INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOST SE ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „TV Nova“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak a proč zpracovává vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), v souvislosti s našimi právními povinnostmi či našimi interními opatřeními v zájmu zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí přijatými z důvodu šíření onemocnění COVID-19, v souladu s příslušnými předpisy v oblasti ochrany Osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy GDPR).

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na: https://tv.nova.cz/gdpr či případně http://nova.cz/gdpr a na Novanetu.

 1. Jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše Osobní údaje

  TV Nova je povinna dodržovat nejrůznější právní požadavky související se šířením onemocnění COVID-19 vyplývající, mimo jiné, z ochranných opatření, mimořádných opatření či dalších správních aktů Ministerstva zdravotnictví ČR či dalších správních úřadů nebo jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto právní požadavky vedou k nutnosti zpracovávat vaše Osobní údaje ze strany TV Nova a v návaznosti na konkrétní epidemiologickou situaci související se šířením onemocnění COVID-19 se tyto právní požadavky, jakož i rozsah souvisejících zpracovávaných Osobních údajů či doba zpracování ze strany TV Nova, v průběhu času mění.

  V závislosti na aktuální právní úpravě se může jednat například o zpracování Osobních údajů v souvislosti s dokládáním bezinfekčnosti zaměstnanců či případně dalších spolupracujících osob po návratu ze zahraničí. Dále se může jednat o zpracování Osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců, spolupracujících osob či dalších osob vykonávajících práci nebo jinou činnost na pracovištích TV Nova či v jiných prostorech, kde je vykonávána práce či jiná činnost pro TV Nova, na onemocnění COVID-19. TV Nova rovněž nastavila a v návaznosti na konkrétní epidemiologickou situaci související se šířením onemocnění COVID-19 průběžně vyhodnocuje a reviduje interní opatření související se zajištěním bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, přičemž při implementaci takovýchto interních opatření rovněž dochází či může docházet ke zpracování Osobních údajů.

  Účelem zpracování Osobních údajů je tedy jednak plnění našich právních povinností, jakož i zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí pro všechny osoby, které se nacházejí na pracovištích TV Nova či v jiných prostorech, kde je vykonávána práce či jiná činnost pro TV Nova.

 2. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů a právní základ zpracování

  Pro výše uvedené účely zpracováváme nebo můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje, přičemž (i) v souvislosti s dokládáním bezinfekčnosti po návratu ze zahraničí se jedná zejména o Osobní údaje obsažené v dokladu o bezinfekčnosti (tedy například Vaše osobní údaje obsažené ve výsledku o provedeném testování na onemocnění COVID-19, v dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 či v dokladu o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19), (ii) v případě testování na onemocnění COVID-19 se může jednat o Vaše Osobní údaje související s absolvovaným testováním, tedy zejména Vaše identifikační údaje, případně o údaje o zdravotní pojišťovně, výsledek testu a datum a čas jeho provedení, a (iii) v souvislosti s implementací našich interních opatření souvisejících se zajištěním bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí se může jednat o další Vaše Osobní údaje, obsažené například v Prohlášeních účastníků natáčení či dalších dokumentech a podkladech souvisejících s onemocněním COVID-19, které jsou významné pro realizaci naší podnikatelské činnosti, například při natáčení.

  Konkrétní rozsah zpracovávaných Osobních údajů se může v průběhu času v souvislosti s případnou změnou našich právních povinností či našich interních opatření souvisejících se šířením onemocnění COVID-19 měnit, o podstatných změnách v tomto rozsahu Vás budeme informovat vydáním nové verze této Informace.

  Výše popsané zpracování Vašich Osobních údajů je tedy založeno na plnění naší právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 (c) GDPR, příp. na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 (f) GDPR a u zvláštní kategorie Osobních údajů na veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 (i).

 3. Zpřístupňování Osobních údajů

  K vašim Osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet zaměstnanců a spolupracovníků TV Nova v závislosti na Vašem pracovním zařazení, příp. výkonu jiné činnosti pro TV Nova, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mohou nakládat s Osobními údaji pouze na pokyn TV Nova, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich smluvními povinnostmi, resp. činností vykonávanou pro TV Nova.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům ochrany veřejného zdraví (např. hygienickým stanicím), zdravotním pojišťovnám, příp. jiným třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to třeba k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně práv třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy. Pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů, je TV Nova oprávněna sdílet Osobní údaje i s externími poradci (například právními a daňovými poradci, účetními a auditory či poradci v oblasti pracovněprávního lékařství).

  Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s našimi poskytovateli služeb, např. společnostmi zajišťujícími testování, poskytovali IT služeb atp. TV Nova vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich Osobních údajů a aby zpracovávali tyto Osobní údaje pouze v souladu s pokyny TV Nova. Pokud nebude striktní povinnost důvěrnosti a účelového omezení nakládání s údaji (tj. použití údajů jen pro účel, pro který byly údaje zpřístupněny) vyplývat přímo z příslušných právních předpisů, zajistí tyto podmínky TV Nova v rámci smluvního ujednání s poskytovatelem služeb. Poskytovatelé služeb budou moci využít k poskytování služeb TV Nova subdodavatele pod podmínkou, že se subdodavatel zaváže k plnění stejných povinností v souvislosti s ochranou Osobních údajů, jako poskytovatelé služeb.

 4. Uložení vašich Osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Vaše Osobní údaje nebudou v rámci výše uvedených účelů přeneseny a skladovány mimo území EU a EHP.

 5. Vaše práva

  V souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů máte určitá práva, zejména i) právo vyžádat si od TV Nova přístup k vašim Osobním údajům, ii) právo na opravu vašich Osobních údajů, iii) právo na výmaz vašich Osobních údajů, iv) právo na omezení zpracování vašich Osobních údajů, v) právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich Osobních údajů, jakož i iv) právo od nás obdržet vámi poskytnuté Osobní údaje.

  Tato práva mohou být v určitých situacích omezena, například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich Osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich Osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy (jinak řečeno, výše uvedená práva nemusejí platit v rámci všech účelů zpracování specifikovaných v bodu 1. této Informace).

  Dále máte právo podat stížnost ohledně nakládání s vašimi Osobními údaji přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

 6. Jak dlouho uchováváme vaše Osobní údaje

  Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, zejména za účelem splnění právních povinností, a to v souladu se zásadami TV Nova pro uchovávání Osobních údajů. Délka zpracování vašich Osobních údajů je dána zejména dobou trvání našich právních povinností, a dále dobou nezbytnou pro kontrolu zpracování plateb a nároků, které TV Nova vzniknou, např. v důsledku testování. U dokumentů a informací, které TV Nova nemá povinnost uchovávat, dochází k pravidelnému výmazu.

 7. Kontaktní údaje

  Pokud máte ohledně zpracování vašich Osobních údajů další otázky nebo požadavky, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva uvedená v článku 5 výše, kontaktujte nás e-mailem na adrese GDPR.general@nova.cz. Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu Osobních údajů skupiny CME na telefonním čísle (+420) 242465589 nebo e-mailem na adrese DPO@cme.net.

***

Poslední aktualizace: 30. srpna 2021

Tato Informace může být změněna či doplněna podle potřeby nebo vyžaduje-li to zákon. O podstatných změnách této Informace vás budeme informovat.