.,
na území České republiky: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, Vodafone Czech
Republic,kteří zašlou hlas prostřednictvím mobilního telefonu (dále jen MT) přes SIM kartu.

SMS hlasovania sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí operátorov:
na území Slovenskej republiky: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s.,
na území Českej republiky: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, Vodafone Czech Republic,
ktorí zašlú hlas prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej len MT) cez SIM kartu.

Zúčastnit se SMS hlasování v soutěži SUPERSTAR je možné tak, že hlasující v době hlasování zašle SMS ve tvaru STAR mezera pořadové číslo soutěžícího (1-9) na číslo: 876 52 (Příklad: STAR 1; STAR 2). SMS číslo 876 52 je stejné pro hlasující z ČR i SR. Jednomístná čísla jsou akceptovaná ve tvaru 1 i 01.

Zúčastniť sa SMS hlasovania v súťaži SUPERSTAR je možné tak, že hlasujúci v dobe hlasovania zašle SMS v tvare STAR medzera poradové číslo súťažiaceho (1-9) na číslo: 876 52 (Príklad: STAR 1; STAR 2 ). SMS číslo 876 52 je rovnaké pre hlasujúcich z ČR aj SR. Jednomiestne čísla sú akceptovateľné rovnako v tvare 1 ako aj 01.

Cena jednoho SMS hlasu odeslaného na území Slovenské republiky je 0,50 € včetně DPH, cena SMS hlasu odeslaného na území České republiky je podle tarifu jednotlivých operátorů pro danou službu, a to T-Mobile Czech Republic 9,- Kč včetně DPH, O2 Czech Republic 12,90 Kč včetně DPH a Vodafone 13,- Kč včetně DPH.

Cena jedného SMS hlasu odoslaného na území Slovenskej republiky je 0,50 € vrátane DPH, cena SMS hlasu odoslaného na území Českej republiky je podľa taríf jednotlivých operátorov pro danou službu, to T-Mobile Czech Republic 9,- Kč vrátane DPH, O2 Czech Republic 12,90 Kč vrátane DPH a Vodafone 13,- Kč vrátane DPH.

Jednou hlasovací SMS může hlasující odevzdat jen jeden hlas. Počet hlasů pro konkrétního soutěžícího zaslaných z jednoho MT (z jedné SIM karty) je bez omezení. V České republice bude přijetí hlasovací SMS potvrzené pomocí zpětné SMS. Zpětná SMS zpráva, potvrzující úspěšné hlasování, nebude standardně v rámci Slovenské republiky zasílána.

Jednou hlasovacou SMS môže hlasujúci odovzdať iba jeden hlas. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) je bez obmedzenia. V Českej republike bude prijatie hlasovacej SMS potvrdené pomocou spätnej SMS. Spätná SMS správa, potvrdzujúca úspešné hlasovanie, nebude štandardne v rámci Slovenské republiky zasielaná.

Divácké SMS hlasy zaslané/doručené mimo dobu hlasování pro konkrétního soutěžícího nebudou započítané pro účely dalšího soutěžního kola. Telefonní číslo, které je společným číslem pro všechny soutěžící je zpoplatněné během celé doby konání projektu SUPERSTAR (t.j. i mimo přímého přenosu soutěžních kol).

Divácke SMS hlasy zaslané/doručené mimo doby hlasovania pre konkrétneho súťažiaceho nebudú započítané pre účely ďalšieho súťažného kola. Telefónne číslo, ktoré je spoločným číslom pre všetkých súťažiacich je spoplatnené počas celej doby konania projektu SUPERSTAR (t. j. aj mimo priameho prenosu súťažných kôl).

Pro účely spočtení diváckých SMS hlasů se za platné SMS hlasy počítají pouze hlasy zaslané v souladu s tímto Statutem a doručené do momentu zastavení hlasování moderátorem/ry SUPERSTAR.

Pre účely spočítavania diváckych SMS hlasov sa za platné SMS hlasy počítajú iba hlasy zaslané v súlade s týmto Štatútom a doručené do momentu zastavenia hlasovania moderátorom/mi SUPERSTAR.

5. Pravidla losování výherce SMS hlasování
Pravidlá žrebovania výhercu SMS hlasovania

Všechny platné SMS hlasy přijaté od všech hlasujících na území České republiky a Slovenské republiky během všech soutěžních kol až do okamžiku prvního pozastavení hlasování v průběhu posledního finálového kola, budou zařazené do losování o výhru – osobní automobil ŠKODA FABIA, TSi motor, převodovka automat, výbava Style (dále jen „ŠKODA FABIA“). Do losování bude zařazené telefonní číslo MT (jedné SIM karty) tolikrát, kolikrát byl z něho během soutěže přijatý platný hlas. Vyhlašovatelé výherci nezaručují, že osobní automobil ŠKODA FABIA bude v identické barvě jako je osobní automobil zobrazený v upoutávce na SUPERSTAR.

Všetky platné SMS hlasy prijaté od všetkých hlasujúcich na území Českej republiky a Slovenskej republiky počas všetkých súťažných kôl až do okamihu prvého pozastavenia hlasovania v priebehu posledného finálového kola, budú zaradené do žrebovania o výhru – osobný automobil ŠKODA FABIA, TSi motor, prevodovka automat, výbava Style (ďalej len „ŠKODA FABIA“). Do žrebovania bude zaradené telefónne číslo MT (jednej SIM karty) toľkokrát, koľkokrát bol z neho počas súťaže prijatý platný hlas. Vyhlasovatelia výhercovi nezaručujú, že osobný automobil ŠKODA FABIA bude v identickej farbe ako je osobný automobil zobrazený v upútavke na SUPERSTAR.

Losování hlasujících bude probíhat v posledním finálovém soutěžním kole SUPERSTAR za přítomnosti notáře. Vylosované bude jedno výherní SMS číslo a 2 náhradní čísla.

Žrebovanie hlasujúcich bude prebiehať v poslednom finálovom súťažnom kole SUPERSTAR za prítomnosti notára. Vyžrebované bude jedno výherné SMS číslo a 2 náhradné čísla.

Výherce bude kontaktován telefonicky (hovorem na vylosované telefonní číslo). Při tomto telefonátu je výherce povinný uvést svoje jméno, příjmení a přesnou adresu.

Výherca bude kontaktovaný telefonicky (hovorom na vyžrebované telefónne číslo). Pri tomto telefonáte je výherca povinný uviesť svoje meno, priezvisko a presnú adresu.

Jestliže vylosovaný výherce nezvedne telefon do 120 sekund, bude pro tyto účely oslovený náhradní vylosovaný výherce, případně druhý náhradní vylosovaný výherce. Pokud se nepodaří kontaktovat ani náhradní výherce, TV Nova a Markíza má právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou.

Ak vyžrebovaný výherca nezodvihne prichádzajúci hovor do 120 sekúnd, bude pre tieto účely kontaktovaný náhradný vyžrebovaný výherca, prípadne druhý náhradný vyžrebovaný výherca. Pokiaľ sa nepodarí kontaktovať ani jedného z náhradných vyžrebovaných výhercov, TV Nova a Markíza má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s výhrou.

Jméno výherce bude oficiálně vyhlášené během vysílání posledního finálového soutěžního kola SUPERSTAR a rovněž na stránkách https://tv.nova.czwww.superstar.markiza.sk.

Meno výhercu bude oficiálne vyhlásené počas vysielania posledného finálového súťažného kola SUPERSTAR a rovnako na stránkach https://tv.nova.czwww.superstar.markiza.sk.

Podrobnější informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na stránce https://osobneudaje.markiza.sk/sutaze/1919922_podmienky-a-informacie-o-spracovavani-osobnych-udajov-ucastnikov-a-vyhercov-sutazi a na http://tv.nova.cz/gdpr.

Bližšie informácie o podmienkach spracovávania osobných údajov sú uvedené na stránke https://osobneudaje.markiza.sk/sutaze/1919922_podmienky-a-informacie-o-spracovavani-osobnych-udajov-ucastnikov-a-vyhercov-sutazihttp://tv.nova.cz/gdpr.

6. Předání výhry
Odovzdanie výhry

Předání výhry výherci se uskuteční v termínu a místě stanoveném Poskytovatelem výhry, a to nejpozději do 60 dní po skončení soutěže SUPERSTAR. Pokud si výherce výhru ve stanoveném termínu a místě nepřevezme, výhra nebude předaná a Vyhlašovatelé mají právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou. Vyhlašovatelé si vyhrazují práva organizovat předání výhry jako veřejnou událost a zvukový a obrazový záznam z této události použít pro účely reklamních a propagačních aktivit, s čímž výherce losování účastí v hlasování vyjadřuje svůj souhlas.

Odovzdanie výhry výhercovi sa uskutoční v termíne a mieste stanovenom Poskytovateľom výhry, a to najneskôr do 60 dní po skončení súťaže SUPERSTAR. Ak si výherca výhru v stanovenom termíne a mieste neprevezme, výhra nebude odovzdaná a Vyhlasovatelia majú právo konečného rozhodnutia, ako naložiť s výhrou. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo organizovať odovzdávanie výhry ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely reklamných a propagačných aktivít, s čím výherca žrebovania účasťou v hlasovaní vyjadruje svoj súhlas.

Účastí na hlasování uděluje hlasující Vyhlašovatelům souhlas v souladu s ust. § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v souladu s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, s tím, že v případě jeho výhry jsou Vyhlašovatelé oprávněni zejména pro účely propagace soutěže SUPERSTAR, jakož i propagace TV Nova a Markízy a Poskytovatele výhry, případně na další marketingové účely bezplatně vyhotovovat, zpracovat, použít a šířit fotografie, podobizny, zvukové, audiovizuální záznamy výherce hlasování a jeho projevů osobní povahy (dále jen "Záznam") a souhlasí s zveřejněním Záznamu prostřednictvím televizního vysílání a /nebo webových stránek provozovaných TV Nova a Markízou, jakož i s jejich použitím za účelem vytvoření/použití v programu TV Nova a Markízy, a zároveň uděluje Vyhlašovatelům bezúplatnou, výhradní, časově a teritoriální neomezenou licenci a souhlas k:
a) vyhotovení rozmnoženin Záznamu jakýmkoliv způsobem v jakékoli formě;
b) veřejnému přenosu Záznamu jakýmkoli způsobem (vysílání pozemní, satelitem, internetem
on-line, kabelovém přenosu, po drátě, bezdrátově, zpřístupňování veřejnosti-internet,
mobil streaming, IPTV, VoD apod.);
c) veřejnému rozšiřování Záznamu a jeho rozmnoženin prodejem nebo jinou formou převodu
vlastnického práva;
d) veřejnému rozšiřování Záznamu nebo jeho rozmnoženin nájmem a vypůjčením;
e) úpravě, adaptaci, překladu nebo jinému zpracování Záznamu;
f) veřejnému vystavení části Záznamu;
g) zařazení fotografie a/nebo videa do Záznamu;
h) spojení Záznamu s jinými díly nebo jinými předměty ochrany práva duševního vlastnictví.

Účasťou na hlasovaní udeľuje hlasujúci Vyhlasovateľom súhlas v súlade s ust. § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a v súlade s § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, s tým, že v prípade jeho výhry sú Vyhlasovatelia oprávnení najmä na účely propagácie súťaže SUPERSTAR, ako aj propagácie TV Nova a Markízy a Poskytovateľa výhry, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne vyhotovovať, spracovať, použiť a šíriť fotografie, podobizne, zvukové, audiovizuálne záznamy výhercu hlasovania a jeho prejavov osobnej povahy (ďalej len „Záznam“) a súhlasí so zverejnením Záznamu prostredníctvom televízneho vysielania a/alebo webových stránok prevádzkovaných TV Nova a Markízou, ako aj s ich použitím za účelom vytvorenia/použitia v programe TV Nova a Markízy, a zároveň udeľuje Vyhlasovateľom bezodplatnú, výhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu a súhlas na:
a) vyhotovenie rozmnoženín Záznamu akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme;
b) verejný prenos Záznamu akýmkoľvek spôsobom (vysielanie terestriálne, satelitom, internetom on-line, káblovou retransmisiou, po drôte, bezdrôtovo, sprístupňovanie verejnosti – internet, mobil streaming, IPTV, VoD a pod.);
c) verejné rozširovanie Záznamu a jeho rozmnoženín predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva;
d) verejné rozširovanie Záznamu alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožičaním;
e) úpravu, adaptáciu, preklad alebo iné spracovanie Záznamu;
f) verejné vystavenie časti Záznamu;
g) zaradenie fotografie a/alebo videa do Záznamu;
h) spojenie Záznamu s inými dielami alebo inými predmetmi ochrany práva duševného vlastníctva.

Výhercem přebírajícím výhru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Osoby mladší 18-ti let mohou výhru převzít pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem.

Výhercom preberajúcim výhru môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony. Osoby mladšie ako 18 rokov si môžu prevziať výhru iba v zastúpení svojim zákonným zástupcom.

Předání výhry bude podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel, předložením průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce a podpisem předávacího protokolu a/nebo jiného dokumentu, upravujícího předání/převzetí výhry, a to výherci losování.

Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a podpisom preberacieho protokolu a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie/prevzatie výhry, a to výhercovi žrebovania.

Vyhlašovatelé nenesou žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího předání.

Vyhlasovatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

Hlasující bere na vědomí, že výhra podléhá dani, přičemž zdaňování výher (cen) se řídí platnými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky. Finanční hodnota výhry bude výherci písemně oznámená.

Hlasujúci berie na vedomie, že výhra podlieha dani, pričom zdaňovanie výhier (cien) sa riadi platnými právnymi predpisy Českej republiky a Slovenskej republiky. Peňažná hodnota výhry bude písomne oznámená výhercovi.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo výhru podle těchto pravidel nahradit jinou výhrou odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předání výhry.
Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.


7. Zvláštní ustanovení
Osobitné ustanovenia

Účastí v hlasování berou hlasující na vědomí, že Markíza může za účelem informování o vlastních podobných službách posílat tzv. informační SMS. Forma a časový interval zasílání informačních SMS závisí na rozhodnutí Markízy. Přijímání informačních SMS může soutěžící kdykoliv během trvání soutěže SUPERSTAR bezplatně deaktivovat zasláním stručné žádosti e-mailem na adresu sms@markiza.sk. V případě, že se účastník po této deaktivaci znovu zapojí do hlasování, příjem informačních SMS mu bude automaticky znovu aktivován.

Účasťou v hlasovaní hlasujúci berie na vedomie, že Markíza za účelom informovania o vlastných podobných službách môže posielať tzv. informačné SMS. Forma a časové intervaly zasielania informačných SMS závisí od rozhodnutia Markízy. Príjem informačných SMS si môžu hlasujúci kedykoľvek počas trvania súťaže SUPERSTAR bezplatne deaktivovať zaslaním stručnej žiadosti emailom na adresu sms@markiza.sk. V prípade, ak sa účastník po tejto deaktivácii znova zapojí do hlasovania, príjem informačných SMS mu bude automaticky znova aktivovaný.

Účast na hlasování ani výhru není možné soudně vymáhat ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční či nefinanční povahy.

Účasť na hlasovaní ani výhru nie je možné súdne vymáhať ani za ňu žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Hlasující nemají na základě hlasování a/nebo v souvislosti s ním nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany Vyhlašovatelů a Poskytovateli výhry než na plnění výslovně uvedená v tomto Statutu, přičemž i nárok na toto plnění vzniká jen při splnění všech stanovených podmínek ve smyslu tohoto Statutu. Výherce není oprávněn požadovat od Vyhlašovatelů a Poskytovatele výhry jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v tomto Statutu.

Hlasujúci nemajú na základe hlasovania a/alebo v súvislosti s ním nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľov a Poskytovateľa výhry než na plnenia výslovne uvedené v tomto Štatúte, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle tohto Štatútu. Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľov a Poskytovateľa výhry akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v tomto Štatúte.

Hlasující berou na vědomí skutečnost, že Vyhlašovatelé ani operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem hlasující vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem realizace hlasování. Hlasující berou na vědomí, že hlasující SMS zpráva může být doručena vzhledem na kapacitu systému opožděně, t.j. o uplynutí času určeného na hlasování v soutěži. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu na marketingové účely Vyhlašovatelů.

Hlasujúci berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovatelia ani operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hlasujúci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie za účelom realizácie hlasovania. Hlasujúci berie na vedomie, že hlasujúca SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži. Účasťou v hlasovaní vyjadruje hlasujúci súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu na marketingové účely Vyhlasovateľov.

Hlasující se může do hlasování zapojit jen ze SIM výše uvedených slovenských a českých operátorů, a to na území SR jen ze SIM slovenských operátorů a na území ČR jen ze SIM českých operátorů, pokud není uživatel v roamingu. Dostupnost SMS hlasování v rámci roamingu závisí na podmínkách poskytování služeb mobilního operátora.

Hlasujúci sa môže do hlasovania zapojiť len zo SIM vyššie uvedených slovenských a českých operátorov, a to na území SR len zo SIM slovenských operátorov a na území ČR len zo SIM českých operátorov, pokiaľ nie je užívateľ v roamingu. Dostupnosť SMS hlasovania v rámci roamingu závisí od podmienok poskytovania služieb mobilného operátora.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Statut hlasování, jakož i právo hlasování zkrátit, pozastavit, přerušit nebo úplně zrušit a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady, jakož i rozhodovat o všech záležitostech týkající se hlasování, poskytnutí výhry a soutěže SUPERSTAR.

Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Štatút hlasovania, ako aj právo hlasovanie skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa hlasovania, poskytnutia výhry a súťaže SUPERSTAR.

Vyhlašovatelé nenesou žádnou zodpovědnost v souvislosti s nejasnostmi týkající se vlastnického práva na výherní SMS hlas, resp. MT, z něhož byla výherní SMS odeslaná. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na odevzdání výhry osobě splňující požadavky stanovené v tomto Statutu.

Vyhlasovatelia nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami týkajúcimi sa vlastníckeho práva na výherný SMS hlas, resp. MT, z ktorého bola výherná SMS odoslaná. Prípadné spory o právo na výhru nebudú mať vplyv na odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v tomto Štatúte.

Zapojením se do hlasování vyjadřují hlasující svůj souhlas s oficiálními pravidly soutěže SUPERSTAR i s tímto Statutem.

Zapojením sa do hlasovania vyjadrujú hlasujúci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže SUPERSTAR ako aj s týmto Štatútom.

Tato Pravidla se vyhotovují v české a slovenské jazykové verzi. V případě, že by bylo třeba některé ustanovení těchto Pravidel přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výklad obou jazykových verzí stanovisko Vyhlašovatelů.

Tieto Pravidlá sa vyhotovujú v českej a slovenskej jazykovej verzii. V prípade, ak by bolo potrebné niektoré ustanovenia týchto Pravidiel presne interpretovať, resp. vysvetliť, rozhodujúcim pre záväznosť výkladu oboch jazykových verzii je stanovisko Vyhlasovateľov.

Aktuální znění Pravidel bude zveřejněno na stránkách http://superstar.markiza.sk/https://tv.nova.cz/herni-rady.

Aktuálne znenie Pravidiel bude zverejnené na stránkach superstar.markiza.sk/https://tv.nova.cz/herni-rady.