INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍCOVID-19

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „TV Nova“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak a proč zpracovává vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), v souvislosti s povinností testovat osoby přítomné v prostorech TV Nova na onemocnění COVID-19, v souladu s příslušnými předpisy v oblasti ochrany Osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy GDPR).

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na: https://tv.nova.cz/gdpr či případně https://nova.cz/gdpr a na Novanetu.

 1. Jak a proč shromažďujeme a zpracováváme vaše Osobní údaje

  Vaše Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s naší právní povinností testovat zaměstnance a další osoby vykonávají práci nebo obdobnou činnost v našich prostorech na onemocnění COVID-19. Účelem zpracování Vašich Osobních údajů je splnění této právní povinnosti, jakož i zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí pro všechny osoby, které se nacházejí na pracovištích TV Nova.

  Pro výše uvedené účely zpracováváme Vaše Osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna, výsledek testu a datum a čas provedení testu. V případě, že se na Vás uplatní výjimka z povinného testování, budeme o Vás zpracovávat Vaše identifikační údaje a důvod výjimky z testování (včetně příslušných podkladů dokládajících to, že se na Vás taková výjimka vztahuje).

  Toto zpracování je založeno na plnění naší právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 (c) GDPR, příp. na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 (f) GDPR a u zvláštní kategorie Osobních údajů na veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví dle čl. 9 odst. 2 (i).

 2. Zpřístupňování Osobních údajů

  K vašim Osobním údajům bude mít přístup jen omezený počet pracovníků TV Nova v závislosti na Vašem pracovním zařazení, příp. výkonu jiné obdobné činnosti, a to pouze v nezbytném rozsahu. Tito pracovníci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a mohou nakládat s Osobními údaji pouze na pokyn TV Nova, a pokud je to nezbytné v souvislosti s jejich smluvními povinnostmi, resp. činností vykonávanou pro TV Nova.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům ochrany veřejného zdraví (např. hygienickým stanicím), zdravotním pojišťovnám v případě kontroly poskytnutí příspěvku na testy, příp. jiným třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to třeba k ochraně našich oprávněných zájmů (včetně práv třetích osob) v souladu s platnými právními předpisy.

  Pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů, je TV Nova oprávněna sdílet Osobní údaje i s externími poradci (například právními a daňovými poradci, účetními a auditory či poradci v oblasti pracovněprávního lékařství).

  Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s našimi poskytovateli služeb, např. společnostmi zajišťujícími testování, poskytovali IT služeb atp. TV Nova vyžaduje, aby tito poskytovatelé služeb přijali vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich Osobních údajů a aby zpracovávali tyto Osobní údaje pouze v souladu s pokyny TV Nova. Pokud nebude striktní povinnost důvěrnosti a účelového omezení nakládání s údaji (tj. použití údajů jen pro účel, pro který byly údaje zpřístupněny) vyplývat přímo z příslušných právních předpisů, zajistí tyto podmínky TV Nova v rámci smluvního ujednání s poskytovatelem služeb. Poskytovatelé služeb budou moci využít k poskytování služeb TV Nova subdodavatele pod podmínkou, že se subdodavatel zaváže k plnění stejných povinností v souvislosti s ochranou Osobních údajů, jako poskytovatelé služeb.

 3. Uložení vašich Osobních údajů a jejich předávání do zahraničí

  Osobní údaje, které shromažďujeme, ukládáme na území Evropské unie (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Vaše Osobní údaje nebudou v rámci výše uvedených účelů přeneseny a skladovány mimo území EU a EHP.

 4. Vaše práva

  V souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů máte určitá práva, zejména i) právo vyžádat si od TV Nova přístup k vašim Osobním údajům, ii) právo na opravu vašich Osobních údajů, iii) právo na výmaz vašich Osobních údajů, iv) právo na omezení zpracování vašich Osobních údajů, v) právo na vznesení námitky vůči zpracování vašich Osobních údajů, jakož i iv) právo od nás obdržet vámi poskytnuté Osobní údaje.

  Tato práva mohou být v určitých situacích omezena, například vaše právo vznést námitky vůči zpracování vašich Osobních údajů může být omezeno tam, kde jsme schopni prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování vašich Osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy (jinak řečeno, výše uvedená práva nemusejí platit v rámci všech účelů zpracování specifikovaných v bodu 1. této Informace).

  Dále máte právo podat stížnost ohledně nakládání s vašimi Osobními údaji přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

 5. Jak dlouho uchováváme Vaše Osobní údaje

  Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, zejména za účelem splnění právních povinností, a to v souladu se zásadami TV Nova pro uchovávání Osobních údajů. Délka zpracování vašich Osobních údajů je dána zejména dobou trvání našich právních povinností, a dále dobou nezbytnou pro kontrolu zpracování plateb a nároků, které TV Nova v důsledku testování vzniknou.

 6. Kontaktní údaje

  Pokud máte ohledně zpracování vašich Osobních údajů další otázky nebo požadavky, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva uvedená v článku 4 výše, kontaktujte nás e-mailem na adrese GDPR.general@nova.cz. Můžete se také obrátit na pověřence pro ochranu Osobních údajů skupiny CME na telefonním čísle (+420) 242465589 nebo e-mailem na adrese DPO@cme.net.

  ***
  Poslední aktualizace: 12. března 2021.

  Tato Informace může být změněna či doplněna podle potřeby nebo vyžaduje-li to zákon. O podstatných změnách této Informace vás budeme informovat.