PODMÍNKY REGISTRACE

upravující registrování uživatelů služeb poskytovaných

společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků

 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • 1.1 Společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, IČ: 45800456, DIČ: CZ45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581 (dále jen „Provozovatel“), je, mimo jiné, provozovatelem internetových serverů dostupných na následujících internetových adresách (URL):

   (všechny výše uvedené internetové stránky dále společně i jednotlivě jen „Internetové stránky“).

  • 1.2 Výše uvedené Internetové stránky lze navštěvovat jak s registrací, tak i bez registrace. Pokud však uživatelé mají zájem užívat služby umístěné na Internetových stránkách, např. placenou část elektronické videopůjčovny Voyo, nebo mají zájem vkládat příspěvky do diskusí a aktivně se účastnit debat na Internetových stránkách, příp. využívat další služby umístěné na Internetových stránkách (dále jen „Služby“), je zapotřebí registrace dle těchto podmínek (dále jen „Podmínky registrace“). Registrace je jednotná pro všechny Internetové stránky a zaregistrováním se na jedné Internetové stránce je uživatel oprávněn využívat všechny Služby umístěné na Internetových stránkách Provozovatele bez nutnosti další registrace.
  • 1.3 Tyto Podmínky registrace tedy upravují registrování uživatelů Služeb poskytovaných společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků a práva a povinnosti registrovaných uživatelů (dále jen jednotlivě „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“) a Provozovatele vznikající v souvislosti s registrací Registrovaných uživatelů za účelem poskytování Služeb Provozovatele Registrovaným uživatelům na Internetových stránkách, a dále rovněž některé další záležitosti související s užíváním Služeb Registrovanými uživateli.
  • 1.4 Registrovaný uživatel je povinen se zaregistrovat za účelem užívání Služeb Provozovatele na Internetových stránkách. Po provedení registrace je Registrovaný uživatel oprávněn užívat Služby nejen prostřednictvím Internetových stránek, ale i prostřednictvím mobilních aplikací nebo jakýchkoliv jiných elektronických prostředků. Tyto Podmínky registrace tedy upravují rovněž práva a povinnosti Registrovaných uživatelů a Provozovatele v souvislosti s poskytováním Služeb Provozovatele prostřednictvím mobilních aplikací (např. aplikace pro Smart TV) nebo jakýchkoli jiných elektronických prostředků.
  • 1.5 Všichni Registrovaní uživatelé Služeb jsou povinni dodržovat Všeobecné obchodní podmínky upravující užívání Služeb poskytovaných společností TV Nova s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků (dále jen „Všeobecné podmínky“) dostupné na internetové adrese https://tv.nova.cz/gdpr/vseobecne-obchodni-podminky.
 • 2. PODMÍNKY REGISTRACE A POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI

  • 2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé Služby určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Služeb, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci.
  • 2.2Registrovaným uživatelem se může stát pouze osoba starší 15 let. V registračním formuláři vyplní uživatel následující údaje povinné pro registraci:
   - email;
   - heslo;
   V registračním formuláři je Registrovaný uživatel povinen zaškrtnout souhlas s těmito Podmínkami registrace a Všeobecnými podmínkami. Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ v příslušném registračním formuláři uživatel potvrdí, že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů dostupné na internetové adrese: //tv.nova.cz/gdpr, a odešle registrační formulář Provozovateli. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a případně nebudou splněny další podmínky registrace stanovené Provozovatelem. Registrace je dokončena aktivací uživatelského účtu, a to ověřením e-mailové adresy Registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel aktivuje svůj uživatelský účet spuštěním odkazu, který obdrží od Provozovatele do e-mailové schránky uvedené při registraci. Nebude-li uživatelem účet aktivován do 10 dnů od provedení registrace, vyhrazuje si Provozovatel právo účet zrušit. Provedením registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „Profil“), k němuž má přístup z Internetových stránek či jiného rozhraní (po přihlášení proklikem na svůj login umístěný v daném rozhraní). Zadáním zaregistrovaného emailu a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit pod svým Profilem k užívání požadované Služby. Každým přihlášením k užívání Služby pod svým Profilem potvrzuje Registrovaný uživatel seznámení se s aktuálním zněním Podmínek registrace, Všeobecných podmínekInformace o zpracování osobních údajů.
  • 2.3 Registrovaný uživatel je oprávněn ve svém Profilu uvádět i další informace o své osobě, např. jméno a příjmení, adresu, apod. Sdělování těchto dalších údajů v Profilu nebo při nastavování Služeb poskytovaných Provozovatelem nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a Provozovatel se s nimi zavazuje nakládat v souladu a za podmínek stanovených v Informaci o zpracování osobních údajů. V případě, že Registrovaný uživatel přispívá do diskusí nebo debat na Internetových stránkách, vyhrazuje si Provozovatel právo identifikovat Registrovaného uživatele v rámci debat a diskusí na Internetových stránkách pod jménem a příjmením a takové údaje o Registrovaném uživateli zveřejnit.
  • 2.4 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa Profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele. To však nevylučuje možnost zpoplatnění Služby, kterou Registrovaný uživatel využívá.
  • 2.5 Uživatel Služeb odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace souhlasí s těmito Podmínkami registrace a výslovně potvrzuje, že:
   • (a) se stane Registrovaným uživatelem;
   • (b) přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k údajům bez svého souhlasu;
   • (c) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího emailu, hesla či jiných informací;
   • (d) Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to prostřednictvím konfirmačního emailu;
   • (e) je obeznámen se zněním Všeobecných podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat;
   • (f) Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Služeb v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
   • (g) Provozovatel je oprávněn identifikovat Registrovaného uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů
  • 2.6 2.6 Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu resp. Profilu nebo změnu či vymazání veškerých údajů z databáze registrovaných uživatelů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu internet@nova.cz nebo jiným způsobem umožněným Provozovatelem. Poskytnuté údaje, které nejsou údaji povinnými pro registraci, může Registrovaný uživatel také sám měnit nebo doplňovat.
 • 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • 3.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze registrovaných uživatelů, nikoliv však do obsahu a rozsahu poskytnutých údajů, bez nutnosti předchozího oznámení dotčeným Registrovaným uživatelům, bude-li užívání Služeb vyžadovat zavedení nové funkcionality. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo vyžadovat v budoucnu poskytnutí i dalších údajů povinných pro registraci, budou-li to vyžadovat právní předpisy, a bez jejich sdělení dosavadní registraci resp. příslušný uživatelský účet zrušit a/nebo neumožnit přístup ke Službám nebo elektronickým prostředkům, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
  • 3.2 Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet resp. Profil Registrovaného uživatele v případě, že:
   • (a) Provozovatel má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
   • (b) Registrovaný uživatel užívá Služby, zejména Internetové stránky či příslušné aplikace, ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele nebo třetí osoby;
   • (c) Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást Internetových stránek/aplikací nebo Služeb poskytovaných Provozovatelem;
   • (d) Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než šest (6) měsíců;
   • (e) Provozovatel má důvodné podezření, že uživatelem Služby je jiná osoba než Registrovaný uživatel;
   • (f) Registrovaný uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo data na nich uložená;
   • (g) Registrovaný uživatel poruší povinnosti stanovené v těchto Podmínkách registrace, Všeobecných podmínkách nebo jakýchkoli jiných všeobecných nebo specifických podmínkách a pravidlech příslušné Služby poskytované Provozovatelem.
 • 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • 4.1 Provozovatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s těmito Podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.
  • 4.2 Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Služeb, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo poskytováním Služeb ze strany Provozovatele.
  • 4.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého emailu, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito Podmínkami registrace, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek registrace.
  • 4.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb Provozovatele na třetí osobu, a to ani bezúplatně.
  • 4.5 Právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek registrace a v souvislosti s užíváním Internetových stránek se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami registrace jsou příslušné české soudy.
  • 4.6 Provozovatel si v případě rozumné potřeby vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek registrace, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nicméně vynaloží nezbytné úsilí k tomu, aby o změnách Podmínek registrace přiměřeně informoval. Registrovaný uživatel, který nesouhlasí se zněním těchto Podmínek registrace a/nebo aktuálním zněním Všeobecných podmínek, ukončí smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek registrace (a ve vztahu ke Službám, které využívá, příslušných ustanovení Všeobecných podmínek) zrušením svého Profilu dle čl. 2.6 těchto Podmínek registrace. Pro odstranění pochybností však Provozovatel tímto upozorňuje, že zrušením Profilu dojde i k okamžitému ukončení poskytování veškerých placených Služeb, neboť ty dle jejich povahy nemohou být poskytovány bez aktivního Profilu. Registrovaný uživatel je srozuměn s tím, že v případě zrušení Profilu z uvedeného (či jakéhokoli jiného) důvodu, Provozovatel nevrací Registrovanému uživateli resp. Předplatiteli již uhrazené Předplatné.
  • 4.7 Tyto Podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 17. srpna 2020 a nahrazují Podmínky registrace ve znění ze dne 25. května 2018.