HERNÍ ŘÁD soutěží portálu NOVA.cz o PR předměty TV NOVA

1. Vyhlašovatelem soutěže o PR předměty TV NOVA vyhlašovaných na internetových stránkách http://www.nova.cz (dále jen „Soutěž“), je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude mít vědomostní charakter. Každý soutěžní den bude na internetových stránkách http://www.nova.cz vyhlášena jedna (1) soutěžní otázka. Úkolem soutěžících bude zaslat odpověď na soutěžní otázku do konce soutěžního dne, ve kterém byla daná soutěžní otázka vyhlášena, a to e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „NOVA“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry v Soutěži může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.

5. Na každou soutěžní otázku může soutěžící odpovídat pouze jednou. Porušení či obcházení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Všichni soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku daného soutěžního dne a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou slosováni. Vylosován z nich bude vždy jeden (1) výherce, který získá jeden z PR předmětů TV NOVA. Rozhodnutí o tom, jaký PR předmět daný výherce získá, je zcela na uvážení CET 21.

7. Výherci budou o výhře informováni e-mailem na adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním
e-mailu, a současně jim budou sděleny informace ohledně způsobu a termínu předání ceny. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.

8. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. Soutěž bude probíhat v období od 21.01.2013 do odvolání. Rozhodnutí o tom, které dny v tomto období budou soutěžní, je zcela na uvážení CET 21.

12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž kdykoli přerušit nebo ukončit (odvolat).

13. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.

 

Nova.cz