Pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR 2018

Aktualizováno 29.4. 2018 17:47

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek diváckého SMS hlasování v semifinálových a finálových kolech pěvecké soutěže SUPERSTAR 2018 (dále jen „SUPERSTAR“) vysílané na území Slovenské republiky na televizní stanici Markíza (dá jen „TV MARKÍZA“) a na území České republiky na televizní stanici NOVA (dále jen „TV NOVA“).

Tyto Pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla SMS hlasování v pěvecké soutěži SUPERSTAR. Tyto Pravidla nabývají platnost dnem jejich zveřejnění. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu těchto pravidel, a to i bez předchozího upozornění.


1. Vyhlašovatelé SMS hlasování

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
se sídlem Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava IČO: 31 444 873,
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B
pro území Slovenské republiky
(dále jen „Markíza“)

TV Nova s.r.o.
se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45 800 456
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 10581
pro území České republiky.
(dále jen „TV Nova“)

(dále jen společně „Vyhlašovatelé“)

2. Poskytovatel výhry SMS hlasování

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o
se sídlem Sabinovská ul. č. 6, 821 02 Bratislava, IČO 31 347 215
Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 4775/B
(dále jen „Poskytovatel výhry“ nebo „ŠKODA“)


3. Technický realizátor SMS hlasování

Na území Slovenské republiky
A SMS, s.r.o.
se sídlem Šuleková 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B

Na území České republiky
Advanced Telecom Services, s.r.o.,
se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ: 27 635 007
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 120434


4. Trvání a podmínky SMS hlasování

Divácké SMS hlasování je neoddělitelnou součástí soutěže SUPERSTAR. Na základě výsledků tohoto hlasování bude zvolený vítěz soutěže, kterým se stane soutěžící, který v souladu s pravidly soutěže SUPERSTAR prošel všemi semifinálovými a finálovými koly a v posledním finálovém kole (dále jen „Velké finále“) získal nejvíce hlasů.


Termíny konání jednotlivých semifinálových a finálových kol soutěže SUPERSTAR, ve kterých bude probíhat divácké SMS hlasování, jsou následující:


Termín, Soutěžní kolo, Doba hlasování

29.4.2018, Semifinále 1/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

6.5.2018, Semifinále 2/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

13.5.2018, Finále1/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

20.5.2018, Finále2/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

27.5.2018, Finále3/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

3.6.2018, Finále4/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování

10.6.2018, Finále5/Live kolo, zahájení hlasování/ukončení hlasování


Vyhlašovatelé jsou oprávněni změnit uvedené termíny konání semifinálových a finálových kol soutěže SUPERSTAR, stejně jako si vyhrazují právo prodloužit, zkrátit či jinak změnit dobu hlasování v jednotlivých soutěžních kolech. O těchto změnách budou hlasující informování ve vysílání TV MARKÍZA a TV NOVA. Hlasování bude zahájení a ukončené na pokyn moderátora pořadu SUPERSTAR.


SMS hlasování se mohou zúčastnit všichni uživatelé sítí operátorů:

na území Slovenské republiky: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s.,

na území České republiky: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, Vodafone Czech
Republic,

kteří zašlou hlas prostřednictvím mobilního telefonu (dále jen MT) přes SIM kartu.


Zúčastnit se SMS hlasování v soutěži SUPERSTAR je možné tak, že hlasující v době hlasování zašle SMS ve tvaru STAR mezera pořadové číslo soutěžícího (1-10) na číslo: 876 52 (Příklad: STAR 1; STAR 2). SMS číslo 876 52 je stejné pro hlasující z ČR i SR. Jednomístná čísla jsou akceptovaná ve
tvaru 1 i 01.


Cena jednoho SMS hlasu odeslaného na území Slovenské republiky je 0,50 € včetně DPH, cena SMS hlasu odeslaného na území České republiky je podle tarifu jednotlivých operátorů pro danou službu, a to T-Mobile Czech Republic 9,- Kč včetně DPH, O2 Czech Republic 12,90 Kč včetně DPH a Vodafone
13,- Kč včetně DPH.

Jednou hlasovací SMS může hlasující odevzdat jen jeden hlas. Počet hlasů pro konkrétního soutěžícího zaslaných z jednoho MT (z jedné SIM karty) je bez omezení. V České republice bude přijetí hlasovací SMS potvrzené pomocí zpětné SMS. Zpětná SMS zpráva, potvrzující úspěšné hlasování, nebude standardně v rámci Slovenské republiky zasílána.


Divácké SMS hlasy zaslané/doručené mimo dobu hlasování pro konkrétního soutěžícího nebudou započítané pro účely dalšího soutěžního kola. Telefonní číslo, které je společným číslem pro všechny soutěžící je zpoplatněné během celé doby konání projektu SUPERSTAR (t. j. i mimo přímého přenosu
soutěžních kol).


Pro účely spočtení diváckých SMS hlasů se za platné SMS hlasy počítají pouze hlasy zaslané v souladu s tímto Statutem a doručené do momentu zastavení hlasování moderátorem/ry SUPERSTAR.


5. Pravidla losování vítěze SMS hlasování na území SR

Všechny platné SMS hlasy, přijaté během všech soutěžních kol od uživatelů sítí operátorů na území SR: Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 a SWAN Mobile, a.s., budou zařazené do losování o výhru – osobní automobil ŠKODA KAROQ.

Do losování bude zařazené telefonní číslo MT (jedné
SIM karty) tolikrát, kolikrát byl z něho během soutěže přijatý platný hlas. Vyhlašovatel soutěže výhercovi nezaručuje, že osobní automobil ŠKODA bude v identické barvě jako je osobní automobil zobrazený v upoutávce na SUPERSTAR.

Losování hlasujících bude probíhat po ukončení SMS hlasování po posledním finálovém soutěžním kole SUPERSTAR v pondělí ráno za přítomnosti notáře. Výherce bude kontaktovaný telefonicky (hovorem na vylosované telefonní číslo). Při tomto
telefonátu je výherce povinný uvést svoje jméno, příjmení a přesnou adresu.

Jestliže se nepodaří vylosovaného výherce kontaktovat v pondělí do 11:00 h., bude pro tyto účely oslovený náhradní vylosovaný výherce. Pokud se nepodaří kontaktovat ani náhradního výherce, Markíza má právo konečného rozhodnutí, jak naložit s výhrou. Jméno výherce bude oficiálně vyhlášené během vysílání TELERÁNA v úterý následující po finálovém soutěžním kole SUPERSTAR a rovněž na stránkách www.superstar.markiza.sk.


6. Předání výhry

Předání výhry výhercovi se uskuteční v termínu a místě stanoveném Poskytovatelem výhry, a to nejpozději do 60 dní po skončení soutěže SUPERSTAR. Pokud si výherce výhru ve stanoveném termínu a místě nepřevezme, výhra nebude předaná a Markíza má právo konečného rozhodnutí, jak naložit
s výhrou.

Markíza si vyhrazuje práva organizovat předání výhry jako veřejnou událost a zvukový a obrazový záznam z této události použít pro účely svých reklamních a propagačních aktivit, s čímž výherce losování účastí v hlasování vyjadřuje svůj souhlas.


Výhercem přebírající výhru může být jen fyzická osoba starší 18-ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům a má trvalý pobyt na území Slovenské republiky. Osoby mladší 18-ti let mohou výhru převzít pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem. Předání výhry bude podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel, předložením
průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce a podpisem předávacího protokolu a/nebo jiného dokumentu, upravujícího předání/převzetí výhry, a to výherci losování.


Markíza nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem jejího předání.
Hlasující beze na vědomí, že výhra v soutěži podléhá dani, přičemž zdaňování výher (cen) z reklamních, propagačních soutěží se řídí zákonem o dani z příjmů, t.j. při poskytnutí nepeněžité výhry (ceny) nad 350,- EUR včetně DPH je daň z příjmu povinný zaplatit příjemce výhry (ceny), vycházející
z podaného daňového přiznání.

Nepeněžitá výhra (cena) v hodnotě nad 350,- EUR včetně DPH podléhá ve smyslu Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ve znění pozdějších předpisů, současně s odvodem na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné z nepeněžité výhry (ceny) se vypořádá formou ročního zúčtování zdravotního pojištění zpracovaného zdravotní pojišťovnou na základě podaného daňového přiznání.


7. Zvláštní ustanovení
Účast na hlasování ani výhru není možné soudně vymáhat ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční či nefinanční povahy. Hlasující nemají na základě hlasování a/nebo v souvislosti s ním nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany Vyhlašovatelů a Poskytovateli výhry než na plnění výslovně uvedená v tomto Statutu, přičemž i nárok na toto plnění vzniká jen při splnění všech stanovených podmínek ve smyslu tohoto Statutu. 

Výherce není oprávněn požadovat od Vyhlašovatelů a Poskytovatele výhry jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v tomto Statutu. Hlasující berou na vědomí skutečnost, že Vyhlašovatelé ani operátoři nezaručují, že v oblastech s deklarovaným pokrytím příslušným radiotelefonním signálem hlasující vždy dosáhne připojení a dostatečných předpokladů na uskutečnění komunikace za účelem realizace hlasování.

Hlasující berou na vědomí, že hlasující SMS zpráva může být doručena vzhledem na kapacitu systému opožděně, t.j. o uplynutí času určeného na hlasování v soutěži. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující souhlas s použitím čísla svého mobilního telefonu na marketingové účely Vyhlašovatelů. Hlasující se může do hlasování zapojit jen ze SIM výše uvedených slovenských a českých operátorů, a to na území SR jen ze SIM slovenských operátorů a na území ČR jen ze SIM českých operátorů, pokud není uživatel v roamingu.

Dostupnost SMS hlasování v rámci roamingu závisí na podmínkách poskytování služeb mobilního operátora. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Statut soutěže, jako i právo soutěž zkrátit, pozastavit, přerušit nebo úplně zrušit a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady, jakož i rozhodovat o všech záležitostech týkající se této soutěže.

Vyhlašovatelé nenesou žádnou zodpovědnost v souvislosti s nejasnostmi týkající se vlastnického práva na výherní SMS hlas, resp. MT, z něhož byl výherní SMS odeslaná. Případné spory o právo na výhru nebudou mít vliv na odevzdání výhry osobě splňující požadavky stanovené v tomto Statutu. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo výhry podle těchto pravidel nahradit jinou výhrou podobného typu a odpovídající hodnoty, jako i měnit podmínky předání výhry.


Zapojením se do hlasování vyjadřují hlasující svůj souhlas s oficiálními pravidly soutěže SUPERSTAR i s tímto Statutem. Tyto Pravidla se vyhotovují v české a slovenské jazykové verzi. V případě, že by bylo třeba některé ustanovení těchto Pravidel přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výklad obou jazykových verzí je stanovisko Vyhlašovatelů. Aktuální znění Pravidel bude zveřejněno na stránkách http://superstar.markiza.sk/ a http://superstar2018.nova.cz/.

TV Nova