Podmínky užívání služby Voyo start a Voyo plná verze

(dále jen „Podmínky“)

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Provozovatel
   TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 458 00 456, DIČ: CZ45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 10581 je provozovatelem videoportálu Voyo (dále jen „Provozovatel"). Kontaktní informace Provozovatele včetně telefonního čísla jsou dostupné na adrese https://voyo.nova.cz/help a https://tv.nova.cz/kontakty; e-mailová adresa Provozovatele: [email protected].
 • 1.2 T-Mobile a Obchodní podmínky společnosti T-Mobile
   Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 3787 (dále jen „T-Mobile") je oprávněna na základě dohody s Provozovatelem zpřístupnit svým zákazníkům služby Voyo start a Voyo plná verze. Poskytování služeb Voyo zákazníkům společnosti T-Mobile se řídí také obchodními podmínkami společnosti T-Mobile (dále jen „Obchodní podmínky společnosti T-Mobile").
 • 1.3 Voyo a služby Voyo
   Voyo znamená videoportál Voyo pro registrované uživatele na URL https://voyo.nova.cz (dále jen „Voyo"). Službami Voyo se rozumí Voyo start a Voyo plná verze (dále jen „služby Voyo").
 • 1.4 Voyo start
   Voyo start je neplacená audiovizuální mediální služba na vyžádání (dále jen „Voyo start"), která je poskytována dle těchto Podmínek, a která je zpřístupněna pouze uživateli, který zároveň (i) je zákazníkem společnosti T Mobile, (ii) splňuje podmínky stanovené v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile, a (iii) si přes společnost T-Mobile nebo u Provozovatele aktivuje službu Voyo start.
 • 1.5 Voyo plná verze
   Voyo plná verze je placená audiovizuální mediální služba na vyžádání (dále jen „Voyo plná verze"), která je poskytována dle těchto Podmínek, a která je zpřístupněna pouze uživateli, který zároveň (i) je zákazníkem společnosti T Mobile, (ii) splňuje podmínky stanovené v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile, a (iii) si u společnosti T Mobile nebo u Provozovatele objedná službu Voyo plná verze.
 • 1.6 Registrovaný uživatel a Uživatelský účet
   Uživatelé, kteří si aktivují službu Voyo start nebo si objednají službu Voyo plná verze se dále v těchto Podmínkách označují společně jako „Registrovaní uživatelé" nebo jednotlivě jen „Registrovaný uživatel". Registrovaným uživatelům Provozovatel zřídí a vede uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet").
 • 1.7 Osobní údaje
   Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Registrovaných uživatelů v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr (dále jen „Informace o zpracování osobních údajů").
 • 1.8 Podporovaná zařízení a reklamace
   Před aktivací služby Voyo doporučuje Provozovatel uživateli ověřit si na internetové stránce Provozovatele https://voyo.nova.cz/podporovana-zarizeni seznam podporovaných zařízení. Není-li zařízení uživatele uvedeno v seznamu podporovaných zařízení, nemůže Provozovatel uznat reklamaci nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje uživatel u společnosti T-Mobile.
 • 1.9 Služba digitálního obsahu
   Služba Voyo je službou digitálního obsahu ve smyslu § 2389t zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"). Provozovatel odpovídá uživateli zejména, že poskytovaná služba digitálního obsahu má ujednané vlastnosti a uživateli přísluší zákonná práva z vad.
 • 1.10 Profesní sdružení
   Provozovatel je členem nestátní neziskové organizace Rada pro reklamu a řídí se jejím Kodexem reklamy, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách této organizace (https://www.rpr.cz/cz/index.php).
 • 1.11 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
   Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek a v souvislosti s užíváním služeb Voyo se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy. Před podáním žaloby k příslušnému soudu může uživatel (a) předložit stížnost České obchodní inspekci (https://www.coi.cz.cz, e-mail: [email protected], popřípadě přes online platformu na https://adr.coi.cz), jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou, nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu on-line.
 • 1.12 Často kladené dotazy (FAQ)
   FAQ se rozumí sekce „Často kladené otázky" dostupná na následující adrese: http://voyo.nova.cz/faq (dále jen „FAQ").
 • 2. PODMÍNKY

 • 2.1 Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti uživatele, Registrovaného uživatele, Provozovatele a společnosti T-Mobile vzniklé v souvislosti s užíváním služeb Voyo. Registrovaný uživatel prohlašuje, že před zahájením užívání služby Voyo Start a/nebo Voyo plná verze se plně seznámil s pravidly užívání služeb Voyo uvedenými v těchto Podmínkách.
 • 2.2 V případě porušení některého z ustanovení uvedených v těchto Podmínkách ze strany Registrovaného uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit opatření uvedená v těchto Podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.
 • 3. ZPŘÍSTUPNĚNÍ

 • 3.1 Zpřístupněním služby Voyo start či Voyo plná verze se rozumí nabídka společnosti T-Mobile k aktivaci či objednání služby Voyo. Výběr uživatelů služeb Voyo, zpřístupnění služeb Voyo, jakož i veškerá komunikace vůči uživatelům týkající se zejména zpřístupnění služby Voyo start či Voyo plná verze, jejich aktivace a případně ukončení, jsou prováděny společností T-Mobile, a to v souladu s Obchodními podmínkami společnosti T-Mobile.
 • 4. AKTIVACE

 • 4.1 Aktivací se rozumí přihlášení uživatele do služby Voyo (ať již do služby Voyo start či Voyo plná verze) (dále jen „Aktivace"). Provedením Aktivace se uživatel stává Registrovaným uživatelem.
 • 4.2 Aktivaci služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze (tzn. první přihlášení do služby Voyo), může uživatel provést následujícími způsoby:
  • (a) u společnosti T-Mobile prostřednictvím televizní aplikace T-Mobile TV GO, přičemž pro následné užívání služby Voyo je třeba mít nainstalovanou televizní aplikaci Voyo nebo si tuto televizní aplikaci Voyo nainstalovat;
  • (b) u Provozovatele prostřednictvím aplikace Voyo anebo prostřednictvím webové stránky https://voyo.nova.cz, a to v daném rozhraní přes společnost T-Mobile -- „Přihlášení přes Operátora", v rámci které uživatel odsouhlasí tyto Podmínky a Obchodní podmínky společnosti T-Mobile.
 • 4.3 Aktivací uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a bere na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů. Tuto skutečnost uživatel potvrdí zaškrtnutím příslušného políčka v rámci prvního přihlášení do služby Voyo, resp. odesláním tohoto souhlasu prostřednictvím T-Mobile.
 • 4.4 Uživatel Aktivací výslovně potvrzuje, že:
  • (a) se stane Registrovaným uživatelem a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky;
  • (b) při Aktivaci poskytl aktuální, pravdivé a úplné informace o své osobě dle příslušných požadavků společnosti T-Mobile, a že se nedopustil porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že by uvedl údaje jiné osoby (včetně použití cizího e mailu či jiných informací);
  • (c) přístupové heslo ke svému Uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho Uživatelský účet, a k dalším údajům;
  • (d) Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
  • (e) Provozovatel je oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, zejména pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.
 • 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A PŘIHLÁŠENÍ

 • 5.1 Provedením Aktivace se Registrovanému uživateli vytvoří a aktivuje Uživatelský účet, k němuž má přístup prostřednictvím (i) Provozovatele v rámci televizní aplikace Voyo, mobilní aplikace Voyo nebo z webové stránky https://voyo.nova.cz či jiného rozhraní Provozovatele, a to vždy po přihlášení v daném rozhraní přes společnost T-Mobile -- „Přihlášení přes Operátora", anebo (ii) společnosti T-Mobile způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách T-Mobile.
 • 5.2 U Provozovatele se Registrovaný uživatel může přihlásit do Voyo start a/nebo Voyo plná verze pod svým Uživatelským účtem, a to zadáním přihlašovacích údajů -- tj. zaregistrovaného ID a zaregistrovaného hesla, které obdržel od společnosti T-Mobile. Přihlášení do služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze se děje prostřednictvím tlačítka „Přihlášení přes Operátora" v rozhraní společnosti T-Mobile a přihlašovací údaje zadává Registrovaný uživatel vždy v prostředí společnosti T-Mobile.
 • 5.3 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého Uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze Registrovaných uživatelů, a to prostřednictvím žádosti zaslané společnosti T-Mobile nebo jiným způsobem umožněným společností T-Mobile. V případě, že má Registrovaný uživatel aktivní službu Voyo plná verze, musí společnost T-Mobile současně požádat o zrušení opakované platby Předplatného. Pro vyloučení pochybností Provozovatel upozorňuje, že zrušením Uživatelského účtu dojde i k okamžitému ukončení poskytování služby Voyo start a placené služby Voyo plná verze, neboť ty dle jejich povahy nemohou být poskytovány bez aktivního Uživatelského účtu.
 • 6. NABÍDKA TITULŮ

 • 6.1 Tituly
  • 6.1.1 Provozovatel nabízí Registrovaným uživatelům v rámci služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze audiovizuální díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených příslušnými držiteli práv (dále jen jednotlivě „Titul" nebo společně „Tituly"). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se Titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie je Provozovatelem poskytována elektronickými prostředky Registrovaným uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.
  • 6.1.2 Registrovaní uživatelé berou na vědomí, že Tituly jsou nabízeny ke zhlédnutí způsobem, který je v souladu s příslušnou licencí či jinými podmínkami příslušného držitele práv. Provozovatel si vyhrazuje právo rozsah nabízených Titulů kdykoliv měnit, včetně možnosti nabízené Tituly dle svého uvážení z nabídky odebrat. Dostupnost konkrétních Titulů se může v čase lišit. Tituly omezené licenčními podmínkami mohou být zpřístupněny pouze po omezenou dobu, případně zpřístupněny být nemohou v návaznosti na ujednání licenčních podmínek (např. zhlédnutí Titulů je teritoriálně blokované). Tituly zahrnující živé vysílání (např. záznamy sportovních přenosů) mohou být k dispozici až s časovým odstupem z důvodu zpracovávání živého přenosu. U vybraných Titulů naopak Provozovatel nabízí dřívější přístup v rámci služby Voyo. Tituly jsou nabízeny ke zhlédnutí v kvalitě vyrobené Provozovatelem nebo dodané Provozovateli držitelem práv (např. distributorem).
  • 6.1.3 Provozovatel je oprávněn k Titulům připojovat obchodní sdělení (včetně reklamy, sponzorování, umístění produktu a jiných forem propagace) Provozovatele a/nebo třetích stran.
  • 6.1.4 Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Registrovaných uživatelů a pro území České republiky (zhlédnutí Titulů je teritoriálně blokované), není-li Provozovatelem umožněno zhlédnutí určitých Titulů i z jiného území. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, popř. jakékoli jiné užití Titulů ve větším rozsahu, je výslovně zakázáno. Registrovaný uživatel tedy není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, upravovat, nahrávat, sdílet či jinak užívat v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.
 • 6.2 Nabídka Titulů
  • 6.2.1 V rámci služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze mohou Registrovaní uživatelé ve stanoveném období zhlédnout Tituly zařazené v některé z nabídek či balíčků Titulů (dále jen „Nabídka Titulů") určených pro Registrované uživatele, a to za podmínek stanovených dále. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v přiměřeném rozsahu odebrat nebo přidat (v jakémkoliv rozsahu) Tituly do Nabídky Titulů, včetně televizních programů Provozovatele, a tím změnit rozsah Nabídky Titulů. Taková změna Nabídky Titulů se nepovažuje za změnu těchto Podmínek.
  • 6.2.2 Součástí služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze je i doporučení dalších Titulů ke zhlédnutí dle uživatelových preferencí, tzv. „recommendation engine".
 • 6.3 Způsob zpřístupnění Titulů
  • 6.3.1 Tituly jsou nabízeny Registrovanému uživateli ke zhlédnutí buď ve formě sdělování veřejnosti prostřednictvím sítě internet souběžně s vysíláním Titulu na televizních programech Provozovatele, příp. třetích osob (tzv. simulcasting), ve formě tzv. streamingu, kdy má Registrovaný uživatel sám k Titulu přístup v čase podle své vlastní volby, nebo ve formě dočasného stažení do technického zařízení uživatele (download).
  • 6.3.2 Podmínky dočasného stažení Titulů (download) jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci FAQ. Po uplynutí stanovené doby dojde k automatickému smazání dočasně staženého Titulu. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit počet dočasně stažených Titulů na jeden Uživatelský účet a maximální počet zařízení, na kterých může dojít k dočasnému stahování Titulů.
 • 6.4 Počet zařízení
  • 6.4.1 Registrovaný uživatel je oprávněn službu Voyo využívat na počtu zařízení stanoveném Provozovatelem, v každém případě alespoň na dvou (2) zařízeních. Neurčí li Provozovatel jinak, je možné využívat službu Voyo maximálně na dvou (2) zařízeních souběžně. Aktuální maximální počet zařízení, na kterých může Registrovaný uživatel službu Voyo využívat, případně navýšení počtu zařízení, na kterých lze službu Voyo využívat souběžně, bude Registrovaným uživatelům oznámen či bude uveden v rámci FAQ.
 • 6.5 Prémiový obsah
  • 6.5.1Prémiovým obsahem se rozumí zejména: (i) živé vysílání televizních programů Provozovatele včetně Nova Sport 1 a Nova Sport 2 (tj. simulcasting), (ii) vybrané sportovní Tituly na Voyo Special, (iii) pořady z produkce Provozovatele (tzv. Voyo originals), (iv) Voyo Film a (v) další obsah označený Provozovatelem za součást Prémiového obsahu (dále jen „Prémiový obsah"). Provozovatel si vyhrazuje právo změny jednotlivých kategorií Prémiového obsahu.
 • 7. SMLOUVA, PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE A UKONČENÍ SMLOUVY

 • 7.1 Okamžikem Aktivace služby Voyo start (či Zkušebního období) vstupuje Registrovaný uživatel do smluvního vztahu s Provozovatelem a společností T-Mobile (dále jen „Smlouva start"). Smlouva start se uzavírá v českém jazyce.
 • 7.2 Okamžikem učinění objednávky služby Voyo plná verze u Provozovatele anebo u společnosti T Mobile (dále jen „Objednávka"), vstupuje Registrovaný uživatel do smluvního vztahu s Provozovatelem a společností T-Mobile (dále jen „Smlouva plná verze"). Smlouva plná verze se uzavírá v českém jazyce. Neexistuje li mezi Provozovatelem, T-Mobile a Registrovaným uživatelem k okamžiku uzavření Smlouvy plná verze účinná Smlouva start, je Smlouva start uzavřena současně se Smlouvou plná verze. Existuje-li mezi Provozovatelem, T-Mobile a Registrovaným uživatelem současně Smlouva start a Smlouva plná verze, má přednost plnění Smlouvy plná verze a plnění Smlouvy start je pozastaveno; plnění Smlouvy start je obnoveno v případě ukončení Smlouvy plná verze.
 • 7.3 Provozovatel umožní Registrovanému uživateli před Aktivací a/nebo před odesláním Objednávky zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které vyplnil v rámci Aktivace či do příslušné Objednávky, nejde li o informace, které byly Registrovaným uživatelem poskytnuty a Provozovateli předány ze strany T-Mobile.
 • 7.4 Provozovatel umožní Aktivaci a odeslání Objednávky pouze v případě, kdy se Registrovaný uživatel seznámí se všemi sděleními Provozovatele (dále jen „Sdělení") a tuto skutečnost potvrdí Provozovateli. Náležitosti Aktivace, Objednávky a specifikace Sdělení mohou být stanoveny odlišně v případě přístupu ke službám Voyo prostřednictvím řešení společnosti T-Mobile, přičemž tyto náležitosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile.
 • 7.5 Sdělení zahrnují a Registrovaný uživatel Aktivací a/nebo odesláním Objednávky potvrzuje zejména:
  • (a) Seznámení se se základními údaji, zejména: identifikace Provozovatele, označení poskytované služby Voyo, informace ke způsobu dodání služby Voyo a údaj o povaze a době trvání závazku ze Smlouvy start či Smlouvy plná verze, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek a Obchodních podmínek T-Mobile.
  • (b) Informaci o podobě služeb, zejména údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Provozovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.
  • (c) Údaj o době trvání Smlouvy start, resp. Smlouvy plná verze, a podmínkách jejího ukončení, včetně možnosti odstoupení od Smlouvy start dle čl. 8.4 níže, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek a Obchodních podmínek T-Mobile.
  • (d) Údaj o relevantních kodexech chování (jsou-li nějaké) a údaje o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek a Obchodních podmínek T-Mobile.
  • (e) Souhlas uživatele se zněním těchto Podmínek a Obchodních podmínek T-Mobile.
 • 7.6 Pro účely Objednávky služby Voyo plná verze Registrovaný uživatel dále potvrzuje zejména:
  • (a) Výslovný souhlas a žádost Registrovaného uživatele se zpřístupněním služby Voyo plná verze bezprostředně po Objednávce, tedy před uplynutím 14denní zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy plná verze. Provozovatel tak výslovně upozorňuje, že Registrovaný uživatel není po zahájení přehrávání Titulů oprávněn odstoupit od Smlouvy plná verze ve lhůtě 14 dnů a žádat vrácení Předplatného.
  • (b) Upozornění Registrovaného uživatele na zvolenou délku Předplaceného období a skutečnost, že Smlouva plná verze zavazuje Předplatitele nejméně po dobu třiceti (30) kalendářních dní, za níž je hrazena jedna platba Předplatného.
  • (c) Zvolený způsob úhrady Předplatného (jak je definováno níže v čl. 10.1.1) přes společnost T-Mobile (tj. Platební kanál dle 10.3.1 níže), informace o právech z vadného plnění, podmínky ukončení Smlouvy plná verze, a to odkazem na ustanovení těchto Podmínek a Obchodních podmínek T-Mobile.
  • (d) Informaci o ceně služeb (tj. aktuální výši Předplatného) nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, jakož i údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních souvisejících s Předplatným.
 • 7.7 Uzavření Smlouvy start a Smlouvy plná verze potvrdí Registrovanému uživateli ve smyslu § 1824a a § 1827 Občanského zákoníku společnost T-Mobile, a to odesláním potvrzení formou SMS anebo na e mail Registrovaného uživatele. Součást potvrzení dle tohoto článku tvoří odkaz na tyto Podmínky a Obchodní podmínky společnosti T-Mobile. Potvrzení dle tohoto článku se rovněž považuje za textové vyhotovení Smlouvy start, resp. Smlouvy plná verze. V případě Objednávky služby Voyo plná verze je součástí potvrzení rovněž výslovný souhlas Registrovaného uživatele dle čl. 7.6(a) výše.
 • 7.8 Provozovatel je oprávněn ukončit Smlouvu start a/nebo Smlouvu plná verze:
  • (a) v případě ukončení spolupráce Provozovatele se společností T-Mobile, a to k datu ukončení této spolupráce, případně k jinému datu dle dohody Provozovatele a T-Mobile;
  • (b) v případě porušení těchto Podmínek ze strany Registrovaného uživatele.
 • 8. PODMÍNKY SLUŽBY VOYO START

 • 8.1 Služba Voyo start umožňuje zákazníkům společnosti T-Mobile sledování omezeného počtu Titulů služby Voyo, a to v celkovém počtu pěti (5) Titulů v rámci třiceti (30) kalendářních dnů. Pro účely výpočtu počtu zhlédnutých Titulů za třicet (30) kalendářních dnů se Titulem rozumí jedna epizoda nebo část seriálu, jeden film nebo jedna část filmu sestávající z několika částí nebo jeden díl publicistického nebo zpravodajského pořadu. Po spuštění vybraného Titulu je tento Titul k dispozici ke zhlédnutí po dobu 48 hodin; po uplynutí této doby se opětovné zhlédnutí stejného Titulu bude počítat jako spuštění nového Titulu.
 • 8.2 V rámci služby Voyo start může Registrovaný uživatel sledovat vybrané Tituly zařazené do nabídky Voyo start s výjimkou Titulů zařazených v kategorii Prémiový obsah (srov. čl. 6.5 výše). Nabídka Titulů v rámci služby Voyo start může být dále omezena; omezení nabídky Titulů je zcela na uvážení Provozovatele a společnosti T-Mobile.
 • 8.3 Služba Voyo start bude Registrovanému uživateli zpřístupněna po dobu, po kterou společnost T-Mobile poskytuje svým zákazníkům službu Voyo start za stanovených podmínek nebo dokud si Registrovaný uživatel nezruší službu Voyo start u společnosti T-Mobile, a to způsoby stanovenými společností T-Mobile. Službu Voyo start nelze zrušit u Provozovatele. V případě, že si Registrovaný uživatel zruší u společnosti T-Mobile službu Voyo start, nebude již možné danému uživateli opětovně zpřístupnit službu Voyo start.
 • 8.4 Registrovaný uživatel má právo do čtrnácti (14) dnů odstoupit od Smlouvy start bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy start dle čl. 7.1 výše. Registrovaný uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy start jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti T-Mobile (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Registrovaný uživatel může pro odstoupení od Smlouvy start použít také vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto Podmínek; použití formuláře však není povinné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy start, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy start před uplynutím příslušné lhůty. Registrovanému uživateli odstoupením od Smlouvy start nevznikají žádné další náklady. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že s ohledem na skutečnost, že služba Voyo start je neplacenou službou, nevrací Provozovatel či společnost T Mobile v souvislosti s odstoupením od Smlouvy start žádné finanční prostředky. Důsledkem odstoupení od Smlouvy start je ukončení smluvního vztahu mezi Registrovaným uživatelem, Provozovatelem a společností T Mobile v souvislosti se službou Voyo start.
 • 9. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 • 9.1 Registrovaný uživatel, který splní podmínky pro přístup do služby Voyo start stanovené společností T-Mobile a aktivuje si službu Voyo start, má možnost vyzkoušení rozšířené varianty služby Voyo start po dobu stanovenou v rámci nabídky společnosti T-Mobile (dále jen „Zkušební období"). Ve Zkušebním období je možné přehrávat vybrané Tituly z Nabídky Titulů bez omezení počtu zhlédnutých Titulů ve smyslu čl. 8.1. Nabídka Titulů může být ve Zkušebním období omezena v porovnání s placenou variantou služby Voyo plná verze, a to v rozsahu uvedeném při aktivaci služby Voyo start (např. nebude možné přehrávat Prémiový obsah), stejně tak může být omezen způsob zpřístupnění Titulů (např. nebude možný download Titulů).
 • 9.2 Zkušební období je určeno jen pro nové uživatele služby Voyo start a Registrovaný uživatel je může využít pouze jednou, a to v rámci první aktivace služby Voyo start. Za první aktivaci služby Voyo start se nepovažuje přechod ze služby Voyo plná verze do služby Voyo start.
 • 9.3 Délka Zkušebního období bude specifikována při aktivaci služby Voyo start. Zkušební období je uvedeno ve dnech a současně v hodinách. Zkušební období uplyne posledního dne Zkušebního období, a to ve stejný čas kdy došlo k jeho aktivaci (tzn. kdy došlo k aktivaci služby Voyo start).
 • 9.4 Další podrobnosti o Zkušebním období, včetně jeho délky aktuálně nabízené Provozovatelem, jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele v sekci FAQ.
 • 9.5 Nedojde-li po uplynutí Zkušebního období k aktivaci služby Voyo plná verze, bude Registrovanému uživateli zachován pouze přístup do základní služby Voyo start. Tituly zhlédnuté v rámci Zkušebního období se nezapočítávají jako zhlédnuté Tituly ve smyslu čl. 8.1 výše.
 • 10. PODMÍNKY SLUŽBY VOYO PLNÁ VERZE

 • 10.1 Podmínky služby Voyo plná verze
  • 10.1.1 Voyo plná verze je placená varianta služby Voyo, která je zpřístupněna Registrovanému uživateli, který uzavře Smlouvu plná verze a následně uhradí předplatné služby Voyo plná verze (dále jen „Předplatné") společnosti T-Mobile, a to v souladu s Obchodními podmínkami společnosti T-Mobile.
  • 10.1.2 V rámci služby Voyo plná verze hrazené formou Předplatného mohou Registrovaní uživatelé hradící Předplatné (dále též jen „Předplatitelé") ve vymezeném období zhlédnout Tituly zařazené v některé z Nabídek Titulů určených pro Předplatitele za předpokladu, že řádně uhradí Předplatné stanovené pro vymezené období a pro konkrétní Nabídku Titulů.
  • 10.1.3 V rámci služby Voyo plná verze může Registrovaný uživatel sledovat vybrané Tituly zařazené v některé z Nabídek Titulů určených pro Předplatitele včetně Prémiového obsahu.
 • 10.2 Objednávka
  • 10.2.1 Objednávku může učinit Registrovaný uživatel u společnosti T-Mobile, a to způsoby uvedenými v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile, zejména prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile, webového rozhraní Můj T-Mobile, prostřednictvím call centra společnosti T-Mobile nebo na některém z obchodních míst společnosti T-Mobile, přičemž přesná specifikace prodejních kanálů je uvedena v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile (dále též jen „Prodejní kanály T-Mobile").
  • 10.2.2 V případě, že má Registrovaný uživatel již aktivovanou službu Voyo start, může učinit Objednávku služby Voyo plná verze také u Provozovatele, a to v rámci televizní aplikace Voyo, mobilní aplikace Voyo nebo v rámci webové stránky https://voyo.nova.cz (tlačítko: „Aktivovat předplatné"), příp. jiným stanoveným způsobem.
 • 10.3 Předplatné
  • 10.3.1 Registrovaní uživatelé hradí Předplatné společnosti T-Mobile způsobem, ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile. Předplatné se hradí předem na Provozovatelem vymezené období třiceti (30) kalendářních dnů (dále jen „Předplacené období") prostřednictvím platebního kanálu stanoveného společností T-Mobile, tzn. prostřednictvím vyúčtování společnosti T-Mobile (dále též jen „Platební kanál"). Provozovatel není poskytovatelem ani provozovatelem Platebního kanálu a nenese tak odpovědnost za průběh platebních transakcí v rámci nastaveného Platebního kanálu a ani k těmto platebním transakcím nemá přístup.
  • 10.3.2 Provozovatel výslovně upozorňuje Registrovaného uživatele, že Předplacené období uplyne posledního dne Předplaceného období, a to ve stejný čas, kdy došlo první den Předplaceného období k Objednávce služby Voyo plná verze u společnosti T-Mobile nebo u Provozovatele, a to i v případě, že v průběhu Předplaceného období došlo ze strany Registrovaného uživatele k ukončení služby Voyo plná verze.
  • 10.3.3 Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platby na následující Předplacené období jsou prováděny automaticky, dokud má Registrovaný uživatel aktivovanou službu Voyo plná verze. Registrovaný uživatel může ukončit službu Voyo plná verze a současně i automatické opakování platby Předplatného, a to způsobem uvedeným v článku 10.4.3 níže.
 • 10.4 Doba poskytování služby Voyo plná verze
  • 10.4.1 Smlouva plná verze se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu třiceti (30) kalendářních dnů, s automatickým prodloužením v souladu s těmito Podmínkami a Obchodními podmínkami společnosti T-Mobile. Doba trvání Smlouvy plná verze se tedy automaticky prodlužuje o dalších navazujících třicet (30) kalendářních dnů, není-li Smlouva plná verze ukončena.
  • 10.4.2 Služba Voyo plná verze bude Registrovanému uživateli zpřístupněna po dobu, po kterou společnost T-Mobile poskytuje svým zákazníkům službu Voyo plná verze za stanovených podmínek a současně po dobu, po kterou Registrovaný uživatel hradí Předplatné. Neuhrazením Předplatného ve stanovené lhůtě nebo po určitou dobu po tomto období (dle Obchodních podmínek společnosti T-Mobile) je Smlouva plná verze ukončena.
  • 10.4.3 Registrovaný uživatel je oprávněn ukončit poskytování služby Voyo plná verze u společnosti T-Mobile způsobem stanoveným společností T-Mobile anebo na webové stránce https://voyo.nova.cz v rámci svého Uživatelského účtu, příp. jiným stanoveným způsobem. V takovém případě nastanou účinky ukončení Smlouvy plná verze ke konci aktuálního Předplaceného období. Povinnost Registrovaného uživatele zaplatit za období, po které užíval službu Voyo plná verze, není ukončením Smlouvy plná verze dotčena.
  • 10.4.4 I po ukončení Smlouvy plná verze zůstává Registrovanému uživateli zachována Smlouva start a Uživatelský účet; Registrovaný uživatel tak má nadále aktivní službu Voyo start. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoli opět objednat u Provozovatele poskytnutí placené služby Voyo plná verze a Předplatné opět aktivovat, a to učiněním nové Objednávky, resp. uzavřením nové Smlouvy plná verze. V případě, že má Registrovaný uživatel zájem rovněž o ukončení Smlouvy start (tj. služby Voyo start), postupuje dle čl. 8.3 výše.
 • 11. PŘECHOD MEZI SLUŽBAMI VOYO

 • 11.1 Přechod z Voyo start na Voyo plná verze
  • 11.1.1 V případě, že Registrovaný uživatel požádá o přechod na službu Voyo plná verze (tj. o uzavření Smlouvy plná verze) v průběhu využívání služby Voyo start, je služba Voyo plná verze aktivována Registrovanému uživateli okamžikem uzavření Smlouvy plná verze.
  • 11.1.2 Registrovaný uživatel může požádat o přechod na službu Voyo plná verze u Provozovatele prostřednictvím svého uživatelského účtu Voyo, a to v rámci televizní aplikace Voyo, mobilní aplikace Voyo nebo v rámci webové stránky https://voyo.nova.cz (tlačítko: „Aktivovat předplatné"), příp. jiným stanoveným způsobem.
  • 11.1.3 Registrovaný uživatel může požádat o přechod z Voyo start na Voyo plná verze také u společnosti T-Mobile, a to prostřednictvím Prodejních kanálů společnosti T-Mobile, přičemž přesná specifikace prodejních kanálů je uvedena v Obchodních podmínkách společnosti T-Mobile.
 • 11.2 Přechod z Voyo plná verze na Voyo start
   V případě, že Registrovaný uživatel požádá o přechod z Voyo plná verze na neplacenou variantu služby Voyo start (tj. o ukončení Smlouvy plná verze) během Předplaceného období Voyo plná verze, obnoví se Voyo start (tj. dojde k ukončení Smlouvy plná verze a k obnově plnění Smlouvy start) až po skončení aktuálního 30denního Předplaceného období. Registrovaný uživatel může požádat o přechod na službu Voyo start (tj. o ukončení Smlouvy plná verze) způsobem uvedeným v čl. 10.4.3 výše.
 • 11.3 Aktivní Předplatné u Provozovatele
   Pokud je Registrovaný uživatel registrován také přímo u Provozovatele a má aktivní předplatné audiovizuální mediální služby Voyo na vyžádání a současně si aktivuje službu Voyo start a/nebo Voyo plná verze na svém uživatelském účtu společnosti T-Mobile některým z výše uvedených způsobů, bude mít Registrovaný uživatel aktivovány současně dva Uživatelské účty a není možné sloučení účtů. Pro užívání pouze jedné placené služby Voyo je nutné v rámci jednoho Uživatelského účtu zrušit Předplatné.
 • 12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • 12.1 Rodičovská kontrola
  • 12.1.1 Služba Voyo umožňuje upravit nastavení Uživatelského účtu tak, aby měl Registrovaný uživatel kontrolu nad tím, k jakému obsahu a k jaké Nabídce Titulů bude mít Registrovaný uživatel a jeho rodina přístup (dále též jen „Rodičovská kontrola"). Rodičovskou kontrolu je možné nastavit v rámci nastavení Uživatelského účtu a umožňuje nastavení několika úrovní ochrany dle stanoveného věku, a to prostřednictvím zvoleného kódu.
  • 12.1.2 Provozovatel nezaručuje, že klasifikace věkového omezení u každého Titulu je zcela přesná a odpovídá představě Registrovaného uživatele o věkovém omezení. Provozovatel upozorňuje Registrovaného uživatele, že Rodičovská kontrola nemusí být vždy účinná při omezování veškerého obsahu, který může Registrovaný uživatel považovat za nevhodný, včetně případů, kdy Registrovaný uživatel nesouhlasí s věkovou klasifikací daného obsahu nebo kdy má třetí osoba (např. člen rodiny) přístup ke kódu pro změnu nastavení Rodičovské kontroly.
  • 12.1.3 Pokud Registrovaný uživatel Rodičovskou kontrolu nenastaví, bere na vědomí, že služba Voyo bude přístupná v plném rozsahu, tedy bude přístupný veškerý obsah určený široké dospělé veřejnosti, který může obsahovat nahotu, sexuální aktivity, násilí, vulgární jazyk, užívání alkoholu, tabáku, drog, návykových látek, nebo jiný svou povahou nevhodný obsah. Registrovaný uživatel je výhradně odpovědný za dohled nad veškerým užíváním svého Uživatelského účtu.
 • 12.2 Státní fond kinematografie
  • 12.2.1 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že z Předplatného hradí Provozovatel Státnímu fondu kinematografie dle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.
 • 12.3 Výhrady Provozovatele
  • 12.3.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze Registrovaných uživatelů, nikoliv však do obsahu a rozsahu poskytnutých údajů, bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům, bude-li užívání služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze vyžadovat zavedení nové funkcionality.
  • 12.3.2 Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu poskytnutí i dalších údajů povinných pro vedení Uživatelského účtu, budou-li to vyžadovat právní předpisy, a bez jejich sdělení příslušný Uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup ke službě Voyo start a/nebo Voyo plná verze.
  • 12.3.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svých přihlašovacích údajů či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek ze strany Registrovaného uživatele.
  • 12.3.4 Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení odstranit Uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:
   • (a) Provozovatel má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s právními předpisy a/nebo obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
   • (b) Registrovaný uživatel užívá službu Voyo start a/nebo Voyo plná verze, ke komerčním účelům, případně k jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele nebo třetí osoby;
   • (c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv část služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze;
   • (d) Provozovatel má důvodné podezření, že uživatelem služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze je jiná osoba než Registrovaný uživatel;
   • (e) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod služby Voyo start a/nebo Voyo plná verze;
   • (f) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách.
 • 13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 13.1 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  • (a) funkčnost datové sítě Registrovaného uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
  • (b) jakékoli případné škody, které Registrovanému uživateli vzniknou, pokud Registrovaný uživatel nebude včas informován o případných změnách webových stránek https://voyo.nova.cz, televizní aplikace Voyo, mobilní aplikace Voyo nebo služeb Voyo pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
  • (c) to, že webová stránka https://voyo.nova.cz, televizní aplikace Voyo nebo mobilní aplikace Voyo nebo zařízení sloužící elektronické komunikaci neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 • 13.2 Provozovatel si vyhrazuje právo, že služby Voyo nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového či softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.
 • 13.3 Registrovaný uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah poskytovaný Registrovaným uživatelům v rámci služeb Voyo je určen především pro zábavné, zpravodajské a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.
 • 13.4 Provozovatel výslovně upozorňuje Registrované uživatele na skutečnost, že užívání služeb Voyo v rozporu s těmito Podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti. Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s používáním služeb Voyo, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s poskytováním služeb Voyo ze strany Provozovatele.
 • 13.5 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smlouvy či jiného smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s užíváním služeb Voyo na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele a T-Mobile dle těchto Podmínek, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele a T-Mobile vyplývající z poskytování služeb Voyo, provozu mobilních aplikací a webových stránek TV Nova vůči Registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby, nejde-li o postoupení, které by mohlo vést ke zhoršení postavení Registrovaného uživatele jako spotřebitele.
 • 13.6 Informace, materiály, další obsah (zejména a mimo jiné Tituly) a funkce poskytované Registrovaným uživatelům v rámci služeb Voyo jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.
 • 13.7 Jakékoliv činnosti Registrovaného uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb Voyo, či jakékoliv činnosti Registrovaného uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako porušení těchto Podmínek a Provozovatel je oprávněn Registrovaného uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám Voyo či odepření poskytnutí služeb Voyo, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Registrovaného uživatele je Provozovatel oprávněn uplatnit okamžitě. Aplikace omezení, tj. zejména typ přijatého opatření, jeho intenzita a načasování, je výhradně volbou Provozovatele, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
 • 13.8 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel tímto informuje Registrovaného uživatele a Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup Registrovaného uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s Provozovatelem, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (v případě webových stránek a mobilních aplikací TV Nova, na něž se příslušný předpis vztahuje) a provozovatelem televizního vysílání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce „kontakty" umístěné na webových stránkách, popř. v příslušné mobilní aplikaci TV Nova.
 • 14. ZMĚNY PODMÍNEK A ÚČINNOST

 • 14.1 Provozovatel si v případě rozumné potřeby (např. z důvodu změn na trhu, při legislativních a technologických změnách, rušení či zavádění nových produktů, změn obchodní politiky, úprav videoportálu Voyo, apod.) vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, přičemž o těchto změnách Registrovaného uživatele informuje způsobem uvedeným níže, a to alespoň jeden (1) měsíc přede dnem nabytí jejich účinnosti.
 • 14.2 Provozovatel upozorní Registrované uživatele na nové znění Podmínek odesláním aktualizovaného znění Podmínek na kontaktní e mailovou adresu, případně jiným způsobem prostřednictvím společnosti T-Mobile.
 • 14.3 Registrovaný uživatel, který nesouhlasí s novým zněním těchto Podmínek, ukončí smluvní vztahy (včetně vztahů ke službám, které využívá) zrušením svého Uživatelského účtu způsobem stanoveným v čl. 5.3 těchto Podmínek, a to nejpozději jeden (1) den před tím, než změna takové dokumentace nabude účinnosti. K ukončení právního vztahu dojde nejpozději k poslednímu dni platnosti stávajících Podmínek. Provozovatel (resp. společnost T-Mobile) vrátí Registrovanému uživateli poměrnou část Předplatného, která odpovídá ceně služby Voyo plná verze, kterou Registrovaný uživatel nemohl po zrušení Uživatelského účtu z důvodu nesouhlasu s Podmínkami čerpat.
 • 14.4 Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 28. března 2023.

PŘÍLOHA Č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy start


Odstoupení od Smlouvy start


Adresát: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681, e‑mail: [email protected].


Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy start.


Uživatelské jméno: [DOPLŇTE]


Dne: [DOPLŇTE]


Podpis: [DOPLŇTE; pouze pokud je tento formulář zasílán na listině]